Urologie pro praxi, 2006, číslo 6

Slovo úvodem

Kouzelné jmelí

MUDr. Karel Grepl, Mgr. Marie Beníčková

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 259

Přehledové články

Lidský papilomavirus a jeho klinické projevy

HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND ITS CLINICAL MANIFESTATIONS

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Richard Pabišta

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 267-269

Human papillomavirus (HPV) zodpovídá za vznik řady epiteliálních lézí, zejména v anogenitální oblasti, z nichž nejznámější jsou špičaté kondylomy condylomata accuminata. Podle posledních výzkumů hraje lidský papilomavirus také určitou úlohu v etiologii slizničních dysplastických změn a při vzniku malignit urogenitálního ústrojí. Léčíme pouze makroskopické léze – jsou kondylomy, subklinické léze léčbu nevyžadují. Nebylo totiž prokázáno, že by kterýkoliv z dosud užívaných způsobů léčby vedl k úplné eradikaci HPV viru ze tkání (5).

Možnosti ovlivnění pooperační bolesti v urologii

POSSIBILITIES OF AFFECTING ACUTE PAIN IN UROLOGY

MUDr. Vlasta Dostálová, MUDr. Miloš Broďák

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 270-273

Minimalizace bolesti po operaci je důležitým prvkem v komplexní péči nejen v urologii. Nedostatečná analgetická terapie může negativně ovlivnit pooperační průběh a vést k výraznému snížení spokojenosti pacientů s léčbou. Autoři uvádějí možnosti tlumení akutní bolesti v urologii. Jsou vyjmenována nejčastěji používaná analgetika, dávkovací schémata a nežádoucí účinky.

Použití medu při léčbě infikovaných ran

USE OF HONEY FOR THE TREATMENT OF INFECTED WOUNDS

MUDr. Lukáš Bittner, Ing. Dalibor Titěra CSc, doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Robert Grill, MUDr. Tomáš Novotný, MUDr. Zdeněk Otava

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 274-275

Med je při hojení ran používán již od starověku. Studie prokazují jeho antimikrobiální působení vůči širokému spektru bakterií i hub a objasňují mechanizmy jeho účinku. Nízký výskyt alergií a dobré klinické výsledky při hojení ran za použití medu dávají možnost jeho širšího využití.

Infekce high risk HPV (vysokorizikovým lidským papilomavirem) u muže. Lokální aplikace 5-Fluorouracilu u podofylinrezistentních typů

HIGH RISK HPV (HUMAN PAPILLOMAVIRUS) INFECTION IN MEN. TOPICAL APPLICATION OF 5-FU IN PODOPHYLIN-RESISTANT TYPES

Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 276-277

Infekce vyvolané papilomaviry představují nejčastější sexuálně přenosné onemocnění (STD) na světě. V USA onemocní ročně více než 5,5 milionu lidí, prevalenční studie v ČR nejsou k dispozici. V závislosti na onkogenním potenciálu rozlišujeme vysokorizikové – high risk (HR) a nízkorizikové – low risk (LR) typy viru. HR HPV (human papillomavirus) jsou schopny iniciovat neoplastickou transformaci buněk. Souvislost mezi HPV infekcí a cervikálním karcinomem je zřejmá, významný podíl má HPV i v rozvoji dalších nádorů, např. laryngu, rekta, penisu a v dalších anatomických lokalizacích. Mužský faktor bývá často opomíjen a po infekci urolog nezřídka...

Botulotoxin - struktura, mechanizmus účinku a klinické použití

Botulinum toxin - structure, mechanism of action and current clinical applications

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 278-282

Botulotoxin (BTX) je nejtoxičtější látka, kterou lidstvo zná. V současné době se k ní obrací pozornost odborné lékařské veřejnosti, protože nalézá uplatnění v celé řadě klinických aplikací. Nejčastěji se používá v léčbě svalových spasticit, hyperhidrózy, fokálních dysfonií, blefarospazmů, hyperaktivního měchýře, syndromu pánevní bolesti, tenzní cefaley, migrény, achalázie, análních fisur a vaginizmu. Počet indikací k použití botulotoxinu se neustále zvyšuje, někdy se proto o něm hovoří jako o penicilinu 21. století. Práce předkládá přehled o struktuře, mechanizmech působení a klinickém využití této látky.

Ve zkratce

Vyšetřovací algoritmus u karcinomu prostaty

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Miloslav Louda Ph.D, doc. MUDr. Karel Odrážka Ph.D, MUDr. Martin Doležel

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 298-300

Na základě současných poznatků předkládáme algoritmus vyšetření u karcinomu prostaty. V návaznosti na výsledky probíhajících randomizovaných studií může doznat další změny.

Sdělení z praxe

Expanze v oblasti retroperitonea nejasného původu

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Richard Pabišta

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 283-284

Kazuistika popisuje případ nejasného útvaru v oblasti retroperitonea, kde teprve operační revize a histologický nález prokázaly etiologii útvaru.

Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem

MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Jan Krhut, MUDr. Libor Zámečník FEBU, prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc, MUDr. Alexander Martin Čelko CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 286-296

Inkontinence moči a hyperaktivní měchýř mají významný vliv na kvalitu života pacientů. Ten může být objektivizován pomocí specifických dotazníků, jejichž přehled článek uvádí. Výpovědní hodnota dotazníků byla verifikována statistickými studiemi. Všechny dostupné verze byly přeloženy do češtiny.

Pro sestry

Špecifiká psychického prežívania u pacienta na urologickej klinike s centrom pre transplantáciu obličky

THE SPECIFICS OF MENTAL SURVIVAL IN A PATIENT AT A UROLOGY CLINIC WITH A KIDNEY TRANSPLANTATON CENTRE

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 302-304

Chronické ochorenie akým je obličkové zlyhanie úplne mení spôsob doterajšieho života pacienta. Najefektívnejším riešením zdravotných problémov pacienta je transplantácia obličky. Autorka približuje psychický stav a jeho zmeny pacienta ktorý je zaradený na listine čakateľov na transplantáciu obličky. Analyzuje vnútorný obraz choroby, v závere príspevku uvádza rady a návody ako k chorému pristupovať, ako mu byť oporou i partnerom zároveň.

Informace a komentáře

Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, České Budějovice, 11.-13. 10. 2006

MUDr. Aleš Petřík

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 306

Podzimní setkání Sdružení ambulantních urologů, Nové Město na Moravě, 3.-4. 11. 2006

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 308-309

7. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

doc. MUDr. Marek Babjuk CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 6: 310


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.