Urologie pro praxi, 2007, číslo 3

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Ivan Kolombo FEBU

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 103

Přehledové články

Traumatické dysfunkce dolních močových cest: etiologie, prevalence a klasifikace

Traumatic lower urinary tract dysfunction: aetiology, prevalence and classification

doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 109-112

Transverzální léze míšní vzniká asi v 70 % v důsledku traumat, obvykle jako následek poranění páteře. Podle odhadů je průměrná roční světová incidence transverzálních lézí míšních 14 /1 000 000 obyvatel, v České republice se počet nových případů pohybuje mezi 200–300 za rok. U přibližně 80 % pacientů se spinální lézí dochází k vývoji neurogenních dysfunkcí dolních močových cest. Při formulování klasifikace neurogenních dysfunkcí dolních močových cest se klade důraz především na popis stavu obou funkčních jednotek: detruzoru a svěračového mechanizmu.

Prostatický syndrom - bakteriální záněty

Prostatic syndrome - bacterial inflamation

MUDr. Kamil Belej FEBU

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 113-118

Nemocní s prostatitidou mají běžnými metodami prokázanou bakteriální infekci v méně než 10 % případů. Tento stav se označuje jako bakteriální prostatitida a nemocní jsou léčeni antibiotiky na racionálním podkladě. Podle délky trvání příznaků se bakteriální prostatitida dělí na akutní nebo chronickou. Důležitým vyšetřením u nemocných s chronickou prostatitidou je kvantitativní bakteriologické a mikroskopické vyšetření moči, exprimátu z prostaty nebo ejakulátu. Antibiotika a ostatní léky se podávají podle klinického stavu nemocného, průběhu nemoci a výsledku mikroskopického a mikrobiologického vyšetření. Článek je přehledem etiologie, diagnostiky...

Benigní hyperplazie prostaty a současné trendy v léčbě

Benign prostate hypertrophy and contemporary trend in the treatment

MUDr. Jiří Klečka Ph.D, doc. MUDr. Milan Hora Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 120-126

Článek shrnuje současné možnosti farmakologické a chirurgické léčby benigní hyperplazie prostaty. Současná lékařská a farmakologická věda umožňuje kvalitní léčbu, která zlepšuje symptomy benigní hyperplazie prostaty a snižuje počet pacientů indikovaných k chirurgickému výkonu. I když transuretrální resekce prostaty (TURP) je stále zlatým standardem léčby BPH, je v současnosti pomalu vytlačována jinými miinvazivními technikami, pomocí kterých je možno dosáhnout nejen stejných, ale i dlouhodobě lepších výsledků. Výhodou miinvazivních metod oproti TURP je minimalizace krvácení, odstranění rizika TUR syndromu a kratší doba rekonvalescence.

Hormonální prostředí karcinomu prostaty a nové možnosti jeho ovlivnění

Hormonal milieu of prostate cancer and new options for its management

Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 128-131

Incidence zhoubných nádorů prostaty v posledních desetiletích trvale narůstá a řadí karcinom prostaty k nejčastějším malignitám mužské populace. V evropských zemích představuje přibližně 16 % zhoubných nádorů u mužů. V zemích EU bylo v roce 2004 diagnostikováno 237 800 onemocnění, v České republice incidence dosáhla 83,4/100 000 (graf 1) (18). Mortalita se pohybuje kolem 4 % a významně se nemění. Kauzálně ovlivníme pouze lokalizované formy nádoru. Biologický charakter onemocnění však i u pokročilejších stádií onemocnění umožňuje dlouhodobou stabilizaci. Ovlivnění pokročilých forem onemocnění vychází z multimodálního přístupu...

Sdělení z praxe

Embryonální rabdomyosarkom ledvinové pánvičky

MUDr. Matúš Chocholatý, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc, MUDr. Josef Mališ, MUDr. Pavel Dušek, doc. MUDr. Josef Zámečník Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 133-134

Uvedená kazuistika devatenáctileté nemocné s rychle se zvětšující expanzí pravé ledviny. Po radikální nefrektomii s lymfadenektomií prokázalo histopatologické vyšetření embryonální rabdomyosarkom ledvinové pánvičky. Bylo podáno 9 cyklů chemoterapie, od pátého cyklu splu s radioterapií. Nemocná je 18 měsíců od ukončení terapie bez známek recidivy onemocnění.

Difuzní fibrotická proliferace nadvarlete

MUDr. František Kučera

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 135-136

Kazuistika se týká diagnostiky a léčby benigních fibroproduktivních onemocnění paratestikulárních tkání, které svou lokalizací a charakterem růstu imitují tumory nadvarlete. U nemocného šlo o vzácně se vyskytující difuzní fibrotickou proliferaci nadvarlete.

Pro sestry

Laparoskopická radikální prostatektomie

Miroslava Lahodová

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 137

Karcinom prostaty se stal jedním z nejčastějších nádorových onemocněních mužské populace. Příspěvek přibližuje toto onemocnění potřebám středního zdravotnického personálu.

Inkontinence, problém nejen zdravotní, ale i společenský

Bohumila Jančová

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 138

V tomto příspěvku bych se chtěla věnovat nejen problematice vhodného výběru a používání absorpčních pomůcek při inkontinenci moči, ale hlavně pochopení a pomoci ze strany personálu, kterého by se mělo každému člověku s tímto problémem dostat.

Informace

Androgenní suplementace při hypogonadizmu

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 140

Urologická konference - mezioborová spolupráce, Olomouc, 31. 5. 07

MUDr. Karel Grepl, Mgr. Eva Kultanová

Urolog. pro Praxi, 2007; 3: 142


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.