Urologie pro praxi, 2007, číslo 6

Slovo úvodem

Jenom slova?

MUDr. PhDr. Petr Pastucha

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 255

Přehledové články

Mezioborová spolupráce v urologii

Interdisciplinary approach in urology

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, a kol

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 262-267

Při diagnostice a léčbě komplikovaných stavů v urologii je nezbytná mezioborová spolupráce. Trendem současné medicíny je zkracovat hospitalizaci a posilovat význam ambulantní péče. Moderní medicínské technologie (včetně robotických systémů), rozšiřující se možnosti farmakoterapie i invazivních postupů, budou v budoucnu na mezioborovou spolupráci klást stále větší nároky. Těsná spolupráce urologů, onkologů, radioterapeutů, radiodiagnostiků, mikrobiologů, imunologů, neurochirurgů, kardiochirurgů, cévních a všeobecných chirurgů, gynekologů, osteologů, rehabilitačních pracovníků, gerontologů, anesteziologů, internistů a řady dalších klinických a paraklinických...

Smyčkové operace stresové inkontinence moči u žen

The sling surgeries for female stress urinary incontinence

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Jaroslav Pacovský, MUDr. Miroslav Louda Ph.D, MUDr. Josef Košina, MUDr. Lukáš Holub

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 268-271

Smyčkové operace jsou nejúčinnější metodou léčby stresové inkontinence moči. Zavedením pevné pásky pod uretru, vzniká významná podpora svěrače měchýře, které se dosahuje dvěma postupy. Prvním jsou pubovaginální smyčkové operace, u kterých se pod močovou trubici podvléká fasciální pruh a druhým typem jsou tahuprosté vaginální pásky, kdy se pod uretru podvléká polypropylenová páska. Pubovaginální slingové operace mají vysokou účinnost, ale jsou invazivní a mohou mít i závažné nežádoucí účinky. Miniinvazivní slingové operace TVT (tension-free vaginal tape) a TOT (transobturator tape) se ukazují jako účinné a bezpečné operační metody. Je pravděpodobné,...

Současná léčba kostních metastáz

Actual medication of the bone metastase

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Richard Pabišta

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 272-280

Urologické nádory tvoří v některých zemích téměř polovinu maligních tumorů u mužů. Karcinom prostaty představuje celou jednu třetinu nově diagnostikovaných nedermatologických malignit u mužů v některých státech Evropy a Severní Ameriky. Nepříznivé trendy ve zvyšujícím se výskytu lze pozorovat i u karcinomu ledviny a močového měchýře. Pro urologické malignity je typický sklon k častému metastazování do kostí. Kostní metastázy jsou nejčastějším projevem pokročilého karcinomu prostaty. Klinicky se projevují bolestí, patologickou zlomeninou, míšní kompresí, neefektivní hematopoézou nebo hyperkalcemií. Skeletové komplikace vedou u onkologicky nemocných...

Prostatitický syndrom - asymptomatická prostatitida

Prostatic syndrome - asymptomatic prostatitis

MUDr. Kamil Belej FEBU

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 281-284

Asymptomatický zánět prostaty lze diagnostikovat z preparátů po operacích pro benigní hyperplazii nebo karcinom prostaty a vzorků po biopsii pro zvýšení hladiny PSA. Spolu s muži se zvýšeným počtem leukocytů v exprimátu prostaty nebo ejakulátu, zjištěném při vyšetření neplodnosti nebo jiných onemocnění, se pacienti řadí do prostatitidy kategorie IV dle NIH/NIDDK. I když není jasný klinický význam uvedené kategorie jsou v článku uvedeny současné poznatky o této klinické jednotce.

Sdělení z praxe

Prieskum informovanosti laickej verejnosti o právnych a etických aspektoch transplantácií obličiek

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D, MUDr. Ján Breza, prof. MUDr. Ján Breza DrSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 286-290

Autori približujú výsledky prieskumu zameraného na zistenie úrovne informovanosti širokej laickej verejnosti o právnych a etických aspektoch transplantácie obličiek. Pozornosť zamerali na zistenie úrovne uvedených predmetných oblastí študovanej problematiky: chápaniu pojmu transplántácia u širokej laickej verejnosti, právnemu systému pri odbere orgánov v SR, súhlasu s odberom obličiek, mozgovej smrti, súčasnej situácie v oblasti darcovstva v kategórii súhlasu: opting-in, opting-out, required request, routine salvaging (odbery ako bežná vec), postoju cirkvi na odber obličky. Ďalej vo svojom prieskume zisťovali úroveň dôvery u širokej laickej verejnosti...

Informace

Zpráva z průběhu výroční konference České urolologické společnosti ČLS JEP 2007

MUDr. Karel Grepl, Mgr. Eva Kultanová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 297

Farmakologický profil

Propiverin a účinná léčba příznaků hyperaktivního močového měchýře u dětí a dospělých

MUDr. Martina Poršová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 294-296

Pojmem hyperaktivní močový měchýř označujeme soubor příznaků, mezi které patří: polakisurie, nykturie, urgence a někdy i urgentní inkontinence. Hyperaktivní měchýř významně zhoršuje kvalitu života a omezuje pacienty v soukromém, pracovním i sexuálním životě. Výskyt tohoto onemocnění je vysoký a s věkem dále stoupá. Není pravda, že by syndrom hyperaktivního močového měchýře byl přirozeným projevem stárnutí, jde o onemocnění, které můžeme léčit. Propiverin je jediným spasmolytikem, který kombinuje dva způsoby spasmolytického působení: působení přes kalciové kanály a anticholinergní efekt. Je vhodným a bezpečným lékem s minimem nežádoucích účinků pro...

Právo v medicíně

Předmět povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

Pavel Uherek

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(6): 291-293

První část článku se zabývá obecně problematikou povinné mlčenlivosti, její definicí, povahou a účelem. V další části se článek zabývá popsáním předmětu povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, tj. rozsahem údajů, které jsou touto povinnou mlčenlivostí kryty. Článek dále definuje jednotlivé skupiny údajů chráněných mlčenlivostí a podmínky, dle kterých pod povinnou mlčenlivost spadají. Rovněž popisuje formu údajů spadajících pod povinnou mlčenlivost. Dále jsou rozebrány některé sporné případy, kdy v praxi není zřejmé, zda se o údaj spadající pod povinnou mlčenlivost jedná, či nikoliv.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.