Urologie pro praxi, 2010, číslo 5

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 227

Výroční zpráva předsedy výboru ČUS ČLS JEP za období od poslední výroční konference

doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 232-233

Přehledové články

Infekce dolních močových cest u žen - možnosti diferencovaného přístupu léčby a prevence

Urinary tract infections in women - possibilities of differentiated approach in treatment and prevention

MUDr.Jiří Kladenský

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 234-240

Infekce močových cest (IMC) jsou jedním z nejpalčivějších zdravotních problémů, které ženy v produktivním věku přivádějí do ordinace lékaře (ať už se jedná o praktického lékaře, urologa či gynekologa). Nejčastějším projevem IMC u žen je akutní nekomplikovaná cystitida, jejíž diagnostika a léčba zpravidla nečiní žádné potíže. Při výběru vhodného antimikrobiálního preparátu je vhodné brát v potaz jeho farmakokinetiku, předpokládané spektrum účinnosti a vliv na vaginální flóru. Preferována je krátkodobá tří až pětidenní terapie. U žen s recidivujícími cystitidami je kromě nezbytnosti provedení komplexního urologického vyšetření k vyloučení funkční...

Porovnání účinnosti a vedlejších účinků anticholinergik při léčbě OAB

Comparison of efficacy and side effects of anticholinergic drugs in treating OAB

MUDr.Pavel Verner

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 241-246

Je podán přehled účinnosti, vedlejších účinků, možných lékových interakcí a jsou diskutovány další aspekty farmakoterapie dráždivého měchýře anticholinergiky: oxybutyninu, propiverinu, trospia a léků druhé volby: tolterodinu, darifenacinu, solifenacinu a fesoterodinu.

Inkontinence moči u neurogenního močového měchýře

Urinary incontinence in the patients with neurogenic bladder dysfunction

MUDr.Miroslava Romžová, MUDr.Marie Hurtová, MUDr.Jaroslav Pacovský, MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 247-252

Různá nervová a neuromuskulární onemocnění nebo poranění nervové soustavy mají vliv na správnou funkci dolních močových cest. Močová inkontinence je jejich nejčastějším příznakem. Diagnóze onemocnění předchází rozsáhlé vyšetření pacienta se speciálními diagnostickými testy. Následná léčba bývá zdlouhavá a může být svízelná. S rozvojem nových operačních postupů a vývojem nových materiálů a farmak je zmírnění symptomů nemocí lépe dosažitelné. Následná dispenzarizace je vzhledem k nevyzpytatelnosti primární nemoci velice důležitá.

Erektilní dysfunkce a možnosti jejich léčby u pacientů po míšním poranění

Erectile dysfunction in patients with spinal cord injury and treatment possibilities

MUDr.Tomáš Novotný, MUDr.Jiří Heráček, doc.MUDr.Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 253-256

Autor se v přehledovém článku zabývá erektilními dysfunkcemi u pacientů po poranění míchy a jejich léčbou.

Pokroky ultrasonografie v diagnostice nádorů ledvin

Advances in ultrasonography in the diagnosis of renal tumors

MUDr.Daniel Adámek, MUDr.Filip Cihlář, MUDr.Lenka Hořejší

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 257-261

Ultrasonografie je důležitou vyšetřovací metodou při zobrazení ledvin. Hlavní výhodou je dostupnost, neinvazivita a nízké náklady vyšetření. V současné době lze provádět 3D a 4D zobrazení, pro diagnostiku ložiskových lézí ledvin je možno použít harmonické zobrazení, jsou dostupné kontrastní látky pro ultrazvuková vyšetření, a v poslední době byla použita elastografie in vivo pro zobrazení expanzí ledvin. Probíhá intenzivní výzkum zkoumající možnosti ultrasonografie při diagnostice renálních tumorů.

Aktivní sledování karcinomu prostaty s nízkým rizikem - současný pohled

Active surveillance for low-risk prostate cancer - current view

MUDr.Ladislav Mašek, MUDr.Lubomír Hyršl

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 262-265

V léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty s nízkým rizikem se uplatňuje několik modalit. Vedle radikální prostatektomie a radioterapie se začíná stále více hovořit o možnosti aktivního sledování – active surveillance (AS) vybraných pacientů, kteří mají velmi nízké riziko progrese onemocnění. Vhodní kandidáti k aktivnímu sledování jsou pacienti se stabilní hladinou PSA pod 10 ng/ml, s GS maximálně 6 a nízkoobjemovým karcinomem prostaty klinického stadia T1 až T2a. AS představuje u těchto nemocných, kde je předpoklad minimální či velmi pozvolné progrese onemocnění, alternativu k primárně kurativní radikální léčbě s cílem tuto léčbu oddálit,...

Ve zkratce

Neodkladná resuscitace

MUDr.Olga Klementová, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 266-272

Sdělení z praxe

Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007

Cancer burden of Czech pouplation in the urology 1959-2007

MUDr.Edvard Geryk, prof.MUDr.Petr Dítě, DrSc., prof.MUDr.Dalibor Pacík, CSc., Mgr.Jiří Kozel, Ph.D., Mgr.Radim Štampach, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 273-277

Evidované karcinomy močových cest v letech 1959–2007 představovaly u mužů 90 308 (8,3 % ze všech novotvarů), u žen 42 454 (4,1 %) onemocnění s relativní incidencí 72,8 na 100 tis. mužů a 34,9 na 100 tis. žen v 2007. Jejich prevalence vzrostla v letech 1989–2005 u mužů o 245 % na 20 753, u žen o 286 % na 11 122 přežívajících. Z 19 203 vícečetných karcinomů močových cest, evidovaných v registru za období 1976–2005 se vyskytlo u mužů 6 278 primárních a 7 129 následných případů, u žen 2 221 primárních a 3 575 následných, které představovaly ze všech jejich nově evidovaných onemocnění 19,9 % u mužů a 17,7 % u žen. Počet primárních...

Masivní krvácení po extrakci nefrostomie založené po perkutánní extrakci konkrementu

Massive haemorrhage following extraction of nephrostomy after performed percutaneous nephrolithotomy

MUDr.Ladislav Mašek, MUDr.Radoslava Ouhrabková, CSc., MUDr.Pavel Pauk

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 278-279

Autoři prezentují případ masivního krvácení do dutého systému levé ledviny po odstranění nefrostomie založené po perkutánní extrakci konkrementu. Krvácení bylo ošetřeno selektivní embolizací poškozené intrarenální tepny s dobrým efektem.

Pro sestry

Enuresis nocturna u detí

Nocturnal enuresis in children

PhDr.Iveta Ondriová, PhD., MUDr.Anna Sinaiová

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 280-282

Enuréza je mimovoľné pomočovanie sa počas spánku u dieťaťa staršieho ako 5 rokov. Najčastejšie ide o primárnu nočnú enurézu, ktorá trvá od narodenia a nie je sprevádzaná príznakmi nijakej inej organickej ani psychickej poruchy.

Informace

Výroční setkání dětských urologů a nefrologů v Dříteči, 10.- 12. června 2010

MUDr.Ivo Novák, Ph.D.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 286-287

XV. andrologické sympozium v Českém Krumlově, 4.-5. června 2010

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 288-289

Dobrá rada z praxe

Renální kolika

Renal colic

MUDr.Lukáš Bittner

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 284-285

S ledvinnou kolikou se setkává urolog ve své praxi takřka denně a její diagnostika a léčba patří k základním urologickým dovednostem.

Test

Autodidaktický test 5/2010

Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 290


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.