Urologie pro praxi, 2009, číslo 5

Autodidaktický test 5/09

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5):

Slovo úvodem

1 000 transplantácií obličiek na Urologickej klinike v Bratislave

prof. MUDr. Ján Breza DrSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 255

Přehledové články

Je možné v praxi optimalizovat léčbu u nemocných s hyperaktivním měchýřem a poruchou erekce ?

Is it possible to optimize treatment of patients with overactive bladder and erectile dysfunction in the practice ?

MUDr. Libor Zámečník FEBU

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 262-263

Autor shrnuje poznatky o současném výskytu příznaků dolních močových cest/hyperaktivního měchýře a poruch erekce. Na základě literárních údajů demonstruje jejich výskyt, vzájemné vztahy a nové možnosti vzájemné kombinované léčby s využitím inhibitorů 5-fosfodiesterázy.

Hormonální substituční terapie u stárnoucích mužů

Hormone replacement therapy of aging men

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka DrSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 264-268

Cílem přehledu je upozornit na některé aktuální otázky a současné názory, které se týkají substituční léčby mužského hypogonadizmu s pozdním nástupem a na doporučení, která se nedávno objevila v této oblasti. Stručně jsou zmíněny závěry některých současných směrnic pro léčbu testosteronem u stárnoucích mužů a stanoviska vypracovaná společně Mezinárodní společností pro studium stárnoucího muže (ISSAM), Mezinárodní společností pro andrologii (ISA) a Evropskou urologickou společností (EAU) k problematice výzkumu, diagnostiky, léčby a monitorování mužského hypogonadizmu s pozdním nástupem.

Kontroverze a diskrepance hyperaktivního měchýře

Controversy and discrepance of overactive bladder

MUDr. Radovan Vrtal Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 269-273

Hyperaktivní měchýř (overactive bladder – OAB) je chronické a značně obtěžující onemocnění postihující dolní cesty močové. Obtížemi tohoto charakteru trpí přes 16 % populace. U většiny onemocnění nejsme schopni přesně stanovit příčinu jejich vzniku. Jde o komplex symptomů, které charakterizují typické projevy. V současnosti je standardizována alespoň diagnostika a léčba pacientů s OAB. Posuzování závažnosti obtíží a jejich stratifikace se neustále mění, poslední platná terminologie ICS je z roku 2002.

Současné trendy v chirurgické léčbě stresové inkontinence moči

Current trends in stress urinary incontinence surgery

MUDr. Daniel Struppl

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 274-278

Problematika léčby stresové inkontinence u žen je stále aktuální a subspecializace urogynekologie se během posledních 10 let stala jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících odvětví v gynekologii. Zásadním přelomem v operační léčbě se stal nástup konceptu „tension free“ minimálně invazivní uretropexe a jejích modifikací. Článek se zabývá zhodnocením těchto metod a směry dalšího vývoje.

Benigní hyperplazie prostaty - kombinovaná léčba alfablokátory a inhibitory 5-alfa reduktázy

Benign prostatic hyperplasia - combination treatment with alpha blockers and 5-alpha-reductase inhibitors

MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Jiří Heráček

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 279-281

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším benigním nádorem u mužů ve vyšším věku. Klinická manifestace tohoto onemocnění ve formě příznaků dolních močových cest (LUTS – lower urinary tract symptoms) zhoršuje kvalitu života pacientů. Autoři shrnují současné možnosti a trendy v léčbě benigní hyperplazie prostaty, seznamují s úlohou jednotlivých lékových skupin a zejména pak s jejich možnou kombinací v léčbě BHP.

Bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz v urologii

Bisphosphonates in treating bone lesions in urology

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 282-286

Postižení kostí provází s vysokou incidencí solidní nádorová onemocnění, urologické malignity nevyjímaje. S účinností onkologické léčby přežívá větší počet nemocných a narůstá počet pacientů s kostním postižením. Výskyt kostních metastáz a s nimi spojených komplikací významně ovlivňuje kvalitu života a zkracuje délku přežití. Podávání bisfosfonátů je součástí komplexní péče o nemocného. Moderní postupy, využívající cytotoxického účinku bisfosfonátů znamenají postupný přechod od paliativního podávání ke kurativním adjuvantním způsobům léčby.

Transrektální biopsie v diagnostice karcinomu prostaty

Transrectal prostate biopsy in diagnosing prostate cancer

MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 287-293

V minulosti bylo možné vyšetřit prostatu pouze palpačně a biopsie byla prováděna naslepo. Pokrok v ultrazvukové technologii poskytl novou možnost vyšetření a brzy nato byly vyvinuty postupy sonograficky cílené biopsie. Článek obsahuje přehled možností biopsie prostaty pod ultrazvukovou kontrolou tak, jak odpovídá současným poznatkům.

Komplex exstrofie-epispadie: závažná vrozená vývojová vada močové soustavy

The exstrophy-epispadias complex: a severe congenital anomaly of an uropoetic tract

MUDr. Ivo Novák Ph.D, MUDr. Miloš Broďák Ph.D, prof. MUDr. Hviezdoslav Stefan CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 294-296

Vrozené anomálie močové soustavy se řadí svojí četností hned na druhé místo za anomálie kardiovaskulární. Jednou z nejzávažnějších vrozených vad uropoetického sytému je komplex exstrofie-epispadie. V článku jsou probrány možné příčiny a diagnostika vady. Podrobněji probírány možnosti léčby, komplikace spojené s vadou a její léčbou a dlouhodobá prognóza postižených touto závažnou anomálií.

Sdělení z praxe

Liposarkom retroperitonea

Liposarcoma of the retroperitoneum

MUDr. Jaroslav Kaňa

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 297-298

Autor předkládá kazuistiku pacienta s rozsáhlým liposarkomem retroperitonea, který byl histopatologickým vyšetřením popsán jako dobře diferencovaný. I přes úplnou exstirpaci tumoru se u pacienta objevila ve velmi časné době po operaci recidiva. V článku je shrnuta diagnostika, terapeutické možnosti a dispenzarizace této nozologické jednotky.

Perirenální retroperitoneální fibróza

Perirenal retroperitoeal fibrosis

MUDr. Michal Fedorko, MUDr. Miroslav Krhovský

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 299-301

V kazuistice prezentujeme případ pacientky se vzácným perirenálním postižením idiopatickou retroperitoneální fibrózou. Popisujeme komplikovaný průběh onemocnění, námi zvolenou léčbu a sledování v intervalu 30 měsíců od iniciální diagnózy. Navzdory omezeným léčebným možnostem a očekávané špatné prognóze konstatujeme překvapivě uspokojivý klinický stav pacientky v daném časovém intervalu.

Pro sestry

BCG imunoterapie nádorů močového měchýře

BCG immunotherapy for bladder cancer

Mgr. Monika Kyselová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 302-304

Nádory močového měchýře jsou druhou nejčastější urologickou malignitou. Vyskytují se prakticky ve všech věkových kategoriích, nejčastěji kolem 60 let věku. Nádory močového měchýře mohou být povrchní, infiltrující nebo metastatické. Jednou z metod užívaných k léčbě povrchových nádorů močového měchýře – recidivujících, s vysokou pravděpodobností přechodu k invazi (T1G3) a Cis je imunoterapie intravezikální instilací BCG vakcíny přípravkem ImmuCyst.

Informace

Zpráva o činnosti výboru České urologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(5): 306-308

Pro členy urologické obce, kteří mají zájem se blíže informovat, jak jimi zvolený výbor pracoval, předkládám širší zprávu o činnosti za uplynulé období. Čas vyhrazený výroční schůzi na konferenci nedovolí jít do všech detailů, neboť je nutno splnit více bodů programu schůze. Zde je příležitost v klidu projít informace a posoudit přínosy i nedostatky stávající činnosti.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.