Urologie pro praxi, 2005, číslo 1

Slovo úvodem

Časopis „Urologie pro praxi“ má v české urologické obci už „své jisté“…

prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 3

Mám tím na mysli jistý, ale jistě ne definitivní počet a okruh věrných čtenářů i přispěvatelů, jistou pravidelnost vydávání, jistou úroveň grafickou i odbornou. To jsou jistě všechno atributy čtivého periodika. Pro mě je též důležité a sympatické, že tento měsíčník do jisté míry reflektuje i dění v celé České urologické společnosti a tím přispívá k všeobecné informovanosti, komunikaci a edukaci nás všech. A to jistě není málo, ba naopak! Na prahu pátého roku třetího tisíciletí tedy nezbývá než si přát, aby byl tento trend zachován, aby „Urologie pro praxi“ byla i nadále flexibilní platformou výměny vpravdě praktických zkušeností v urologii...

Přehledné články

Nádory testis

TESTICULAR CANCER

prof. MUDr. Dalibor Ondruš DrSc, RNDr. PhDr. Martina Cuninková

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 6-9

Nádory semenníka sú najčastejšou malignitou u 20–40-ročných mužov. Početné literárne zdroje poukazujú na prudký vzostup incidencie tohto ochorenia za posledných 40 rokov s individuálnymi rozdielmi v jednotlivých krajinách. Aj napriek tomu majú nádory testis najúspešnejšie trendy zo všetkých solídnych nádorov, pričom sa objavujú nové postupy v diagnostike, liečbe i v prevencii liečebnej toxicity. Multidisciplinárny postup (chirurgická liečba a chemoterapia na báze platiny) zostávajú trvalo hlavnými liečebnými modalitami. Eliminácia toxicity liečby je stálym predmetom výskumov.

Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění nadledvin

IMAGING METHODS OF THE ADRENALS - THEIR UTILISATION IN A CLINICAL PRACTICE

MUDr. Filip Čtvrtlík, MUDr. Boris Pauček

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 10-14

Autoři článku poukazují na současné trendy v radiologické diagnostice nadledvin. Podrobně jsou zmiňovány obrazy jednotlivých lézí v oblasti nadledvin u různých vyšetřovacích modalit. Autoři také navrhují způsob optimalizace algoritmu vyšetření.

Paruréza - klinický obraz a současná terapie

PARURESIS - CLINICAL VIEW AND CURRENT THERAPY

MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer Ph.D, Bc. Romana Holáňová

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 15-17

Parurézou nazýváme chorobný stav, kdy se pacient není schopen vymočit za pro něj nestandardních podmínek. Nejčastěji je pro něj bariérou přítomnost dalších lidí při mikci, cizí prostředí, časový stres a podobně. Z hlediska psychologicko-psychiatrického ji řadíme do skupiny obsesivně-kompulzivních poruch (Obsessive Compulsive Spectrum Disorders – OCSD), nebo mezi tzv. sociální fóbie. Ze strany urologů není zatím této dysfunkci věnována v podstatě žádná pozornost, přestože jsou na jejím podkladě popsány případy vzniku vážných mikčních dysfunkcí. V léčbě parurézy se uplatňuje zejména kognitivně-behaviorální terapie, farmakoterapie je relativně málo...

Penilní protézy: jejich místo v léčbě erektilní dysfunkce a vlastní dlouhodobé zkušenosti

PENILE PROSTHESES: CURRENT PLACE IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION AND OWN LONG-TERM EXPERIENCE

prof. MUDr. Dalibor Pacík CSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 18-22

Autor informuje o současné úloze a místě penilní protézy v léčbě erektilní dysfunkce (ED). Ve svém sdělení vychází jak z literárních údajů, tak z bohatých vlastních zkušeností (urologická klinika FN Brno, byla prvním pracovištěm v ČR, které v roce 1992 zavedlo implantaci inflatabilní penilní protézy do armamentaria léčby erektilní dysfunkce). Informace o tomto způsobu léčby jsou významné, zejména pro mladší generaci urologů, kteří s ní vůbec doposud nemuseli přijít do styku a přitom se jedná o léčebnou metodu, jejíž význam a potřeba v současné době narůstá.

Sexuální dysfunkce u pacientů s chronickou prostatitidou / syndromem chronické pánevní bolesti

SEXUAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS (CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME)

MUDr. Libor Zámečník, MUDr. Michal Pešl, MUDr. Viktor Soukup, prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 23-25

Chronická prostatitida / syndrom chronické pánevní bolesti (CP / CPPS) je onemocnění s poměrně velkou prevalencí zvláště u mladších pacientů, kteří navštěvují urologická pracoviště. Jedná se většinou o multikauzální problém, který se projevuje mikčními obtížemi a pánevními bolestmi. Autoři shrnují literární i vlastní klinické zkušenosti o výskytu sexuálních dysfunkcí u těchto nemocných.

Chlamydiová infekce močového traktu

CHLAMYDIAL INFECTION OF URINARY TRACT

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Petr Macek

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 26-27

Chlamydie jsou gram negativní intracelulární bakterie, které nesou některé znaky, řadící je mezi nestandardní mikroby – intracelulární způsob života, specifický životní cyklus i stavba buněčné stěny (kyselina muramová), neschopnost syntézy ATP (lze se setkat i s pojmem „energetický parazit“). Podle Světové zdravotnické organizace je z více než  500 miliónů pohlavně přenosných onemocnění ročně téměř 1/5 (cca 90 miliónů) vyvolána právě chlamydiemi. Tato data navíc nejsou zcela přesná, neboť tato infekce (vyjímkou je infekce sérotypy Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 a La2, původci lymfogranuloma venereum) nepodléhají povinnému hlášení....

Ve zkratce

Nádory ledvin

doc. MUDr. Milan Hora Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 28-30

Incidence - 2–3 % všech zhoubných tumorů. Incidence je v ČR nejvyšší na celém světě.

Sdělení z praxe

Millinova prostatektomie - naše zkušenosti

MUDr. Daniel Šafář, MUDr. Arne Rovný, MUDr. Petr Filipenský, MUDr. Petr Řehořek, MUDr. Petr Kumstát

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 31-32

Úvod: Otevřená prostatektomie stále tvoří až 15 % operací pro benigní hyperplazii prostaty (BPH). Na našem oddělení, narozdíl od většiny pracovišť v ČR, preferujeme retropubický přístup. Materiál a metody: Retrospektivně jsme hodnotili 796 pacientů operovaných na našem pracovišti od roku 1992 do roku 2003. U 289 pacientů (36 %) byla operace provedena v „bezkatetrové“ modifikaci, kdy drenáž moči byla zajištěna epicystostomií s aktivním sáním. Výsledky: Millinův přístup umožňuje při standardním průběhu odstranit permanentní katétr 4. pooperační den, při „bezkatetrové“ prostatektomii nastupuje spontánní mikce 2. pooperační...

Pro sestry

Úloha rodiny a nejbližšího sociálního prostředí v ošetřovatelské péči

Hana Juřenová

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 33

S rozvojem ošetřovatelství se postupně mění i role zdravotní sestry. Tuto změnu si vynucuje nejen rozvoj medicíny a vlastního ošetřovatelství, ale i do oboru pronikající nové poznatky společenských věd, zejména psychologie, pedagogiky, sociologie a etiky. Dnešní medicína poněkud posouvá tradiční roli nemocného a jeho rodiny. Člověk se zpravidla potřebuje stát aktivním účastníkem týmového úsilí zdravotníků o udržení či návrat vlastního zdraví a soběstačnosti v základních každodenních činnostech. K tomu je naprosto nezbytné získat ke spolupráci rodinu a nebližší sociální okolí.

Teoretické předpoklady správné péče o nemocné po resekčních výkonech na ledvině a dutém systému ledviny

Markéta Halamková, Kateřina Škrancová

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 34-35

Úvod – Resekce ledviny, tzn. odstranění její části a zachování funkční – zdravé – části in situ, je trendem v urologii posledních 20 let. Přelomové práce, zabývající se angiografickou anatomií, pocházejí od Czerného z počátku 20. století.

Informace a komentáře

MUDr. Bohuslav Vaněk *22. 6. 1930 †21. 11. 2004

MUDr. Pavel Vágner, MUDr. Břetislav Polách

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 36

Sdělujeme celé urologické obci smutnou zprávu, že dne 21. listopadu 2004 zemřel v Krnově ve věku 74 let MUDr. Bohuslav Vaněk, emeritní primář urologického oddělení v Městě Albrechticích, které vzniklo jen díky jeho neutuchajícímu zájmu o tento obor.

Přehled seminářů pořádaných lůžkovými urologickými pracovišti v I. pololetí roku 2005

Urolog. pro Praxi, 2005; 1: 37-38


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.