Urologie pro praxi, 2015, číslo 2

Slovo úvodem

Ideály a ocenění sester v roce 2015

Jitka Boťánková

Urol. praxi, 2015; 16(2):

Přehledové články

Adrenalektomie v léčbě chorob nadledvin

The role of adrenalectomy in the treatment of adrenal disease

MUDr.Igor Hartmann, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 52-56

Autor v přehledovém článku popisuje současný stav problematiky operací nadledvin, srovnává výsledky, jejich indikace, komplikace.

Léčivé rostliny v léčbě prostatických potíží

Medicinal plants in prostatic problem treatment

doc.PharmDr.Lenka Tůmová, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 57-60

Článek seznamuje čtenáře s léčivými rostlinami a přírodními látkami, které jsou používány při léčbě prostatických potíží a dále s rostlinami, které mohou být potenciálně účinné při léčbě těchto obtíží. Je zde vysvětlen mechanizmus jejich působení, uvedeny nežádoucí účinky a upozornění na možné interakce s ostatními léčivy.

Diagnostika chlamydiových infekcí

Chlamydial infections diagnostics

MUDr.Drahomíra Polcarová, MUDr.Hana Zákoucká

Urol. praxi, 2015; 16(2): 61-64

Chlamydiové infekce mohou mít pro pacienty mnohdy celoživotní následky. Nejrozšířenějším z tohoto rodu původců je Chlamydia pneumoniae, patogen postihující primárně dýchací cesty. Nejvíce je koncepční pozornost odborné veřejnosti věnována Chlamydia trachomatis, nejčastějšímu bakteriálnímu vyvolavateli sexuálně přenosných infekcí. Chlamydia psittaci svými komplikacemi za předchozími nezaostává. Diagnostický přístup je významně ovlivněn klinickými projevy a druhem chlamydie, kterou chceme přímo nebo nepřímo prokázat. Kvalita odběru biologického materiálu je pro výsledek vyšetření vždy rozhodující.

Ve zkratce

Jak postupovat při prenatálním ultrasonografickém záchytu dilatace močových cest

How to proceed in prenatal ultrasonographic detection of urinary tract dilatation

MUDr.Ivo Novák, Ph.D., doc.MUDr.Sylva Skálová, Ph.D., MUDr.Karel Hodík, Ph.D., MUDr.Pavel Rejtar, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 75-79

Rutinně prováděný prenatální screening těhotných zvyšuje počty nalezených orgánových abnormalit. Nejdůležitější prenatální diagnostickou metodou uropoetického systému je opakované ultrasonografické vyšetření. Nejčastějším ultrasonografickým nálezem je dilatace močových cest. Příčiny mohou být různé. Postnatálně pak kromě ultrasonografického vyšetření, které potvrdí nebo vyloučí prenatální nález, následují další vyšetření upřesňující diagnózu (mikční cystouretrografie, statická/dynamická scintigrafie ledvin, uretrocystoskopie, urodynamika dolních močových cest). Pro nemocného je nejdůležitější zjištění vlivu vrozené vady na funkci ledvin, při...

Sdělení z praxe

Hydrocele congenitalis permagna bilateralis: kazuistika operačního řešení u 6měsíčního kojence

Surgical intervention in 6 months old child with hydrocele congenitalis bilateralis permagna

MUDr.Martina Novotná, MUDr.Ivo Novák, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 80-82

Komunikující hydrokéla je benigní anomálie, která není u chlapců v dětském věku vzácností. Setkat se s ní můžeme i u pacientů v dospělém věku. V praxi není operační řešení hydrokély do 12–24 měsíců doporučováno. U dětí dochází obvykle u většiny případů k její spontánní regresi. Naše kazuistika pojednává o pacientovi, který byl ve věku 5 měsíců odeslán na naši kliniku pro obrovskou oboustrannou vrozenou hydrokélu. Velikost hydrokély ztěžovala matce ošetřování a dítěti způsobovala obtíže při pohybu, které představovaly riziko možného zpomalení motorického vývoje. Proto bylo nutné zvolit operační řešení hydrokél již v 6 měsících věku pacienta....

Oboustranný leiomyom nadvarlete a jeho další možné lokalizace v oblasti urogenitálního traktu

Bilateral leiomyoma of epididymis and its other possible localisation in urogenitaly tract

MUDr.Michal Přikryl

Urol. praxi, 2015; 16(2): 84-85

Autor předkládá kazuistiku pacienta s bilaterálním leiomyomem nadvarlete, u něhož byla provedena oboustranná parciální epididymektomie. V článku je shrnuta diagnostika, možné lokalizace leiomyomu v oblasti urogenitálního traktu a léčba tohoto vzácného nádoru.

Extramamární Pagetova choroba skrota

Extramammary Paget΄s disease of scrotum

MUDr.Zdeněk Oplatek, MUDr.Petr Filipenský, Ph.D., MUDr.Iva Svobodová

Urol. praxi, 2015; 16(2): 86-87

Extramamární Pagetova choroba (EMPD) v anogenitální lokalizaci je vzácným onemocněním. Postiženy bývají především lokality s apokrinními žlázami. Obvykle jde o pomalu rostoucí invazivní či neinvazivní lézi působící u většiny pacientů pouze pruritus postižené oblasti, někdy doprovázené bolestivostí či krvácením. Zajímavým rysem je možná asociace s přidruženým invazivním karcinomem lokalizovaným v močové trubici, močovém měchýři, prostatě nebo rektu. V našem případě uvádíme kazuistiku pacienta s extramamární Pagetovou chorobou lokalizovanou na skrotu po předchozí operační revizi pro zánětlivý proces skrota.

Pro sestry

Význam nemoci, dožívání a smrti pro současný život Romů: sociálně-antropologická perspektiva

The Meaning of Illness, Dying and Death for the Life of Contemporary Roma People: Perspective of Social Anthropology

Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 88-90

Článek představuje pohled Romů na nemoc, umírání a smrt z perspektivy sociální antropologie. Sociální věda definuje nemoc v prvé řadě jako stav protikladný zdraví. Jako taková je do značné míry subjektivní a relativní, ovlivněná rodnou (nativní) kulturou. Etnomedicína, podobor sociální antropologie nabízí pro snadnější pochopení odlišné ontologické vize Model vysvětlení Artura Kleinmana (1980), který je v textu využíván. Článek nenabízí praktická řešení a návody pro každodenní jednání s pacienty. Poukazuje spíše na odlišnosti a podobnosti v chování a v promýšlení nemoci a smrti dvěma vedle sebe žijícími kulturami. Ve své celistvosti představuje...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Ateroskleróza v urologii

Atherosclerosis in urology

MUDr.Martina Vaclová, Ph.D., MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 66-69

V případě zjištění vaskulární erektilní dysfunkce má urolog použitím fyzikálních, laboratorních a dalších vyšetření dospět k posouzení přítomnosti rizikových faktorů aterosklerózy. Následovat by mělo zvážení spolupráce s internistou, protože erektilní dysfunkce může být často jedinou motivací muže k návštěvě lékaře. Erektilní dysfunkce může často předcházet manifestaci jiných onemocnění způsobených aterosklerózou.

Erektilní dysfunkce v závislosti na výšce a rozsahu poranění míchy

Erectile dysfunction depending on the height and extent of spinal cord injury

MUDr.Igor Dolan, MUDr.Taťána Šrámková, CSc., MUDr.Petr Filipenský, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(2): 70-74

Erektilní dysfunkce je běžným důsledkem spinálního traumatu. Incidence úrazů míchy má v České republice a ve světě mírně vzestupnou tendenci. Epidemiologicky postihuje spinální trauma zejména mladé lidi, je limitujícím faktorem při plánování rodiny a rodičovství. Práce uvádí teoretické poznatky doplněné výsledky pozorování erektilních funkcí vlastního souboru. Soubor tvořilo 93 pacientů po spinálním traumatu dispenzarizovaných v urologické ambulanci FN u sv. Anny v Brně. Byla použita anonymní dotazníková metoda s dotazníkem IIEF-5 a dotazníkem vlastní konstrukce. Vyhodnocením dat bylo konstatováno, že rozsah míšního poranění (transverzální...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.