Urologie pro praxi, 2006, číslo 2

Slovo úvodem

Zlaté hory po 10 letech

doc. MUDr. František Záťura CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 47

...s kolegy jsme se domluvili na určité změně. Začínáme v novém místě na Žermanické přehradě se snahou obnovit tradici střídání jednotlivých primářů a oddělení v roli hostitelů. Základem programu budou originální práce – kazuistiky urologů z oddělení i ambulancí, práce doktorandů i lékařů před atestací. Půjde i o určitou prezentaci úrovně mateřského oddělení. Samozřejmě udržíme tradici přednášky hosta Moravských urologických dnů – zajímavá témata připravovaných či vydaných monografií jistě bude velmi zajímavé.

Přehledné články

Farmakologická léčba stresové inkontinence

MUDr. Jan Krhut

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 52-54

Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům, kterým trpí podle posledních odhadů asi 25 % dospělé ženské populace. Zatímco léčba hyperaktivního měchýře je tradičně doménou farmakoterapie, v léčbě stresové inkontinence hraje medikamentózní terapie jen vedlejší roli. Možnosti klinického využití preparátů s alfa-adrenergním účinkem je limitováno závažnými nežádoucími systémovými účinky. Poslední poznatky z fyziologie a patofyziologie nervového řízení funkce uzávěrového aparátu však naznačují možnosti uplatnění farmakoterapie i v této oblasti.

Nové trendy v chirurgické léčbě benigní hyperplazie prostaty - méně invazivní postupy

New trends in the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia - minimally invasive methods of therapy

MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Jana Sachová, doc. MUDr. Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 56-59

Prostatektomie patří v rozvinutých zemích k nejčastěji prováděným urologickým výkonům. Původní otevřené operace na prostatě byly nahrazeny výkony transuretrálními a resekce prostaty (TURP) je považována za zlatý standard v léčbě benigní hyperplazie prostaty (BHP). Na přelomu 20. a 21. století přinesl mohutný rozvoj technologií řadu dalších terapeutických možností, směřujících k stále menší invazivitě výkonů. Práce přináší přehled méně invazivních metod léčby BHP včetně principů, výsledků a indikací.

Léčba hyperaktivního močového měchýře u dětí

Treatment of overactive bladder in children

MUDr. Oldřich Šmakal, MUDr. Jan Vrána, MUDr. Igor Hartmann

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 60-61

Hyperaktivní měchýř u dětí je charakterizován polakisurií a urgentní mikcí s možnou inkontinencí. Diagnostika a léčba má být zahájena po dosažení volního ovládání močení, nejpozději po 5. roce věku. Po provedení základního neinvazivního vyšetření s vyloučením neurologické a infekční etiologie může být zahájena komplexní léčba zahrnující režimová opatření, behaviorální léčbu, časnou farmakoterapii a případně biofeedback. Při neúspěšné 3–6měsíční základní léčbě je nutné specializované urologické vyšetření a další intenzivní léčba s využitím dalších léčebných postupů.

Onkologická hlášení

Michaela Matoušková

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 62-64

Srovnávání léčebných výsledků není možné bez jednotné „mluvy“ všech zainteresovaných odborníků. V onkologii je sjednocující řečí klasifikace zhoubných nádorů TNM, rozdělení do stadií a snaha o definici prognostických faktorů. Při znalosti předepsaných a doplňkových parametrů pak volíme typ a agresivitu léčby. Porovnání dat z velkých souborů a event. změnu strategie diagnostiky a léčby u konkrétních diagnóz umožňují databáze národních registrů. Sběr dat a jejich kvalita závisí na „pouhém“ vyplnění onkologického hlášení.

Sexuální dysfunkce u mužů s poraněním míchy

Sexual dysfunction after spinal cord injury

MUDr. Jiří Heráček, doc. MUDr. Michael Urban, MUDr. Vladimír Sobotka, MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Lukáš Bittner

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 65-68

Autoři se v přehledném článku zabývají možnostmi léčby erektilní a ejakulatorní dysfunkce, infertility a hypotestosteronémie u mužů po poranění míchy.

Urologie ve zkratce

Medikamentózní terapie erektilní dysfunkce

MUDr. Libor Zámečník

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 80-82

Porucha erekce – erektilní dysfunkce (ED) je trvalá neschopnost (trvající minimálně 6 měsíců) muže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk. Jednorázové selhání není erektilní dysfunkcí. Muž by měl navštívit lékaře, pokud dochází k neschopnosti uskutečnit pohlavní styk ve více než jedné čtvrtině pokusů o koitus.

Sdělení z praxe

Fraktura penisu u nemocného s Morbus Peyroni

MUDr. Peter Fojtík, MUDr. Karel Mainer Ph.D, MUDr. Jan Krhut, MUDr. Aleš Horák

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 69-70

Fraktura penisu patří mezi relativně vzácné akutní urologické stavy. Vzhledem k možným pozdním komplikacím vyžaduje včasné stanovení diagnózy a náležitou terapii. Autoři poukazují na současné možnosti léčby a možné komplikace.

Endometrióza močového měchýře

MUDr. Roman Staněk, MUDr. Pavel Vágner, MUDr. Josef Palas, MUDr. Eva Sehnálková

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 72-74

Uvádíme vzácný výskyt endometriózy močového měchýře u 29leté ženy, nulipary, ve sterilním manželství. Přichází pro opakované strangurie, pollakisurie, cystalgie, vše s maximem v období menstruace. V osobní anamnéze endometrióza, diagnostikovaná a řešená laparoskopicky před 3 lety. Při sonografii nalezeno na zadní stěně močového měchýře patologické vyklenutí, které se při cystoskopii jeví jako solidní tumor se širokou bází. Provedena endoresekce a histologicky prokázána endometriální tkáň. Po chirurgickém ošetření léčena na gynekologickém pracovišti medroxyprogesteronem. Rok a půl po záchytu je nemocná bez recidivy onemocnění.

Malobuněčný karcinom močového měchýře

MUDr. Petr Pauk, MUDr. Pavel Pauk, MUDr. Jaroslav Beneš, doc. MUDr. Jaroslav Novák CSc

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 75-76

Kazuistika pacientky s malobuněčným karcinomem močového měchýře.

Radikální prostatektomie a dočasná uretrostomie u psa s diagnózou adenokarcinomem prostaty a mnohočetnými uretrokutánními píštělemi

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, MVDr. René Finsterle, MVDr. Vladimíra Teplá

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 77-79

Maligní onemocnění prostaty u psů je poměrně vzácné a postihuje především psy velkých plemen starší 6 let. Radikální léčba je omezena chirurgickými možnostmi veterinárních pracovišť, především však komplikovanou pooperační péčí, vyžadující znehybnění zvířete, aby nebyly předčasně vytaženy drény a katétry. Radioterapie je finančně nedostupná. Cytostatická léčba, včetně kombinace s hormonální terapií (vedle vysokých ekonomických nákladů) nemá valný význam. Proto zásadní léčbou ve veterinární praxi zůstává oboustranná orchiektomie (kastrace) jako bazální androgenní deprivace, kdy průměrná doba přežití nepřesahuje 12 měsíců. Autoři popisuji případ u psa...

Pro sestry

Laparoskopická nebo otevřená nefrektomie - pohled sestry

Bc. Veronika Kolářová

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 85-87

S rychlým rozvojem medicíny se zdokonaluje i operační technika, což má velký přínos pro pacienty. Zda mají nové metody přínos i pro ošetřovatelskou péči jsem zjišťovala mezi sestrami, protože k úspěšnému léčení a vyléčení nemocného je zapotřebí nejen dobře provedený výkon, ale také kvalitní a komplexní pooperační péče. Zaměřila jsem se na nefrektomie, které lze provést dvěma různými způsoby – klasicky, otevřenou cestou, nebo nově­, laparoskopicky.

Informace a komentáře

Jarní výjezdní pracovní konference Sdružení ambulantních urologů, Varadero, Kuba, 28. 1.-2. 2. 2006

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2006; 2: 89-90

Konference se konala tradičně v pracovním duchu. Program byl rozložen do bloků, opět zamě­řených na systémy zdravotní péče v zemích EU. Po loň­ských přednáškách na stejné téma – systémy v Německu a Francii – následovalo nyní Holandsko a Španělsko.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.