Urologie pro praxi, 2009, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 3

Přehledové články

Transrektální sonografie v diagnostice onemocnění prostaty

Transrectal sonography in diagnosis of prostatic diseases

MUDr. Kamil Belej Ph.D., FEBU

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 7-10

Ultrasonografie pomocí transrektálně zavedené sondy (TRUS) umožňuje vyšetření ultrazvukové struktury prostaty a okolních orgánů. TRUS rovněž pomáhá při měření objemu prostaty, hodnocení difúzních nebo ložiskových změn a při provádění biopsie prostaty. Ultrazvukové vyšetření má jen omezený význam pro diagnostiku některých onemocnění (prostatitický syndrom), ale je nezbytné při hodnocení dalších stavů (subvezikální obstrukce, nádory). Znalost různých nálezů může pomoci v diferenciální diagnostice. Článek poskytuje přehled současného stavu a dalšího možného vývoje této metody.

Stresová inkontinence u žen - 2. část

Female stress urinary incontinence - part 2

MUDr. Ivan Kolombo FEBU

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 11-19

Stresová inkontinence (SUI) u žen patří k nejčastějším onemocněním v rutinní urogynekologické praxi. Přehledný článek je rozdělen na 2 části. V první informují autoři o současných údajích, týkajících se epidemiologie, etiologie, patofyziologie a rizikových faktorů. Druhá část je věnována diagnostice a konzervativní i chirurgické léčbě tohoto onemocnění. Diskutovány jsou nejnovější poznatky o možnostech medikamentózní léčby duloxetinem, o miniinvazivní léčbě („slings“, TVT – tension-free vaginal tape, TOT – transobturator tape, endo uretrální implantáty – teflon, kolagen, silikon atd. – Macroplastique®, Durasphere®,...

Fytopreparáty v léčbě benigní prostatické hyperplazie

Phytotherapeutic in a treatment of benign prostatic hyperplasia

MUDr. Jaroslav Porš

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 22-24

Fytopreparáty jsou rozsáhlou skupinou medikamentů, užívanou dlouhodobě k léčbě benigní hyperplazie prostaty. Obsahují celou řadu léčivých látek s dosud ne zcela přesně známým a definovaným účinkem. Mezi jejich jednoznačné výhody patří především minimum vedlejších účinků. Autoři zde podávají souhrnný přehled současné fytoterapie, včetně základních informací o hlavních rostlinách užívaných k výrobě těchto léčiv.

Herpetické infekce zevního genitálu

Herpes infections of external genitals

MUDr. Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 25-28

Člověka může infikovat minimálně osm herpetických virů. Primoinfekcí virem varicella zoster bývá vyvoláno vysoce nakažlivé onemocnění – varicela, a aktivací latentně přítomného viru je aktivována neurokutánní forma herpes zoster, jejíž projevy mohou být i v průběhu nervů v oblasti zevního genitálu. Častější příčinou ulcerózních lézí genitálu jsou infekce vyvolané virem herpes simplex 1 a 2. Incidence herpetických infekcí v oblasti genitálu zvolna narůstá jak u případů vyvolaných HSV-2, tak i u onemocnění vyvolaných HSV-1. Diagnostické možnosti herpetických infekcí se významně rozšířily, léčbou volby u akutních i recidivujích infekcí je antivirová...

Karcinom penisu. Standardní postup diagnostiky a léčby. Nové směry

Penile cancer. The standard recommendations for diagnosis and treatment. New trends

MUDr. Jiří Poněšický

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 29-34

Autoři stručně shrnují standardní postupy diagnostiky a léčby karcinomu penisu podle doporučení EAU. Dále naznačují nové směry a perspektivy týkající se této problematiky s ohledem na etiologický podíl HPV (human papillomavirus) infekce, trendy v diagnostice (onkomarkery, biopsie), ve stagingu (aspirační cytologie sentinelové uzliny), v prevenci (circumcize, vakcinace) a v léčbě (laser, kryoterapie, fotodynamická terapie, lymfadenektomie, chemoterapie).

Tuberkulóza pohledem moderní urologie

Tuberculosis - view of modern urology

MUDr. Petr Nencka

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 34-38

Tuberkulóza je příčinou nesčetného lidského utrpení a ekonomických ztrát, přestože je paradoxně jedním z nejprobádanějších onemocnění. Pokles jejího výskytu v posledních desetiletích 20. století znamenal odsunutí tohoto tématu na vedlejší kolej nejen v laických, ale i odborných kruzích. Tuberkulóza však zůstává závažným zdravotnickým problémem zemí třetího světa a s nárůstem migrace se stává ožehavým tématem i v našich podmínkách. Urogenitální tuberkulóza je nejčastější mimoplicní formou tuberkulózy, na kterou je potřeba v klinické praxi myslet a včasnou diagnostikou a léčbou předcházet či minimalizovat riziko nevratného postižení urogenitálního traktu.

Sdělení z praxe

Následky pokusu o manuální autokorekci lehkého zakřivení penisu

The effects of manual autocorrection of the moderate penis deviation

MUDr. Aleš Vidlář

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 39-41

Autoři prezentují případ dvou pacientů dlouhodobě nespokojených s mírnou deviací penisu doleva, kteří se rozhodli při autoerotické stimulaci o napravení zakřivení prudkým ohnutím penisu, což vedlo k jeho fraktuře. Je uveden přehled problematiky fraktury penisu, řešení i vývoj stavu u obou pacientů.

Pro sestry

Sdělování onkologické diagnózy

Bc. Nataša Sochorová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 41-42

Informace

Pitný a mikční protokol jako diagnostický a léčebný instrument

Dr. Sandra Murgas

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 46-47

Časopis Urologie pro praxi slaví letos jubileum - deset let od svého vzniku

Mgr. Jana Burešová

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 49

Pracovní konference SAU

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 50

Právo v praxi

Mužská sterilizace (vazektomie) - současné medicínské a právní aspekty. Část první: právní aspekty mužské sterilizace

MUDr. Zdeněk Mucha

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 44-45

Test

Autodidaktický test č. 1/2009

Urolog. pro Praxi, 2009; 10(1): 48


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.