Aktuálně z urologie

reklama

Připravujeme do Urologie pro praxi 4 / 2016

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Hypospadie

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

Použití zobrazovacích metod u litiázy

Imunoterapie karcinomu prostaty

Problematický pacient v ordinaci urologa

Nesestouplé varle v dospělostiZ posledního čísla

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D

Systémová léčba karcinomu močového měchýře

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Systémová léčba karcinomu močového měchýře (CaMM) se uplatňuje ve čtyřech základních klinických situacích: v neoadjuvanci před radikální operací CaMM s invazí do svaloviny, v adjuvanci po radikální operaci CaMM, jako součást záchovných protokolů v konkomitanci s radioterapií a jako paliativní léčba pokročilého nebo metastatického onemocnění. Základním cytostatikem v léčbě CaMM je cisplatina, obvykle indikovaná v kombinovaných režimech.

LUTS u mužů: komu nabídnout antimuskarinikum v kombinaci s alfablokátorem?

 

Vybrané články

Náhrada ureteru kličkou ilea s anastomózou na dolní kalich

MUDr.Alena Kosařová, MUDr.Hynek Šafránek, MUDr.Lukáš Holub, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Vzácnou, ale vážnou komplikací ureteroskopické extrakce litiázy je abrupce ureteru. Pokud není možná korekce ureteru záchovnou operací, doporučuje se náhrada močovodu střevním segmentem. V naší práci prezentujeme náhradu kompletně odtrženého ureteru kličkou ilea s nutností kaliko-ileální anastomózy pro intrarenální pánvičku znemožňující bezpečnou pyelo-ileální anastomózu. Předoperační stav byl komplikován opakovanými infekcemi močových cest. Pooperační průběh byl dlouhodobě bez komplikací.

Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po robotické radikální prostatektomii

MUDr.Marek Broul, FECSM, MUDr.Jan Schraml

Karcinom prostaty (CaP) je třetím nejčastějším nádorem u mužů v České republice a vůbec nejčastějším nádorem u mužů v Evropské unii. Spolu s dostupností PSA testování dochází i k častějšímu záchytu časnějších stadií CaP u mladších mužů. Nejčastějšími komplikacemi operační léčby CaP jsou inkontinence močová a erektilní dysfunkce (ED). K hodnocení závažnosti ED se používá několik dotazníků. Jedním z nich je i International Index of Erectile Function a jeho pětiotázková verze IIEF 5. V naší práci jsme hodnotili dotazníky IIEF 5, které vyplňovali pacienti Centra robotické chirurgie KZ a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pacienti vyplňovali tento dotazník v den, kdy byli indikováni k biopsii prostaty, před biopsií prostaty, před radikální robotickou prostatektomií (RARP) a pak v 3, 6, 9 a 12měsíčním odstupu od RARP. Z našich výsledků je pozoruhodný pokles IIEF 5 skóre v dotaznících, které vyplnili pacienti těsně před biopsií prostaty.

Neurogenní sarkom ledviny

MUDr.Michal Přikryl

Neurogenní sarkom (maligní schwannom) ledviny je vzácný nádor se špatnou prognózou. Prezentujeme případ pacienta, u něhož byl tento typ nádoru diagnostikován.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.