Aktuálně z urologie

Upoutávka na 19. ročník Moravského urologického sympozia

Chtěli bychom informovat všechny zájemce o 19. ročník Moravského urologického sympozia v roce 2017 na změnu místa. V příštím roce se bude konat tradiční urologické setkání na Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Program budeme postupně aktualizovat, ale už nyní si můžete poznačit termín konání 6. – 7. dubna 2017.
Připravujeme do Urologie pro praxi 5 / 2016

Adenokortikální karcinom

Stručný přehled diagnostiky a rozdělení ložiska renálního parenchymu

Sexuální dysfunkce u obézních pacientů

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému

Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii

Uretero-arteriální píštěl

Historický přehled vzdělávání perioperační sestry v urologiiZ posledního čísla

Účinky hexanového extraktu z palmy pilovité (Serenoa Repens, Permixon® 160 mg, v ČR dostupný pod názvem Capistan®) na zánětlivé biomarkery v léčbě obtíží souvisejících s benigní hyperplazií prostaty

MUDr.Lucie Vávřová

Chronický zánět prostaty může být příčinou symptomatické nebo komplikované benigní hyperplazie prostaty (BHP). Na základě dostupných dat má hexanový extrakt Serenoa repens (HESr) – CAPISTAN protizánětlivé vlastnosti. Cílem této studie bylo poskytnout nový pohled na protizánětlivé účinky HESr zkoumáním efektu na CPI (Chronic prostatic inflammation, chronický zánět prostaty) biomarkery u mužů s LUTS v důsledku BHP, využitím neinvazivních metod a zkoumáním souvislostí mezi hladinou biomarkerů a klinickými symptomy.

Nová technika zlepšující kontinenci po roboticky asistované radikální prostatektomii

 

Spomienka na prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc.

Dalibor Ondruš

Vybrané články

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Metafylaxe u pacientů s urolitiázou

Bc.Alena Buřičová, Ing.Iva Brabcová, Ph.D., Mgr.Monika Kyselová, MBA

Cílem předkládané studie bylo zjistit, zda v českobudějovické nemocnici dochází k nárůstu počtu nově diagnostikovaných pacientů s urolitiázou ve sledovaném období a zda pacienti, kteří mají dostatečné informace o svém onemocnění, jsou ochotni změnit svůj životní styl. Pro kvantitativní šetření byl využit nestandardizovaný dotazník, bylo osloveno 123 pacientů, u kterých byla v roce 2012 a 2013 poprvé diagnostikována urolitiáza. Zdroje dat pro sekundární analýzu byly získány ze zdravotnické dokumentace pacientů, u kterých byla v letech 2009–2013 nově diagnostikována urolitiáza. Celkem bylo ve sledovaném období diagnostikováno 644 pacientů s urolitiázou, z toho 173 žen a 471 mužů. Byl potvrzen častější výskyt urolitiázy u mužů než u žen. Průměrný meziroční počet nově diagnostikovaných onemocnění činil 129 případů. Nebyl prokázán jejich statistický významný nárůst ani pokles. Je varovným signálem, že lékařem doporučený pitný režim (2–3 litry tekutin za den) dodržuje přibližně polovina respondentů (53 %) a dietní režim pouhá třetina respondentů (35 %). Pacienti, kteří podstoupili odstranění konkrementu neinvazivní metodou ESWL nebo invazivní metodou (ureteroskopie, perkutánní výkon), dodržují následně doporučený pitný režim častěji než pacienti, u kterých byl konkrement spontánně vyloučen. V případě, že oslovení pacienti měli informace o svém onemocnění, rostla i jejich ochota doporučený dietní režim dodržovat. Tyto výsledky poukazují na důležitost správné edukace pacientů lékařem a sestrou, která by vedla k posílení vnitřní motivace pacientů s urolitiázou dodržovat zásady správné životosprávy.

Předoperační bezpečnostní procedura na operačním sále

Mgr. Jana Vácová1, 2, doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.3

Předoperační bezpečnostní procedura je resortním bezpečnostním cílem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Ministerstvo ale neudává, jakou podobu má tato procedura mít, jakým způsobem má probíhat, není předepsána jednotná dokumentace a není jednoznačně stanoveno, kdo z operačního týmu nese zodpovědnost za správné provedení této procedury. Cílem výzkumu bylo zmapovat předoperační bezpečnostní proceduru na operačních sálech ve vybraných nemocnicích. Výzkumným šetřením, které probíhalo metodou kvalitativního výzkumu, byla zjištěna nejednoznačnost výkladu a nepochopení předoperační bezpečnostní procedury. Ve vybraných nemocnicích je bezpečnostní procedura zavedena a prováděna rozdílným způsobem. Kompetence sester v předoperační bezpečnostní proceduře nejsou ve všech oslovených nemocnicích jednoznačně specifikované.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.