Urologie pro praxi, 2006, číslo 3

Slovo úvodem

EDITORIAL

MUDr. Aleš Petřík

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 95

V letošním roce je urologické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích organizátorem výroční konference České urologické společnosti. Co pamatuji, je to již třetí konference, kterou oddělení pořádá. Předchozí proběhly v létech 1987 a 1993. Vzhledem k tomu, že na urologické oddělení do Českých Budějovice jsem nastoupil v roce 1986, tedy před dvaceti roky, je tento okamžik vhodný pro určitou rekapitulaci, kam dospěla urologie za posledních dvacet let na příkladu českobudějovického oddělení. Tehdejší urologické oddělení reprezentovalo průměrné periferní urologické pracoviště, kde bylo jasně zřetelné, že urologie se odštěpila od chirurgie. Diagnostické...

Přehledné články

Farmakologická Léčba hyperaktivního močového měchýře

Pharmacological treatment of overactive bladder

MUDr. Michael Pešl, MUDr. Libor Zámečník, doc. MUDr. Tomáš Hanuš CSc, MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Ivan Pavlík, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 102-107

Hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder – OAB) je syndrom charakterizovaný kombinací symptomů – urgence, časté nucení k mikci a urgentní inkontinence. Pro stanovení diagnózy OAB nemusí být přítomny všechny vyjmenované symptomy najednou a nemusí být provedeno urodynamické vyšetření. Prevalence OAB je v naší populaci relativně vysoká a postupně se zvyšuje tak, jak populace stárne. Tím se stává nejen zdravotním, ale i socioekonomickým problémem. V poslední době je tomuto problému věnována velká pozornost jak mezi lékaři pečujícími o pacienty s OAB, tak mezi farmaceutickými firmami, které se snaží vyvinout ideální lék na léčbu OAB. Toto...

Přínos Nifuratelu pro léčbu akutních nekomplikovaných uroinfekcí

Benefit of nifuratel in treating acute uncomplicated urinary tract infections

MUDr. Jiří Kladenský, RNDr. Věra Toršová CSc, RNDr. Eva Chmelařová

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 108-110

Infekce močových cest jsou považovány za nejčastější bakteriální infekce, které se vyskytují v průběhu celého života s různou frekvencí u obou pohlaví. Hlavními původci akutních infekcí dolních cest močových jsou převážně uropatogenní kmeny Escherichia coli. Kromě klinické symptomatologie má rozhodující význam pro léčbu stanovení bakteriurie a určení citlivosti na antibiotika. Poněvadž tento požadavek nelze vždy splnit, je nutné akceptovat empirické léčebné režimy za předpokladu, že jsou k dispozici výsledky z dlouhodobého sledování citlivosti hlavních močových patogenů. Nitrofuranová chemoterapeutika splňují tato kritéria, poněvadž mají široké antibakteriální...

Súčasný stav výskytu, diagnostiky a liečby urgentnej inkontinencie moču

URGE URINARY INCONTINENCE - TODAY´S STATUS OF OCCURRENCE, DIAGNOSIS AND THERAPY

MUDr. Jozef Marenčák Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 112-116

Autor sa formou súhrnného prehľadu zameriava na urgentnú inkontinenciu moču. Hyperaktívny močový mechúr (HMM) bol nedávno definovaný ako komplex príznakov urgencie s alebo bez urgentnej inkontinencie moču (UIM), obvykle s polakizúriou (močenie viac ako 8 krát za deň) a nyktúriou (močenie viac ako dvakrát v noci), ak sa nevyskytujú patologické alebo metabolické faktory, ktoré tieto symptómy môžu spôsobiť. HMM je vysoko prevalentný, má negatívny dopad na kvalitu života postihnutých jedincov a znamená aj významnú ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Podaný stručný prehľad epidemiológie, pravdepodobnej etiológie a patofyziológie, diagnostiky a liečby tzv....

Tumory močového ústrojí vzácná příčina hematurie u dětí

Tumors of the urinary tract - source of the hematuria in chilhood

MUDr. Ivo Novák Ph.D, MUDr. Leona Janoušková, prof. MUDr. Hviezdoslav Stefan CSc, MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, MUDr. Jiří Hak, MUDr. Eva Šimáková, MUDr. Pavel Rejtar

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 117-121

Hematurie je vždy závažným příznakem onemocnění močového traktu. U dětí je její příčinou většinou zánětlivé onemocnění nebo stav po poranění močového traktu. Na rozdíl od dospělých jde u dětí výjimečně o příznak nádorového onemocnění, nejčastěji Wilmsova tumoru ledvin. Hematurií se však mohou manifestovat i jiná nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty (karcinom ledviny ze světlých buněk, epiteliální tumory, rabdomyosarkom aj.). Cílem článku je upozornit na tato výjimečná, přesto však vyskytující se onemocnění dětí.

Infekce urogenitálního traktu

Genito-urinary infections

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 122-126

Infekce močových cest jsou spolu s infekcí respiračního a zažívacího traktu nejčastější infekční choroby vůbec. Zastoupením v populaci se jednotlivé onemocnění významně liší, stejně jako názory na správnou terapii uroinfekcí. Infekce urogenitálního traktu (UGT) lze dělit podle řady hledisek: etiologického agens, prostředí vzniku, přítomnosti komplikujícího onemocnění, dle časového průběhu, závažnosti postižení pacienta apod. Pro běžnou klinickou praxi je zásadní rozlišit, zda nemocný trpí infekcí horních, nebo dolních močových cest, zda jde o stav sobstrukcí a zda je nemocného nutné hospitalizovat. U infekcí genitálu je nutno rozhodnout o riziku pohlavního...

Urologie ve zkratce

Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

MUDr. Ivan Pavlík

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 135-136

Ke konzervativní léčbě benigní hyperplazie prostaty (BHP) jsou indi­kování rizikové faktory progrese...

Sdělení z praxe

Vrozená laterální deformace penisu

MUDr. Věra Mašková M.D, MUDr. Paul Palascak, M.D. Walter Gomez-Orozco, M.D. Jean-Luic Sauvain, doc. MUDr. Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 128-129

Autoři uvádějí kazuistiku vzácného onemocnění, jehož podkladem je vrozená hypoplazie jednoho z kavernózních těles s následnou laterální deviací penisu při erekci. Nález je operačně řešen modifikovanou operací dle Nesbita. Výsledkem je kompletní pooperační korekce penilní, deformace bez zkrácení kontralaterální strany.

Výsledky a rizika transplantace ledviny u dlouhodobě nefunkčního močového měchýře

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Jaroslav Pacovský, doc. MUDr. Petr Morávek CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 130-132

Cíl: Cílem práce je retrospektivní analýza výsledků a rizik použití dlouhodobě nefunkčního močového měchýře při transplantaci ledviny. Soubor: Bylo hodnoceno 58 pacientů, kteří neměli žádnou nebo minimální diurézu a byli transplantováni v letech 2002–2004 . Soubor byl tvořen 20 ženami a 38 muži, průměrný věk byl 45,8 let. Doba anurie byla průměrně 43,4 měsíce, nejkratší 12 měsíců. Soubor byl rozdělen na dvě podskupiny. První tvořili nemocní s ledvinným selháním způsobeným glomerulopatií (chronická glomerulonefritis, polycystosis, atd.) – 42 pacientů. Ve druhé byli pacienti s intersticiální nefritis nebo refluxní nefropatií – 16 pacientů.

Pro sestry

Odběr autotransfuze a akutní normovolemická hemodiluce na jednotce intenzivní péče

Petra Heapová, Renata Říhová, Yvonne Hajžmanová, MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Marek Svítek

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 137-138

U rozsáhlých urologických operačních výkonů může vzniknout potřeba krevní transfuze. Mezi tyto výkony řadíme cystektomii, radikální prostatektomii či nefrektomie pro objemné tumory. Operačních výkonů, které vyžaduje krevní převody je však v urolo­gii celá řada. I přes moderní péči o transfuzní prostředky a testování dárců je krevní převod dosti rizikovým výkonem, zvláště kvůli patogenům, které mohou být krví přenášeny. Dosud je na téměř všech pracovištích standardní metodou odběr a podání (tzv. autotransfuze) autologní krve. Jde tedy o krev, která je pacientovi v době od tří do jednoho týdne před operací odebrána na transfuzní stanici a v době operační...

Informace a komentáře

Indikace časné adjuvantní hormonální blokády v léčbě pokročilého karcinomu prostaty

doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 3: 140-142

Guidelines Evropské urologické společnosti definují biochemickou recidivu po radikální prostatektomii jako hodnotu PSA vyšší než 0,2 ng/ml. Jsem přesvědčen o tom, že tuto hodnotu lze použít jen v případě, kdy nemůže laboratoř stanovit PSA přesněji. Biochemická recidiva nevzniká totiž skokem, ale spojitě. Elevace PSA odpovídá zmnožování prostatických buněk a jejich dělení je samozřejmě postupné. Stanovíme-li pro biochemickou recidivy tak vysokou hodnotu, jako je 0,2, tedy 200 tisícin, dlouho úmyslně zavíráme oči před skutečností, že primární léčba selhala.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.