Urologie pro praxi, 2007, číslo 2

Slovo úvodem

Opravdu umíme pomoci druhým?

MUDr. Olga Šaršová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 55

Přehledové články

Několik poznámek k diagnostice a léčbě stresové inkontinence moči

Some notes on diagnosis and treatment of urinary stress incontinence

MUDr. Jan Zmrhal CSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 61-65

Autor uvádí základní údaje o stresové inkontinenci, její etiologii, prevalenci a rizikových faktorech. Popisuje základní diagnostiku, která je v možnostech každého lékaře a diagnostiku specializovanou, která je záležitostí erudovaného odborníka. V přehledu je uveden základní výčet metod konzervativní léčby, z nichž nejúčinnější je dle autorových zkušeností elektrostimulace a gymnastika pánevního dna. Z vlastního materiálu uvádí autor výsledky kolposuspenze dle Burche a TVT dle Ulmstena za delší časové období.V současnosti v operativě dominuje miniinvazivní uretropexe prováděná převážně z obturátorového přístupu. Úplnou novinkou je miniaturní páska...

Prostatický syndrom - I. část

Prostatitis syndrome

MUDr. Kamil Belej FEBU

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 66-69

Pojem prostatitida se podle posledních poznatků změnil na prostatitický syndrom. Diagnóza a klasifikace syndromu je stanovena na základě potíží nemocného, průkazu etiologického agens a zánětu v prostatě nebo v sekretech vylučovaných žlázou. V současnosti se doporučuje používat klasifikaci National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) of the National Institutes of Health (NIH). První ze čtyř článků obsahuje přehled o současných znalostech etiologie, patofyziologie a diagnostiky zánětlivého syndromu prostaty. Klíčová slova: prostatitida, pánevní bolest, syndrom, klasifikace, diagnostika.

Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře

Practical aspects of diagnosing and treatment of overactive bladder

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 71-74

Problematika hyperaktivního měchýře („overactive bladder – OAB“) je jedním z nejaktuálnějších témat současné urologie a urogynekologie. V posledních několika letech je mu věnována mimořádná pozornost zejména s ohledem na výsledky epidemiologických studií, které ukazují na jeho vysokou prevalenci v populaci. Nejedná se sice o stav asociovaný s vysokou mortalitou či morbiditou, ale vliv na kvalitu života postižených je značný. Lze navíc předpokládat, že se s problémem hyperaktivního měchýře budeme setkávat stále častěji, a to nejen vzhledem k prodlužující se délce života populace, ale i díky tomu, že potíže s funkcí dolních močových...

Ve zkratce

Hemoroidy - musí bolet?

prof. MUDr. Jiří Hoch CSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 93-94

Zatímco závažná a zhoubná onemocnění jsou oprávněně ve středu zájmu odborné veřejnosti, laická veřejnost má hluboko v povědomí uložena jiná onemocnění, nezřídka díky reklamám na léčbu nebo na některé medikamenty. K posledně uvedeným nepochybně patří hemoroidy. Je proto na místě se ptát, proč hemoroidy vzbuzují tolik laických obav a proč pacienti hledají jiné formy léčby, než nabízí „bílá“ medicína. Následující řádky by měly přispět k vysvětlení a k pochopení, že je v silách současné medicíny a zejména chirurgie pomoct nemocným s hemoroidálními obtížemi, bez obavy z bolesti vyplývající z léčebných opatření.

Sdělení z praxe

Výskyt LUTS a erektilní dysfunkce v Olomouckém kraji

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Martin Hrabec, doc. MUDr. Richard Fiala CSc, MUDr. Milan Král, MUDr. Aleš Vidlář

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 77-79

Cílem práce je vyhodnotit výskyt symptomů dolních močových cest (LUTS) a erektilní dysfunkce (ED) v Olomouckém kraji na základě výsledků studie KAPROS (prospektivní dotazníková metoda zaměřená na muže Olomouckého kraje ve věku 50 až 70 let). Oba tyto symptomy významně ovlivňují kvalitu života. Mírné dysurie udávaly asi dvě třetiny mužů, střední asi 29 % a těžké asi 3 % mužů. Výskyt těchto těžších symptomů LUTS byl statisticky signifikantně vyšší ve vyšších věkových kategoriích. Zde byl také statisticky signifikantně vyšší výskyt těžších forem ED.

Traumatická ruptura hydronefrotické ledviny

MUDr. Michael Pešl FEBU, MUDr. Libor Zámečník FEBU, MUDr. Viktor Soukup FEBU, MUDr. Ivan Pavlík, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 81-82

Prezentován nemocný, sledovaný pro objemnou hydronefrózu s hypofunkcí pravé ledviny, u kterého při pádu na břicho došlo k ruptuře hydronefrotického vaku a vzniku rozsáhlého retroperitoneálního urinomu. Pacient byl akutně hospitalizován, po provedení CT retroperitonea a ascendentní pyelografie vpravo jsme provedli pravostrannou nefrektomii. Nemocný je 24 měsíců od operace bez obtíží, bez známek renální insuficience.

Onkocytom ledviny u těhotné

MUDr. Alexandr Lamla, MUDr. Martin Hrabec, MUDr. Igor Hartmann

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 83-84

Autor předkládá kazuistiku těhotné pacientky s ledvinou postiženou onkocytomem. Nemocná byla vyšetřena ultrasonografií a výpočetní tomografií, onkocytom byl prokázán až histopatologickým vyšetřením po nefrektomii. Renální onkocytom v těhotenství je vzácný

Autoaugmentace močového měchýře u refrakterního hyperaktivního měchýře

MUDr. Miloš Broďák, doc. MUDr. Petr Morávek CSc, prof. MUDr. Stefan Hviezdoslav, MUDr. Miroslav Louda Ph.D, MUDr. Jaroslav Pacovský

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 85-86

Uvedena kazuistika mladé pacientky s refrakterní detrusorovou nestabilitou, která byla úspěšně léčena autoaugmentací močového­ měchýře. Diskuze přináší srovnání autoaugmentace a augmentační cystoplastiky. Autoaugmentace je stále ne zcela standardní metoda a její indikace musí být pečlivě zvážena.

Naše první zkušenosti s robotickou daVinci laparoskopickou pyeloplastikou

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Pavel Beňo, MUDr. Michal Toběrný, MUDr. Milan Bartůněk, MUDr. Jan Tobiáš

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 87-90

Cíl: Resekční pyeloplastika představuje standardní způsob chirurgické léčby primární hydronefrózy. Její provedená laparoskopie zajišťuje funkční výsledky srovnatelné s otevřeným výkonem s výhodou minimálně invazivního výkonu. Learning curve je však, podobně jako u dalších rekonstrukčních výkonů, poměrně dlouhá. Vzhledem k náročnosti konvenčního laparoskopického výkonu jsme ověřovali přednosti jeho provedení roboticky. Metoda: Operační da Vinci robotický systém jsme užili při provedení resekční pyeloplastiky u 2 nemocných s primární hydronefrózou. Ureterální stent byl založen v obou případech na dobu 6 týdnů. Prostorové zobrazení s desetinásobným zvětšením...

Endoskopické řešení komplikací ruptury prostatické uretry u nestabilní zlomeniny pánve

MUDr. Josef Košina, MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Luboš Rýdel, MUDr. Tomáš Dědek Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 91-92

Autoři článku prezentují atypickou rupturu zadní uretry s vytvořením rozsáhlé fibrózy a dlouhého distrakčního uretrálního defektu řešenou endoskopickou metodou. Pooperačně byl nemocný bez striktury močové trubice, kontinentní a bez erektilní dysfunkce.

Pro sestry

Sterilizace urologického instrumentaria

Urolog. pro Praxi, 2007; 2: 95-98

V článku uvádíme stručný přehled předsterilizační přípravy a sterilizace urologického instrumentaria v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Pro bezproblémový chod a kvalitu práce je nezbytná dobrá spolupráce mezi operačním sálem a úsekem centrální sterilizace.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.