Aktuálně z urologie

Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Leiomyosarkom renální žíly

MUDr.František Chmelík, MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr.David Majkus, MUDr.Michal Jareš, MUDr.Jiří Kočárek, Ph.D., MUDr.Pavel Drlík, MUDr.Šárka Brdlíková, MUDr.Petra Gabrielová, MUDr.Eva Hoření

V článku je uveden případ 58leté pacientky s klinicky manifestním leiomyosarkomem levé renální žíly. Indikovaná resekce nádoru s částí cévní stěny proběhla bez komplikací a po operaci následoval rychlý ústup potíží. Lokální recidiva tumoru se projevila opakujícími se lumbalgiemi a byla potvrzena CT vyšetřením jako sytící se 17mm ložisko v odstupu osmi měsíců po primární operaci. Nález recidivy byl řešen en bloc resekcí s levostrannou radikální nefrektomií doplněnou o adjuvantní radioterapii retroperitonea.

Dnešní zásady a metody metafylaxe urolitiázy

MUDr.Pavel Sikora

Článek pojednává o současných trendech metafylaxe urolitiázy, laboratorních vyšetřeních krve a moči určených k prevenci recidivy močových kamenů. Podrobněji jsou rozebrány dietní a léková opatření (obecná a specifická), jakožto i nejčastější metabolické poruchy spojené s tvorbou jednotlivých typů konkrementů.

Která vyšetření vedou k diagnóze karcinomu prostaty

MUDr.Petr Morávek jr., doc.MUDr.Petr Morávek, CSc. sen.

Karcinom prostaty představuje v ČR jednu z nejzávažnějších urologických malignit s trvale rostoucí incidencí. V roce 2000 byla 60/100 000, v roce 2010 111/100 000 mužů (NOR). Z pohledu mortality je karcinom prostaty (CaP) druhá nejčastější příčina úmrtí na maligní onemocnění u mužů. Vzhledem k tomu, že časná stadia tohoto onemocnění jsou léčitelná i vyléčitelná, je nutná časná diagnóza. Článek je souhrnnou informací o metodách, které vedou k diagnóze karcinomu prostaty.

Vybrané články

Metafylaxe urolitiázy v roce 2013

MUDr.Pavel Rajmon, MUDr.Zdeněk Mucha, MUDr.Jan Vrána, MUDr.Milan Král, Ph.D.

Základním předpokladem pro správné vedení sekundární prevence je správné rozdělení pacientů podle rizika. Jen nízké riziko vykazuje 75 % nemocných. V těchto případech stačí v další prevenci doporučit zásady všeobecné metafylaxe. Jen 25 % pacientů je ohroženo vysokým rizikem recidiv. Tyto nemocné je nutno včas rozpoznat a odpovídajícím způsobem dále metabolicky vyšetřit. Dle zjištěného individuálního biochemického rizika je u těchto pacientů nutno zahájit specifickou medikamentózní metafylaxi.

Možnosti terapie předčasné ejakulace

MUDr.Luděk Daneš, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Předčasná ejakulace je druhou nejčastější sexuální dysfunkcí. Trápí nejen samotné pacienty, ale i jejich partnerky. Ještě nedávno byly výsledky terapie této poruchy velmi špatné. S nástupem nových psychofarmak, zejména moderních antidepresiv, se naše možnosti ovlivnění této poruchy výrazně zlepšily. V naší práci jsme se pokusili podat souhrnný přehled terapeutických možností. Lékař má na výběr biologickou léčbu či psychoterapii. Jako nejúčinnější se jeví kombinace obou, s důrazem na farmakoterapii.

Fournierova gangréna u pacienta s nově diagnostikovaným tumorem rekta infiltrujícím prostatu

MUDr.Andrej Kolodzej, MUDr.Martin Novák

V této kazuistice prezentujeme pacienta s náhodně diagnostikovaným tumorem rekta v rámci vyšetření na našem pracovišti. Pacient byl předán do péče příslušných odborníků z oboru chirurgie, onkologie a gastroenterologie k dokončení diagnostiky a plánu další léčby. Pacientův stav a rozvoj urologických komplikací však znemožnil kurativní léčbu. Prezentujeme management urologických komplikací – akutní retence moči s paradoxní ischurií a abscesu prostaty s následující Fournierovou gangrénou.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.