Urologie pro praxi, 2008, číslo 4

Slovo úvodem

Dětská urologie - realita 21. století

MUDr. Ivo Novák Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 155

Přehledové články

Lokálně pokročilý karcinom prostaty

Locally advanced prostate cancer

MUDr. Miloš Broďák Ph.D, MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Josef Košina, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 160-164

Strategie léčby lokálně pokročilého karcinomu prostaty je stále nejednotná, včasnou detekcí incidence pa­cientů v tomto stadiu klesá. Nejčastější léčebnou metodou zůstává radioterapie s neoadjuvantní hormonální blokádou, ale zejména u nízkorizikových pacientů se stále více prosazuje radikální prostatektomie. Pro rizikové nemocné, u kterých není indikovaná lokální léčba, přichází v úvahu androgenní blokáda, kterou je možno nasadit časně nebo s odstupem.

Neobvyklé akutní stavy u dětí

The rare acute cases in childhood

MUDr. Ivo Novák Ph.D, MUDr. Antonín Lukeš, MUDr. Jiří Hak, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 165-170

Podobně jako u dospělých i u dětí přicházejí akutní stavy vyžadující urgentní řešení. Některá z onemocnění jsou typická pro dětský věk (parafimóza). Jiná, běžně přicházející u dospělých, se objevují u dětí méně často (ledvinná kolika), zbylá pak zcela výjimečně (priapizmus). Správný diferenciálně-diagnostický postup u sporadicky přicházejících onemocnění je velmi důležitý. Osud postiženého orgánu, ale i život nemocného, záleží zejména na správně určené diagnóze. V našem sdělení rozebíráme výjimečně se objevující akutní stavy v dětském věku: priapizmus, tumory varlete, hematurii při papilomu měchýře a poranění cévní stopky ledviny. Uvádíme a diskutujeme...

Terapie infekcí močových cest u dětí

Treatment of urinary tract infection in children

MUDr. Alexander Kolský CSc, MUDr. Monika Kolská, MUDr. Eliška Bébrová, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 171-176

Diagnóza infekcí močových cest je založena na klinických příznacích a na hodnocení laboratorních nálezů. U kojenců a batolat nebývá jednoduché stanovení diagnózy a na uroinfekci je nutno vždy pomýšlet u febrilního dítěte. Terapie močových infekcí vychází z  bakteriální rezistence v dané lokalitě a ze zásad racionální antibiotické terapie. Vlastní strategie se řídí klinickým stavem dítěte s přihlédnutím k jeho věku. Děti s chronickými a recidivujícími uroinfekcemi vyžadují komplexní péči.

Záněty dolních močových cest, uroinfekce v graviditě a při laktaci

Lower urinary tract infections, urinary tract infections in pregnancy and lactation

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 177-183

Močové a respirační infekce významným způsobem ovlivňují preskripci antimikrobiálních přípravků a zpětnovazebně vedou k rozvoji bakteriální rezistence. Ve většině rozvinutých zemí jsou uroinfekce druhou nejčastější infekční chorobou. Empirická i cílená antimikrobiální léčba ovlivňuje výši nákladů, ale i možný vznik a léčbu komplikací. Neadekvátně léčená nebo neléčená infekce má zřejmou tendenci k prolongovanému či chronickému průběhu. To podporují i snahy o samoléčení na podkladě reklamy. Kromě vyšších nákladů na diagnostiku i léčbu vedou k chronicitě onemocnění. Významně pak mění kvalitu života postiženého i jeho rodiny. S vysokou incidencí se setkáváme...

Současné postavení PSA v diagnostice karcinomu prostaty

Current status of PSA in diagnosing prostate cancer

MUDr. Jiří Klečka Ph.D, MUDr. Petr Běhounek, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 187-189

Objev prostatického specifického antigenu (PSA) a jeho zavedení do klinické praxe znamenaly revoluci v detekci a léčbě karcinomu prostaty. Bez ohledu na celkový přínos PSA je kliniky neustále diskutováno jeho postavení jako jediného markeru karcinomu prostaty. Jsou diskutovány pomocné faktory PSA a přínos jeho molekulárních izoforem. Prekurzorové formy PSA jsou spojeny s přítomností a biologickým chováním karcinomu prostaty. Do budoucna lze předpokládat prudký rozvoj nádorových markerů karcinomu prostaty s využitím malého panelu markerů pro přesnou diagnostiku a sledování pacientů s karcinomem prostaty. Lze předpokládat, že PSA resp. jeho izoformy...

Hemoragická infarzace varlete

MUDr. Michal Fedorko, MUDr. Miroslav Krhovský

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 193-194

Prezentujeme případ hemoragické infarzace varlete při suspektní torzi semenného provazce, která však nebyla peroperačně potvrzena. Další příznaky a výsledky provedených vyšetření svědčí pro poměrně vzácnou trombózu testikulární žíly. U pacienta byl prokázán deficit antitrombinu III a heterozygotní forma Leidenské mutace.

Sdělení z praxe

Tromboflebitida superficiální dorzální vény penisu

MUDr. Jakub Fejfar, MUDr. Lubomír Janiš, MUDr. Miroslav Štursa

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 191-192

U 33letého nemocného byla diagnostikována tromboflebitida superficiální dorzální žíly penisu. Popsána diagnostika s nutnou rozvahou možné diferenciální diagnózy, zmíněna komplexní léčba a nechybí ani historická data týkající se této nozologické jednotky.

Pro sestry

Některé případy automutilace a poranění zevního genitálu u mužů

Věra Burdová, Bc. Kateřina Čadilová, MUDr. Libor Zámečník FEBU

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 195-196

Autoři v článku referují o stále častějších případech vědomého sebepoškozování mužského zevního genitálu, jehož příčinou je aplikace cizorodých látek do jeho podkoží z kosmetických důvodů (ke zvětšení objemu). Ve většině případů pacienti přicházejí z důvodů obav a studu až s komplikacemi různého stupně.

Intermitentní katetrizace jako součást léčby dysfunkcí močového měchýře

Bc. Iva Baumová

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 197-199

Autoři se v článku věnují fyziologii mikce, diagnostice neurogenního měchýře a technikám intermitentní katetrizace.

Informace

Do druhého kola voleb do výboru ČUS

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc, MUDr. Míťa Rosenberg, MUDr. Jan Hiblbauer, et al

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 201-202

Úspěšný workshop na téma: Karcinom prostaty a možnosti hormonálního ovlivnění

doc. MUDr. Miroslav Hanuš CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 203-204

XIII. andrologické sympozium v Českém Krumlově, 6.- 7. června 2008

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Urolog. pro Praxi, 2008; 9(4): 205-206


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.