Aktuálně z urologie

Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Akutní selhání ledvin

MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Petr Hušek, FEBU, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Akutní renální selhání je závažný, život ohrožující stav spojený s poruchou metabolizmu a často s rozvojem uremického syndromu. Příčiny mohou být prerenální (porucha cirkulace), renální (patologie ledvinné tkáně) nebo postrenální (obstrukce močových cest). Stav často vyžaduje akutní dialýzu. V případě přítomnosti obstrukce močových cest je nutno urgentně zajistit derivaci moče. Při nefron-šetřících výkonech na ledvinách je nutné minimalizovat dobu teplé ischémie jako prevenci akutní tubulární nekrózy.

Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem

MUDr.Jiří Ladman, MUDr.Leoš Handrejch, MUDr.Libor Šafařík, CSc., MUDr.Pavel Holan, MUDr.Miloš Miniberger

Prezentujeme kazuistiku muže, ročník 1949, s nálezem bilaterálního synchronního tumoru ledvin, u něhož jsme provedli nejprve resekci karcinomu levé ledviny a posléze nefrektomii kontralaterální ledviny pro rozsáhlý tumor. Histologické vyšetření odhalilo odlišné typy karcinomu ledvin.

Charakter urogenitální mykotické infekce a její dopady na urologickou praxi

MUDr.Jiří Kladenský

Na rozdíl od dermatologů a gynekologů, kteří řeší ve svých ambulancích problematiku mykotických infekcí (MI) prakticky denně, v urologii, vzhledem k tomu, že drtivá většina infekcí urogenitálního traktu je bakteriálního původu, stojí tato problematika na okraji zájmu. Problematika etiopatogeneze MI je poměrně složitá, neboť řada mykoorganizmů se za normálních běžných okolností chová saprofyticky, avšak za určitých okolností se tyto mykoorganizmy začnou chovat paraziticky, kdy potom mohou vážně poškozovat zdraví a nezřídka ohrožovat i život postiženého jedince. K tomuto dochází buď vzestupem virulence dosud symbiotického saprofyticky vegetujícího kmene, nebo oslabením odolnosti makroorganizmu, neboť pravděpodobnost a schopnost onemocnět MI je vysoce závislá na imunitních vlastnostech jedince, jeho celkové zdravotní kondici a přítomnosti dalších souběžných onemocnění. V článku je podán přehled základních skupin mykoorganizmů způsobujících MI s jejich dopadem na urologickou praxi, přehled antimykotik a indikace k jejich podání.

Vybrané články

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Metafylaxe urolitiázy v roce 2013

MUDr.Pavel Rajmon, MUDr.Zdeněk Mucha, MUDr.Jan Vrána, MUDr.Milan Král, Ph.D.

Základním předpokladem pro správné vedení sekundární prevence je správné rozdělení pacientů podle rizika. Jen nízké riziko vykazuje 75 % nemocných. V těchto případech stačí v další prevenci doporučit zásady všeobecné metafylaxe. Jen 25 % pacientů je ohroženo vysokým rizikem recidiv. Tyto nemocné je nutno včas rozpoznat a odpovídajícím způsobem dále metabolicky vyšetřit. Dle zjištěného individuálního biochemického rizika je u těchto pacientů nutno zahájit specifickou medikamentózní metafylaxi.

Překvapivý nález cystinové urolitiázy u dospělé ženy

MUDr.Slavomír Klátil, MUDr.Jaroslav Hynčica, MUDr.Tomáš Šálek

Během své praxe na urologickém oddělení jsem se setkal pouze s jediným případem cystinové urolitiázy. Ačkoliv je diagnostika a doporučená terapie litiázy jasně definována, bývá někdy obtížné nastavit správnou individuální léčbu. V následující kazuistice je popsána diagnostika, terapie a metafylaxe cystinové urolitiázy.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.