Urologie pro praxi, 2010, číslo 3

Slovo úvodem

Český den proti rakovině

MUDr. Vladimíra Stáhalová

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 115

-

Přehledové články

Inkontinence moči ve stáří

Incontinence in old age

MUDr.Miroslava Romžová, MUDr.Marie Hurtová, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 119-123

Inkontinence moči je stav, kdy jedinec není schopen sám a vědomě regulovat odchod moči močovou trubicí a dochází k nedobrovolnému úniku moči. U pacientů po 65. roku života patří k nejfrekventovanějším medicínským problémům, je častější než osteoporóza, nádorové nemoci a onemocnění kardiovaskulárního systému. Není to jen problém medicínský, ale i socioekonomický, který zásadně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Nové poznatky o etiopatogenezi inkontinence umožňují v současnosti tento problém lépe a účinněji léčit. Močová inkontinence u gerontů je problém multidisciplinární a úspěch její léčby závisí na spolupráci urologa, geriatra, gynekologa,...

Současné možnosti léčby mikčních symptomů dolních cest močových

Current options of treatment of lower urinary tract symptoms

MUDr.Jiří Klečka, Ph.D., doc.MUDr.Milan Hora, Ph.D., MUDr.Petr Běhounek, MUDr.Viktor Eret, MUDr.Petr Stránský

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 124-130

Předložený text je zaměřený na současný pohled léčby symptomů dolních cest močových (LUTS – Low Urinary Tract Symptoms). Autoři podávají informace, zaměřené na mono či kombinační léčbu pomocí sympatolytik (α1 ARA), inhibitorů 5α reduktázy (5αIR) a antimuskarinových preparátů v léčbě mikčních symptomů dolních močových cest (LUTS). Článek seznamuje s úlohou různých druhů lékových skupin, event. jejich kombinací v léčbě LUTS včetně léčby výtokové obstrukce (BOO) s nebo bez přítomnosti hyperaktivního močového měchýře (OAB). Již zmíněná sympatolytika a inhibitory 5α reduktázy jsou historicky uznávané léky v léčbě LUTS především...

Farmakoterapie erektilní dysfunkce inihibitory fosfodiesterázy

Pharmacotherapy of erectile dysfunction with phosphodiesterase inhibitors

doc.MUDr.Michal Pohanka, Ph.D., prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 131-135

Erektilní dysfunkce je poměrně častou poruchou a její incidence stoupá výrazně s věkem. Léky první volby v léčbě erektilní dysfunkce jsou přípravky založené na inhibici fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) a pro svou vysokou úspěšnost svádějí někdy k předpisu bez dalšího vyšetřování. Vedle podrobné anamnézy a fyzikálního vyšetření je však často žádoucí ověřit laboratorně, zda se nejedná o příznak onemocnění, jako je diabetes melitus, hyperprolaktinémie nebo hypogonadizmus. V kontraindikacích stojí na předním místě užívání nitrátů. U pacientů na intenzivní antihypertenzní léčbě nebo se závažnějšími kardiálními potížemi...

Sledování stavu výživy v uroonkologii

Monitoring of nutritional status in uro-oncology

MUDr.Petra Holečková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 136-139

Nutriční podpoře je v dnešní době sice věnována větší míra pozornosti, nicméně stále zůstává spíše na okraji zájmu. Malnutrice, ke které dochází z mnoha příčin až u 70 % onkologických pacientů, může komplikovat průběh celého onemocnění a zhoršit výsledky léčby. Nutriční screening by měl vytipovat rizikové nemocné a následně by měla být zahájena adekvátní nutriční intervence. Sledování stavu výživy našich pacientů by mělo být zcela přirozenou součástí vyšetření a nutriční podpora by se měla stát nedílnou součástí podpůrné léčby v onkologii.

Ve zkratce

Nefrotický syndrom

Nephrotic syndrome

prof.MUDr.Miroslav Merta, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 140-143

Pro nefrotický syndrom je charakteristická výrazná (nefrotická) proteinurie spojená s dalšími klinickými a laboratorními příznaky, jakými jsou především hypoproteinemie, hyperlipidemie a přítomnost periferních otoků. Klíčovým mechanizmem, kterým dochází k rozvoji nefrotického syndromu je proteinurie. Nefrotická proteinurie vzniká obvykle poškozením kapilární stěny glomerulu, které se objevují u různých typů primárních a sekundárních glomerulonefritid. Význam nefrotického syndromu spočívá především v tom, že otoky a hyperhydratace obecně mohou pacienta ohrozit klinicky závažně různými mechanizmy, dále v tom, že průběh rozvinutého nefrotického...

Sdělení z praxe

Dlouhodobé výsledky on-lay uretroplastik autologními tkáněmi a heterologním kolagenním implantátem Pelvicol™

On-lay urethroplasty using autologous tissues and heterologous collagen implant Pelvicol™. Long-term results

MUDr.Petr Kutílek, Ph.D., MUDr.Ivo Novák, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 144-148

Operační řešení striktur uretry využitím vlastních štěpů nebo živených kožních laloků je v současné době celosvětově běžně používanou metodou. Pro svou nenáročnost a výborné výsledky je též často indikována resekce krátké bulbární striktury s následnou anastomózou spatulovaných okrajů močové trubice. Zvláště závažná ztrátová poranění, ale i iatrogenní poškození s rozsáhlým jizvením stěny uretry, kde jsou obtížně dosažitelné výše uvedené materiály, a kde nelze provést resekční výkon, jsou stále problémovou oblastí plastické chirurgie močové trubice. Alternativou pro rekonstrukční výkony v této oblasti se zdají být heterogenní štěpy. Jednu z...

Diagnostika a chirurgická léčba karcinomu ledviny s nádorovým trombem

Diagnosis and surgical treatment of renal cell carcinoma with tumor thrombus

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Filip Čtvrlík, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 149-151

Česká republika má nejvyšší incidenci renálního karcinomu na světě. U 10–15 % pacientů je v době stanovení diagnózy prokázaný nádorový trombus. Autoři se ve své práci soustřeďují na diagnostiku, terapii a prognózu lokálně pokročilého karcinomu ledviny s nádorovým trombem. Na dvou kazuistikách poukazují na různý průběh onemocnění. Prognózu neovlivňuje klinický stav pacienta, ani rozsah nádorového trombu. Pokud nejsou přítomny vzdálené metastázy a celý nádorový trombus je během operace odstraněn, je toto onemocnění vyléčitelné.

Cystinová urolitiáza - komplexní řešení

Cystine urolithiasis - a complex solution

MUDr.Roman Král, doc.MUDr.Jan Krhut, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 152-153

V této kazuistice je prezentován případ pacientky s cystinovou nefrolitiázou. Je popsána diagnostika a terapie, včetně metafylaxe cystinové urolitiázy. Kombinovaným přístupem se podařilo zabránit recidivě nefrolitiázy a dalšímu zhoršování renálních funkcí.

Pro sestry

Endoskopie v urologii

Endoscopy in urology

Bc.Hana Juřenová, MUDr.Břetislav Brázda

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 154-155

Článek ve stručnosti popisuje vývoj a zdokonalování endoskopie v urologii od prvních začátků z roku 1806 až po současnost. Jsou zde také popsány jednotlivé operační a vyšetřovací metody, jejich indikace a kontraindikace. Pro lepší představu je text doplněn obrázky.

Informace

Druhá zpráva o činnosti Výboru České urologické společnosti ČLS JEP

doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 160-162

-

Tradiční akce v „novém” prostředí - XII. ročník moravského urologického sympozia Loučná nad Desnou, hotel Dlouhé Stráně, 25.- 26. 3. 2010

Zdeňka Bartáková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 163-164

Téměr 300 urologů a urologických sester se zúčastnilo XII. ročníku moravského urologického sympozia, které se v letošním roce konalo pro mnohé účastníky v novém prostředí, v hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Toto dvoudenní sympozium, jejímž pořadatelem byla Urologická klinika FN, LF UP a FN Olomouc a občanské sdružení MUŽ 21. STOLETÍ, se konalo jako každoročně pod záštitou Výboru ČUS ČLS JEP, ředitele FN Olomouc a děkana LF UP Olomouc. Na sympoziu zaznělo celkem 53 sdělení, z čehož bylo 19 kazuistik a 12 sdělení pro sestry. Některé z těchto prezentací byli interaktivní, čímž obohatili program o aktivní zapojení účastníků do diskuze prostřednictvím...

Dobrá rada z praxe

Funkční poruchy močení u žen

Voiding dysfunction in women

MUDr.Monika Hanáková

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 156-159

Na přednášce praktických lékařů a urogynekologů „O ženské inkontinenci“ v Brně vystoupila v diskuzi jedna paní doktorka a řekla „… co nám tu, pane doktore, vyprávíte, je sice moc pěkné, ale realita je naprosto jiná. Většina urologů nechce po pacientech ani mikční deník …“. Po další diskuzi, ze které vyplynulo, že paní doktorka má asi pravdu, a po domluvě s kolegy, jsem byla vyzvána k napsání své „kuchařky“ k diagnostice a léčbě funkčních poruch močení, která se mi osvědčila a připadne mi jednoduchá a efektivní. Přesto, že vlastním urodynamickou aparaturu, praxe ukazuje, že není možné a ani vhodné...

Test

Autodidaktický test 3/2010

-

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(3): 166

-


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.