Připravujeme do Urologie pro praxi 2/2017

Nové možnosti diagnostiky a predikce prognózy nádorů močového měchýře

Srovnání BHP včera a dnes

Terapie testosteronem v ambulanci urologa

Krvácivá komplikace u angiomyolipomu

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným HPV viry
Pozvánka na konferenci Komplexní novinky v onkourologii

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zvou na 2. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) který se koná 19. - 20. 5. 2017 v hotelu Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5, 150 00 Praha 5. Více informací v pozvánce.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Bc. Jana Nespalová1, Mgr. Alena Machová2

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje. Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování a technika nestandardizovaného dotazníku. Z výsledků vyplynulo, že více než 75 % chlapců neví, co zahrnuje prevence nádorového onemocnění varlat. Samovyšetření varlat pravidelně provádí 20,5 % dotazovaných. Po zpracování dat pomocí parametrického testu ANOVA jsme učinili závěr, že věk respondentů nemá vliv na znalost prevence nádorového onemocnění varlat a ani na provádění samovyšetřování varlat. Druhým cílem bylo zmapovat úlohu sestry u PLDD v prevenci nádorového onemocnění varlat u chlapců. Byla použita technika rozhovorů. Respondentky měly základní informace o problematice nádoru varlat a uváděly, že v ordinacích PLDD se provádí kontrola varlat. Odbornou literaturu k tomuto tématu doporučují zřídka. Výzkum poukazuje na velmi nízkou informovanost chlapců o prevenci nádorového onemocnění varlat. Sestry by se měly zaměřit na pečlivější edukaci pacientů i rodičů.

Indikace, výsledky a význam časné opakované transuretrální resekce tumorů močového měchýře

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Časná opakovaná transuretrální resekce nádoru měchýře slouží ke zpřesnění stadia onemocnění a k vyloučení ponechání remanentního tumoru v měchýři po primární resekci. Přehledový článek se zabývá indikacemi a výsledky časné opakované resekce, uvedeny jsou i vlastní zkušenosti pracoviště autora.

Urologické komplikace po onkologické léčbě

MUDr. Michael Pešl, FEBU, MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Incidence většiny nádorových onemocnění v posledních desetiletích stoupá. I přes technický pokrok v radioterapii a farmakologii a navzdory rozvoji miniinvazivních operačních metod možných komplikací protinádorové léčby zásadním způsobem neubývá. V urologii se setkáváme s iatrogenním poraněním močových cest, ať po léčbě chirurgické, tak po aplikaci ionizujícího záření. Aplikace systémové chemoterapie může negativně ovlivnit gonadální funkce a také imunitu, čímž zhoršuje průběh uroinfekcí. V článku předkládají autoři nejčastější komplikace, se kterými se urolog může setkat, a vybrané způsoby jejich řešení.

Vybrané články

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MUDr.Jan Novák

Autoři shrnují farmakologické a klinické poznatky o topické léčbě poruchy erekce alprostadilem v krému.

Erektilní dysfunkce v závislosti na výšce a rozsahu poranění míchy

MUDr.Igor Dolan, MUDr.Taťána Šrámková, CSc., MUDr.Petr Filipenský, Ph.D.

Erektilní dysfunkce je běžným důsledkem spinálního traumatu. Incidence úrazů míchy má v České republice a ve světě mírně vzestupnou tendenci. Epidemiologicky postihuje spinální trauma zejména mladé lidi, je limitujícím faktorem při plánování rodiny a rodičovství. Práce uvádí teoretické poznatky doplněné výsledky pozorování erektilních funkcí vlastního souboru. Soubor tvořilo 93 pacientů po spinálním traumatu dispenzarizovaných v urologické ambulanci FN u sv. Anny v Brně. Byla použita anonymní dotazníková metoda s dotazníkem IIEF-5 a dotazníkem vlastní konstrukce. Vyhodnocením dat bylo konstatováno, že rozsah míšního poranění (transverzální vs. netransverzální) je významným prediktorem erektilní funkce a frekvence pohlavního styku. Transverzální míšní léze v závislosti na výšce poranění je spojena s horší prognózou erekce a s nižší frekvencí pohlavního styku ve srovnání s pacienty s netransverzální míšní lézí. U pacientů s nekompletní lézí je erektilní funkce nezávislá na výšce míšní léze.

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích

MUDr.Tomáš Chmelenský, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Karel Franěk, MUDr.Josef Rejlek, MUDr.Jiří Zvěřina

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích bývá v této lokalitě raritní. Diagnostikován je histologicky. V terapii tohoto typu nádoru se kombinuje chirurgický výkon s chemoterapií a radioterapií. Prognóza přežití je špatná.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.