Urologie pro praxi, 2008, číslo 6

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Karel Grepl, Mgr. Eva Kultanová

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 275

Přehledové články

Posttraumatická sexuální dysfunkce u pacientů s transverzální míšní lézí

Traumatogenic sexual dysfunction at patients with transversal spinal lesion

MUDr. Taťána Šrámková CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 282-286

Sexuální dysfunkce je častým následkem poranění míchy. Erektilní dysfunkce a anejakulace jsou běžným důsledkem spinálního traumatu. Řešením je užití perorální léčby inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE-5) či intrakavernózní injekce prostaglandinu E1. Spermie je možno získat pomocí elektroejakulace nebo TESE (extrakce spermií z varlat). Metodou asistované reprodukce ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie) realizujeme biologické otcovství ochrnutých mužů. Sexuolog-androlog je členem terapeutického týmu Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně. Prvním krokem je podání informace o možném vzniku sexuální dysfunkce v souvislosti s poraněním míchy. Ve...

Výhody a nevýhody substituční terapie testosteronem

Benefits and disavantages of testosterone supplementation

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 287-290

Suplementace testosteronu je indikována pouze u mužů s definovaným onemocněním varlat, hypofýzy nebo hypothalamu. Hraniční hodnoty suplementace testosteronem jsou pro jednotlivé symptomy, potíže či tkáňové dysfunkce ohraničeny jen neostře. Mohou být odlišné u různých lidí. Při podávání testosteronu je třeba vyhnout se suprafyziologickým hodnotám, podávání má být fyziologické. Monitorace stavu prostaty a sledování hematokritu jsou při terapii testosteronem nanejvýše důležité. Nové možnosti léčby by se měly vyhnout stimulaci prostatické tkáně, ale přitom by měly udržovat pozitivní efekt androgenní stimulace v jiných orgánech (nálada, sexuální funkce,...

Stresová inkontinence u žen - 1. část

Female stress urinary incontinence - part 1

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jitka Kolombová, MUDr. Jaroslav Porš, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 292-300

Stresová inkontinence u žen patří k nejčastějším onemocněním v rutinní urogynekologické praxi. Přehledný článek je rozdělen na 2 části. Autoři informují v 1. části o současných údajích a trendech týkajících se epidemiologie, etiologie, patofyziologie a rizikových faktorech. 2. část je věnována diagnostice, konzervativní a chirurgické léčbě tohoto onemocnění. V článku jsou diskutovány také nejnovější poznatky o možnostech medikamentózní léčby duloxetinem, o možnostech miniinvazivní léčby (slings, TVT – Tension-free Vaginal Tape, TOT – Transobturator Tape, endouretrální implantáty – teflon, kolagen, silikon atd. – Macroplastique®,...

Urgentní mikce a inkontinence a možnosti jejich farmakologické léčby

Urgency and inkontinence of urine and possibilities of their farmacological treatment

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 302-306

Příznaky dolních močových cest (lower urinary tract symptoms – LUTS) dělíme na příznaky mikční (voiding symptoms; dříve obstrukční příznaky), jímací (storage symptoms; iritační příznaky) a příznaky postmikční (postvoiding symptoms). Závažnost LUTS i jejich vliv na kvalitu života hodnotíme pomocí škály nejrůznějších dotazníků. Největší dopad na kvalitu života mají příznaky jímací – urgence, urgentní inkontinence a polakisurie, k jejich farmakologickému ovlivnění používáme anticholinergika.

Sdělení z praxe

PSA-velocita a její význam pro včasnou diagnostiku ca prostaty

MUDr. Martin Hrabec, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Michal Grepl, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 309-312

Cílem práce je posoudit význam velocity PSA (PSAV) při diagnostice karcinomu prostaty. V období od června 2006 do září 2007 jsme provedli 436 biopsií prostaty u pacientů s klinickým podezřením na karcinom prostaty. U 214 z nich bylo možno hodnotit velocitu PSA a posoudit její souvislost s histologickým průkazem prostatitidy, BPH a adenokarcinomu prostaty. Průměrná hodnota PSA velocity u pacientů s histologicky prokázanou BPH byla 2,38 ng/ml/rok a s prokázaným adenokarcinomem prostaty 3,70 ng/ml/rok. PSAV u chronické prostatitidy byla 3,70 ng/ml/rok, PSA velocita však nemá u chronického zánětlivého onemocnění prostaty žádný prognostický...

Úskalí diferenciální diagnostiky a léčby pokročilého maligního čI zánětlivého nádoru ledviny

MUDr. Zdeněk Mucha, MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Pavla Hluší

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 313-315

Autoři prezentují ojedinělý případ vyléčení pokročilého „nádoru“ ledviny u polymorbidní nemocné. Diagnóza inoperabilního, k zadní stěně tělní fixovaného a uzliny a paranefrium postihujícího nádoru, byla stanovena v roce 1999 na základě radiologických vyšetření a peroperačně. Následujících 9 let byla nemocná v péči internisty a holistické (celostní) ordinace. Kontrolní CT ledvin v lednu 2006 bylo ve smyslu tumoru ledviny negativní. Pacientka zemřela v lednu tohoto roku na multiorgánové selhání, sekčně nebyl nádor ledviny prokázán.

Pro sestry

Komplexní péče u dialyzovaného pacienta

Josefa Ďulíková

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 326-327

Ledviny jsou životně důležitý orgán. Jejich úkolem je mimo jiné odstraňovat nežádoucí látky z krve. Nepotřebné látky a přebytečná tekutina se z organizmu odstraňují močí. Vlivem různých nemocí se může vnitřní rovnováha narušit. V těle se začnou hromadit odpadní látky a voda, což organizmus dokáže tolerovat pouze určitou dobu, potom je třeba začít léčbu, která nahradí některé funkce ledvin.

Informace

Obsah, činnost a priority práce nového výboru České urologické společnosti

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 328

Vzpomínka nedožitých 90. narozenin profesora MUDr. Jana Kučery, DrSc.

doc. MUDr. Jan Báňa CSc, doc. MUDr. Richard Reif CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 329

EUREP 2008

MUDr. Milan Král Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 330

Farmakologický profil

Fesoterodin - nové anticholinergikum pro léčbu hyperaktivního močového měchýře

doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 316-322

Autor v přehledném článku referuje o fesoteridinu, novém antimuskariniku, které funkčně účinkuje jako proléčivo. Rychle a extenzivně se hydrolyzuje v těle všudypřítomnými nespecifickými esterázami na 5-hydroxymetyltolterodin, což je aktivní matabolit zodpovědný za veškerou antimuskarinovou aktivitu. Přeměna fesoterodinu na aktivní metabolit tak na rozdíl od svého farmakologického předchůdce tolterodinu obchází dráhu jaterního enzymatického systému CYP, který může mít individuálně velmi rozdílnou aktivitu.

Z pomezí urologie

Sexuální dysfunkce a poruchy fertility u mužů s epilepsií

Sexual dysfunction and decreased fertility in men with epilepsy

MUDr. Petr Ševčík Ph.D, MUDr. Hana Vacovská, MUDr. Vladimír Rohan

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(6): 323-325

Sexuální dysfunkce a poruchy fertility jsou u mužů s epilepsií časté. Podílí se na nich vlastní epileptické onemocnění, antiepileptika i faktory psychologické a sociální. V minulosti byla věnována pozornost těmto poruchám u žen, v posledních letech přibyly nové poznatky v této oblasti i u mužů. Je popisován vliv epilepsie na hypotalamo-hypofyzární funkční osu a jednotlivé reprodukční hormony i vliv antiepileptik především cestou indukce či inhibice jaterních enzymů, a tím ovlivnění sérových hormonálních hladin.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.