Urologie pro praxi, 2011, číslo 6

Slovo úvodem

O krůček blíže

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 331

Přehledové články

Metastatický renální karcinom (mRCC), deset let biologické léčby - pomoc nemocným nebo plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění?

Metastatic renal cell carcinoma (mRCC), ten years of biological therapy: a help to patients or a waste of public health

MUDr.Michaela Matoušková, doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 336-339

Metastatický renální karcinom je spojen s nepříznivou prognózou. Zařazení biologické léčby jen zvolna mění přežívání a kvalitu života nemocných. Inhibitory tyrozinkinázy, mTOR a monoklonální protilátky proti VEGF jsou do léčebných schémat na základě klinických studií regulačními úřady schvalovány pro léčbu mRCC. Terapeutický postup individuálně volíme podle stagingu onemocnění, výkonnostního stavu a komorbidit pacienta a předpokládané toxicity léčby. Stanovení prognostických faktorů pro přežití umožňuje individualizovat léčebná schémata.

Kostní metastázy u karcinomu prostaty, současná doporučení pro podávání bisfosfonátů

Bone metastasis in prostate cancer, recent recommendations for the administration of bisphosphonates

MUDr.Vít Vachalovský

Urol. praxi, 2011; 12(6): 340-344

Karcinom prostaty zaujímá jedno z čelních míst v incidenci nádorových onemocnění u mužů. Pro toto onemocnění je typické metastazování do kostí, které pacienty predisponuje ke kostním komplikacím (SRE – skeletal related events). Nové poznatky v oblasti patofyziologie vzniku a rozvoje metastáz nabízejí nové možnosti péče o pacienty s karcinomem prostaty metastazujícím do skeletu. Bisfosfonáty významně prodlužují dobu do vzniku SRE, snižují jejich četnost a zlepšují kvalitu života pacientů. Bisfosfonáty lze použít v prevenci a léčbě snížení kostní denzity indukovaných androgenní deprivací i u nemetastazujícího karcinomu prostaty a rovněž...

Nykturie - racionální diagnostika a terapie

Nocturia - rational diagnosis and treatment

doc.MUDr.Jan Krhut, Ph.D., doc.MUDr.Roman Zachoval, Ph.D., MUDr.Ondřej Havránek, MUDr.David Němec, MUDr.Petr Holý

Urol. praxi, 2011; 12(6): 345-348

Nykturie je jedním z nejvíce obtěžujících symptomů dolních močových cest a často bývá důvodem, proč pacient poprvé vyhledá pomoc lékaře. Vzhledem k multifaktoriální etiologii a nutnosti interdisciplinárního chápání má do značné míry výlučné postavení. V současné době je na nykturii pohlíženo jako na samostatnou entitu a je zpochybňováno i její zařazení mezi ostatní symptomy dolních cest močových. Nykturii je třeba vnímat jako symptom, v jehož pozadí může stát závažná choroba. Základem diagnostiky jsou neinvazivní postupy, nejdůležitější místo zaujímá mikční deník. V léčbě je užíván desmopresin, v některých případech i léky ovlivňující dynamiku...

Léčba akutní bolesti v urologii

Acute pain management in urology

MUDr.Marek Svítek

Urol. praxi, 2011; 12(6): 349-355

Akutní bolest je značně nepříjemný zážitek. Třebaže má svou ochrannou funkci, doprovází ji také řada nepříznivých následků, zejména pokud není adekvátně léčena. Základní postupy vycházejí z třístupňového žebříčku WHO, respektive doporučeného postupu ČSARIM pro akutní pooperační bolest. Nezbytná je razantní léčba akutní bolesti, využívání multimodálního přístupu včetně kombinací analgetik, technik regionální anestezie a vhodných adjuvantních přípravků. Nedílnou součástí léčby je pravidelné vzdělávání ošetřujícího personálu.

Uroinfekce v graviditě - kdy léčit, jak léčit a čím léčit

Urinary tract infections in pregnancy: when to treat, how to treat, and what to treat with

MUDr.Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2011; 12(6): 357-360

Infekce močových cest (IMC) u gravidních žen se vyskytují poměrně často a spektrum těchto zánětů kolísá od postižení dolních močových cest (asymptomatická bakteriurie, akutní cystitida) až po postižení horních močových cest (akutní pyelonefritida). Anatomické a funkční změny močových cest v těhotenství mají za následek výrazně větší náchylnost k progresi infekce z asymptomatické bakteriurie až do stadia akutní pyelonefritidy. Neléčená asymptomatická bakteriurie v graviditě vede až ve 40 % ke vzniku akutní pyelonefritidy se všemi navazujícími negativními důsledky, nejen pro ženu samotnou, ale zejména pro její plod. Bakteriurie v těhotenství...

Erektilní dysfunkce - indikátor srdečního infarktu

Erectile dysfunction - indicator of coronary artery disease and myocardial infarct

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 361-364

Erektilní dysfunkce (ED) a ischemická choroba srdeční (ICHS) mají společný morfologický podklad, a tím je dysfunkce endotelu jako první stadium aterosklerózy. ED a ICHS mají stejné rizikové faktory, ke kterým patří hypertenze, dyslipidémie, diabetes mellitus, obezita, věk, kouření a fyzická inaktivita. ED se objevuje jako první příznak ICHS 2–3 roky před objevením se symptomů koronární nedostatečnosti a 3–5 let před vypuknutím akutní kardiovaskulární příhody. ED je spojována s rostoucí mortalitou pro kardiovaskulární mortalitu. Proto je nezbytné u nemocných s ED pátrat po ICHS, tyto nemocné aktivně vyhledávat a účinně léčit.

Ve zkratce

Porovnání chirurgické a farmakologické léčby inkontinence

Comparation of the surgical and pharmacological treatment of the urinary incontinence

MUDr.Vladimír Giblo, MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 366-372

Inkontinence moči je častým a značně problematickým stavem postihujícím celé spektrum populace. Jakýkoli typ močové inkontinence je považován za patologický stav. Následující sdělení se zabývá porovnáním možností medikamentózní léčby a chirurgické léčby s ohledem na typ inkontinence.

Komentáře

Komentář urologa k článku dr. Čoupkové „Komplikace spojené s radioterapií karcinomu prostaty, jejich prevence a léčba“ (Urol. praxi, 2011; 12(5): 292-294) a článku dr. Macíka „Léčba urologických komplikací spojených s ozářením karcinomu prostaty“ (Urol. praxi 2011; 12(5): 295-297)

MUDr. Milan Král, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 379

Sdělení z praxe

Iatrogenní poranění močovodu, břišní katastrofa z pohledu urologa

Iatrogenic ureteral trauma, abdominal catastrophe in terms of urologist

MUDr.Zdeněk Peremský, MUDr.Jiří Král, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Pavel Navrátil CSc., MUDr.Miloš Broďák Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 373-375

Autoři prezentují případ iatrogenního úplného a destruujícího poranění močovodu při komplikovaném gynekologicko-chirurgickém výkonu, které nebylo peroperačně rozpoznáno. Zaměřují se na příčiny, diagnostiku a následné řešení stavu, v tomto případě uskutečněné ileální náhradou močovodu.

Radiofrekvenční termoléze ganglion impar v léčbě syndromu bolestivého měchýře - série kazuistik

Radiofrequency thermolesion of the ganglion impar in management of painful bladder syndrome - a case series

MUDr.Tomáš Gabrhelík, Ph.D., MUDr.Josef Košina, doc.MUDr.Milan Adamus, Ph.D., MUDr.Jan Neiser, doc.MUDr.Pavel Michálek, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 376-379

Syndrom bolestivého močového měchýře je onemocnění charakterizované symptomy urgence a chronickou pánevní bolestí. Pokud selžou konzervativní metody léčby, jsou indikovány – operační léčba, neuromodulační nebo neurodestruktivní techniky léčby. Ve třech kazuistických sděleních autoři prezentují efekt radiofrekvenční termoléze ganglion impar v léčbě syndromu bolestivého močového měchýře.

Informace

Vzpomínka na MUDr. Víta Vachalovského, odborného asistenta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urol. praxi, 2011; 12(6): 380

Test

Autodidaktický test 6/2011

Urol. praxi, 2011; 12(6): 381-382


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.