Urologie pro praxi, 2007, číslo 1

Slovo úvodem

Úvod

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 3

Přehledné články

Obezita, adipocytokiny a karcinom prostaty

OBESITY, ADIPOCYTOKINES, AND PROSTATE CANCER

MUDr. Daniel Housa, doc. MUDr. Martin Haluzík CSc, MUDr. Zdena Vernerová CSc, MUDr. Jitka Housová Ph.D, MUDr. Jiří Heráček

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 10-14

Obezita a tkáňové hormony produkované tukovou tkání (adipocytokiny) hrají důležitou roli v rozvoji různých nádorových stavů včetně karcinomu prostaty. V našem článku shrnujeme současné poznatky o vztahu obezity, leptinu a adiponectinu v procesu vzniku a rozvoje karcinomu prostaty.

Možnosti CT a MR v zobrazení nádorů močového měchýře

CURRENT ROLE OF CT AND MR IN IMAGING OF URINARY BLADDER TUMORS

MUDr. Kamil Belej FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 15-17

Zobrazovací metody se používají v neinvazivní diagnostice nádorů močového měchýře. Dosud byla hodnocena role výpočetní tomografie (CT) a magnetické rezonance (MR) s různým přístrojovým vybavením (spirální, jedno- nebo multidetektorové CT), různými postupy (nativní zobrazení, použití kontrastních látek, filtrace obrazů) a s dalším zpracováním obrazu („barevné“ mapování). Virtuální cystoskopie (VC) je novou metodou zpracování klasických vyšetření a rozšiřuje možnosti diagnostiky. V článku jsou hodnoceny výhody, nevýhody a praktické použití CT, MR i VC.

Parotitická orchitida

MUMPS ORCHITIS

MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Martin Hrabec, MUDr. Michal Grepl

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 18-19

Parotitida je virové onemocnění postihující zpravidla dětskou populaci. Incidence je vzhledem k rozsahu vakcinace v rozvinutých zemích malá a na ústupu. Parotitická orchitida je jednou z možných komplikací a dochází k ní téměř u 40 % dospívajících a dospělých mužů s parotitidou. Proto je třeba, aby toto onemocnění bylo bráno v úvahu při diferenciální diagnostice syndromu akutního skrota.

Ve zkratce

Rozšířená podpora života neboli rozšířená neodkladná resuscitace

MUDr. Bronislav Klementa

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 42-45

Ischemická choroba srdeční je nejčastější příčinou smrti na celém světě. V Evropě tvoří do věku 75 let kardiovaskulární choroby asi 40 % všech úmrtí. Náhlá srdeční zástava je odpovědná za více než 60 % úmrtí dospělých při koronárním srdečním onemocnění. Roční výskyt asystolie při srdečních arytmiích je 38 na 100 000 obyvatel, z toho 17 na 100 000 obyvatel je způsobeno komorovou fibrilací. Celkový počet přeživších srdeční zástavu následkem srdeční arytmie v nemocnici je 10,7 %, z toho 21,2 % po komorové fibrilaci. Efektivní léčbou komorové fibrilace (VF) a komorové tachy­kardie (VT) je časná defibrilace, jejíž prodlení...

Sdělení z praxe

Laparoskopická robotická daVinci radikální prostatektomie - naše první zkušenosti

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Pavel Beňo, MUDr. Michal Toběrný, MUDr. Milan Bartůněk, MUDr. Jan Tobiáš

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 20-26

Cíl: Radikální onkochirurgické operace v oblasti pánve patří k nejobtížnějším výkonům. Cílem práce je posoudit přednosti a miniinvazivitu robotického operačního systému daVinci (Intuitive Surgical®, USA) pro radikální prostatektomii (RP). Metodika: Operační daVinci robotický systém jsme užili při radikální prostatektomii pro lokalizovaný karcinom prostaty u 12 nemocných. Trojrozměrné zobrazení s desetinásobným zvětšením spolu s vysokou flexibilitou („endo-wrist“) robotických nástrojů umožnilo provést výkony miniinvazivně – laparoskopicky. Výsledky: Konverze na otevřený výkon byla pro technické obtíže nutná u jednoho nemocného....

Léčba inkontinence moči při neurogenním postižení pánevního dna augmentací močového měchýře

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Jaroslav Pacovský

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 27-33

Cíl: Cílem práce je retrospektivní analýza výsledků léčby inkontinence moči u pacientů s nervovou dysfunkcí pánevního dna augmentací močového měchýře. Soubor: Sledovaný soubor byl tvořen 20 pacienty průměrného věku 32 let (19–62), kteří podstoupili augmentační cystoplastiku v letech 1999–2004. Neurogenní postižení pánevního dna bylo způsobeno u 15 pacientů meningomyelokélou, u 3 pacientů chlopní zadní uretry, u 2 stavy po operaci nádoru páteře. Metodika: Autory byl vytvořen vyšetřovací algoritmus a byla stanovena indikační kritéria pro augmentaci. Močový měchýř byl augmentován preterminální ileální kličkou. Byla hodnocena úspěšnost v...

studie STAR: srovnání účinku a snášenlivosti solifenacinu a tolterodinu ER při léčbě syndromu hyperaktivního měchýře

doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 34-36

Cílem evropské multicentrické studie bylo porovnat účinek a snášenlivost dvou antimuskarinik nové generace. Prospektivní, dvojitě slepá studie porovnávala účinek a snášenlivost jednodenní dávky solifenacinu 5 mg a 10 mg a tolterodinu ER s prolongovanou dobou účinku po dobu 12 týdnů. Studie byla provedena na souboru 1 355 pacientů v období od května 2003 do října 2004 v 117 centrech 17 evropských zemí. Výsledky studie potvrdily primární cíl studie, tj. že účinnost solifenacinu (5 mg a 10 mg) na redukci frekvencí mikce za den je srovnatelná s tolterodinem ER. Při vyhodnocení sekundárních cílů studie bylo zjištěno, že solifenacin...

Hodnocení klinických studií, základní pojmy

Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 37-38

Při objektivním hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků jsou předkládány veřejnosti výsledky multicentrických randomizovaných klinických studií. Design a analýza klinických studií vychází ze znalostí medicíny a farmakologie, ale i statistiky, matematiky a informatiky. V současnosti problematika využívá již vlastních postupů a terminologie. Cílem sdělení je zopakovat základní pojmy, se kterými se v klinické praxi při analýze dat setkáváme.

Anemizující krvácení v polycystické ledvině

MUDr. Alexandr Lamla, MUDr. Igor Hartmann, MUDr. Martin Hrabec, MUDr. Milan Král

Urolog. pro Praxi, 2007; 1: 40-41

Autor demonstruje nemocného s polycystózou ledvin dospělého typu, u kterého došlo k opakovanému intracystickému krvácení. Druhá ataka krvácení vynutila aplikaci krevních převodů a po konzervativním zvládnutí situace pacient v několikatýdenním odstupu podstoupil nefrektomii na postižené straně.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.