Aktuálně z urologie

reklama

Připravujeme do Urologie pro praxi 4 / 2016

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Hypospadie

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

Použití zobrazovacích metod u litiázy

Imunoterapie karcinomu prostaty

Problematický pacient v ordinaci urologa

Nesestouplé varle v dospělostiZ posledního čísla

Systémová radioterapie metastatického karcinomu prostaty s kostním postižením

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je komplexní onemocnění, jehož léčba vyžaduje multidisciplinární přístup a využití různých léčebných postupů, ideálně v jejich kombinaci. Symptomatické kostní metastázy lze efektivně ovlivnit také aplikací systémových beta zářičů (stroncium-89 a samarium-153) nebo lokalizovanou zevní radioterapií. Nejnověji je k dispozici alfa zářič radium-223, který na rozdíl od předchozích, ve srovnání s placebem prodloužil celkové přežití pacientů s kostními metastázami. Bezpečnostní profil radia-223 je velmi příznivý s minimálním rizikem závažných hematologických komplikací. Celkem šest aplikací probíhá ambulantně s pozitivním efektem na kvalitu života a s minimálními omezeními v běžném životě pacienta a jeho okolí.

Komplexní novinky v onkourologii – KNOU 2016

Vlasta Králová

Systémová léčba karcinomu močového měchýře

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Systémová léčba karcinomu močového měchýře (CaMM) se uplatňuje ve čtyřech základních klinických situacích: v neoadjuvanci před radikální operací CaMM s invazí do svaloviny, v adjuvanci po radikální operaci CaMM, jako součást záchovných protokolů v konkomitanci s radioterapií a jako paliativní léčba pokročilého nebo metastatického onemocnění. Základním cytostatikem v léčbě CaMM je cisplatina, obvykle indikovaná v kombinovaných režimech.

Vybrané články

Vliv myo-inositolu a antioxidantů na fertilitu muže

MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Iscare IVF, Praha Neplodnost je problém, který postihuje velké množství párů. Léčba mužského faktoru je svízelná, zejména v případě idiopatických příčin neplodnosti. Inositol je slibnou látkou zlepšující kvalitu spermií, jejíž účinnost dokládají recentní studie. Snížení hladiny oxidačního stresu zůstává jedním z pilířů léčby idiopatické mužské neplodnosti.

Prostata a vitamin D

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc., MUDr.Božena Kalvachová, CSc.

V poslední době se stále více rozšiřují znalosti o jiných účincích vitaminu D, než je jeho klasická úloha v kostním metabolizmu. Vitamin D může modifikovat funkci imunitního systému, buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu a působit v mnoha orgánových funkcích. Asociace nedostatečného zásobení vitaminu D s benigní hyperplazií nebo karcinomem prostaty vedla ke klinickým studiím, které by měly prokázat, že suplementace vitaminem D je výrazným benefitem pro pacienty s uvedenými onemocněními prostaty. Přes některé mírné úspěchy takové léčby se antiproliferační a prodiferenciační účinky hormonů ze skupiny D vitaminu neukázaly být u lidí tak slibné jako při pokusech in vitro nebo na zvířatech. Suplementace vitaminem D je však nezbytnou součástí androgen-deprivační terapie karcinomu prostaty.

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.