Urologie pro praxi, 2005, číslo 2

Přehledné články

Mikrovarikokélektomie - moderní léčba varikokély

MICROVARIOCOCELECTOMY - MODERN THERAPY OF VARIOCELE

MUDr. Jiří Kočárek, MUDr. Oto Köhler CSc, MUDr. Petr Režnar, MUDr. Zdeněk Otava, MUDr. Pavel Drlík, MUDr. Jan Pokorný, MUDr. Ondřej Kaplan

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 47-49

Dilatace pampiniformního plexu postihuje přibližně 15 % mužů po pubertě. Až 90 % případů se vyskytuje vlevo. Vzniká z městnání v oblasti vén drénujících varle a příčina většinou není známa (primární, idiopatická varikokéla). Varikokéla vznikající z útlaku drénujících žil se označuje jako sekundární. Varikózní změny jsou obvykle jednostranné a nebolestivé. Často bývá varikokéla diagnostikována teprve při vyšetření infertility. Její výskyt u pacientů léčených pro neplodnost je až 39 %. Přes obecný souhlas s tím, že varikokéla je nejčastěji diagnostikovaná patologie u neplodných mužů a její korekce obvykle vede ke zlepšení fertility, zůstává vliv varikokély...

Intersticiální dočasná vysokodávková (high dose rate - HDR) brachyterapie karcinomu prostaty

NTERSTITIAL HDR BRACHYTHERAPY OF PROSTATE CARCINOMA

MUDr. Renata Soumarová Ph.D, Mgr. Luboš Homola, doc. MUDr. František Záťura CSc, MUDr. Kamil Belej, MUDr. Miroslav Štursa

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 50-54

Nádory prostaty postihují stále více mužů a představují proto vážný společenský problém. Včasná detekce pomocí vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) a biopsie prostaty umožňují rozpoznat onemocnění ve vyléčitelném lokalizovaném stadiu. Terapeutickou metodou volby u většiny těchto nemocných je radikální prostatektomie nebo radikální ozáření prostaty. Karcinom prostaty patří mezi nádory dávkově závislé, tedy čím vyšší dávku záření dodáme, tím vyšší je pravděpodobnost lokálního vyléčení onemocnění. Aplikace tumoricidní dávky vyžaduje velmi dobré technické vybavení – možnost trojrozměrného plánování léčby na podkladě CT vyšetření,...

Základy ultrazvukové diagnostiky ledvin a dolních močových cest - zobrazení v šedé škále (B-mode)

BASICS OF ULTRASOUND DIAGNOSIS OF KIDNEYS AND LOWER URINARY TRACT - GREY-SCALE IMAGING (B-MODE)

MUDr. Karel Belej FEBU

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 55-57

Ultrasonografie (US) je základní vyšetření, sloužící ke zobrazení anatomických struktur ledvin a morfologie močových cest. Má mnoho výhod, protože je nebolestivá, neinvazivní, lehce dostupná a bez ionizujícího záření. Poskytuje přesnou anatomickou informaci, kterou lze získat bez intravenózní aplikace kontrastních látek. Vývoj technologie zobrazení v šedé škále umožnil zobrazení detailní anatomie všech urologických orgánů. Kvalita zobrazení se zvýšila díky vývoji sond a tvorby ultrazvukového paprsku a přesnému zpracování obrazů ve stále rychlejších přístrojích. Článek obsahuje základní informaci o ultrazvukovém vyšetření ledvin a dolních močových cest.

Řízení mužské sexuality na centrální úrovni

A CONTROL OF MALE SEXUALITY ON CENTRAL LEVEL

MUDr. Michal Pohanka Ph.D, prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 58-61

Všechny sexuální funkce jsou řízeny centrální nervovou soustavou. Zmíněné řízení je pochopitelně zajišťováno řadou neurotransmiterů jak v oblasti telencefala, tak i mozkového kmene a míchy. Kvalitní průběh sexuálního aktu totiž vyžaduje u mužského individua centrální integraci taktilních, čichových, sluchových a mentálních stimulů, a stimulům odpovídající odezvu. Všechny zmíněné senzorické funkce i jejich centrální integrace jsou zprostředkovány neurotransmitery. Zcela dominantní úlohu v centrálním řízení mužských sexuálních funkcí mají transmise dopaminergní a a cholinergní. Jejich porucha u neurologických onemocnění rezultuje i v poruchu sexuálních funkcí.

Trendy systémové léčby karcinomu prostaty

TRENDS IN MEDICAL TREATMENT OF PROSTATE CANCER

doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 62-66

Současné trendy systémové léčby karcinomu prostaty se soustřeďují na neoadjuvantní a adjuvantní androgenní deprivaci u klinicky lokalizovaného androgen-dependentního karcinomu prostaty minimalizující vedlejší účinky, užití taxanů v léčbě hormonálně independetního karcinomu a na adjuvantní prevenci kostních metastáz pomocí bisfosfonátů. Preferuje se včasná androgenní blokáda s použitím monoterapie a intermitentní androgenní blokáda s cílem omezení vedlejších účinků a při užití bisfosfonátů jejich parenterální aplikace.

Operační léčba stresové inkontinence moči

SURGICAL THERAPY OF URINARY STRESS INCONTINENCE

MUDr. Ladislav Krofta CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 67-73

Koncem osmdesátých a v průběhu devadesátých let minulého století se objevilo několik stěžejních prací, které umožnily zásadním způsobem definovat a objasnit jednotlivé anatomické komponenty, zodpovědné za fyziologické držení pánevního dna. Tímto byl učiněn významný krok ve výkladu etiopatogeneze genitálního descenzu a stresové inkontinence moče. Pánevní dno přestává být oblastí, která je hodnocena samostatně z pohledu gynekologa, urologa a proktologa. Jedná se o funkční celek, vyžadující multidisciplinární přístup. S rozvojem nových operačních technik, které jdou ruku v ruce s využitím nových syntetických materiálů, přestává být pánevní chirurgie doménou...

Ve zkratce

Nádory prostaty

MUDr. Jiří Klečka

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 74-77

Úvod – Zhoubné nádory prostaty (NP) jsou druhou nejčastější malignitou mužské populace za plicními a bronchiálními karcinomy. Představují přibližně 16 % všech maligních nádorů u mužů starších 50 let, jak v populaci evropské, tak v USA. Z hlediska mortality jsou NP na třetím místě. Hovoříme-li o nádorech prostaty, rozumíme tím nejčastější histologický typ, tj. adenokarcinom prostaty (CaP).Ačkoliv se prevalence tohoto onemocnění významně nemění, incidence se v posledních 25 letech zvyšovala. Tento trend je způsoben zavedením vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) do klinické praxe, které posunulo stanovení diagnózy do nižších stadií...

Sdělení z praxe

Hypertenze jako rizikový faktor u karcinomu ledviny

Ing. Gabriela Janoutová, MUDr. Jiřina Koutná, MUDr. František Beška CSc, Ing. Luděk Čížek, Ing. Jiří Lorenc, prof. MUDr. Vladimír Janout CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 78-79

Hypertenze je uváděna jako jeden z rizikových faktorů pro vznik karcinomu ledviny. V databázi preventivních onkologických prohlídek z okresu Šumperk byl formou studie případů a kontrol ověřován tento vztah na souboru 221 nemocných s karcinomem ledviny a 30 329 kontrolních zdravých osob. Bylo zjištěno mírně zvýšené odds ratio pro systolický i diastolický krevní tlak, a to jak u celého souboru, tak i při jeho rozdělení na muže a ženy. Hodnoty odds ratio u žen byly výrazně vyšší než u mužů. Práce potvrdila, že existuje souvislost mezi hypertenzí a rizikem vzniku karcinomu ledviny, i když se nedá vyloučit primární účinek antihypertenzivní léčby.

Naše zkušenosti s laserovou intrakorporální litotrypsí ureterolitiázy

MUDr. Roman Staněk, MUDr. Pavel Vágner

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 80-81

Ureterorenoskopie a endolitotrypse je vysoce efektivní metoda k extrakci konkrementů, k dosažení vysokého stupně free stone intervalu. V krátkém sdělení podáváme přehled možných technologií se zaměřením na laserovou litotrypsi a naše první zkušenosti s ní.

Vliv symptomů dolních močových cest na sexuální dysfunkci

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Richard Fiala, MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Martin Hrabec

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 82-83

Symptomy dolních močových cest (LUTS) představují věkově závislé onemocnění, které má významný dopad na kvalitu života. Cílem práce bylo zjistit vztah mezi výskytem LUTS a erektilní dysfunkcí (ED). Autoři zdůrazňují, že sexuální zdraví je nedílnou součástí kvality života a mělo by být vzato v potaz při počátečním vyšetřování pacientů s LUTS.

Pro sestry

Proč vlastně pít?

Pavla Zelová

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 84-85

Funkce vody v organizmu – Tělesné tekutiny jsou koloidní a krystaloidní roztoky organických a anorganických látek. Jsou hlavní součástí buněk a tvoří i mimobuněčnou tekutinu, která buněčné elementy omývá. Voda – bez níž není života – je tak univerzálním prostředím, v němž probíhají všechny fyziologické děje. Veškerou vodu, obsaženou v tělesné hmotě, označujeme jako celkovou tělesnou vodu (CTV). Množství vody v organizmu závisí na věku, pohlaví a tělesné konstituci jedince a individuálně kolísá podle jejího příjmu a výdeje.

Informace a komentáře

Pracovní konference Sdružení ambulantních urologů (SAU)

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2005; 2: 86

Z programu konference: přednášky o systému zdravotní péče v Německu a ve Francii • doporučené postupy (AUA, EUA, SAU) • smluvní vztahy a ekonomika pro rok 2005 • volby do výboru ČUS.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.