Aktuálně z urologie

reklama

Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Nový extra-anatomický stent Detour, první zkušenosti s jeho zavedením

doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Petr Hušek, MUDr.Michal Balík, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Extra-anatomický stent je vhodnou alternativou trvalé nefrostomie. Nový model tohoto stentu s názvem Detour je dalším vylepšením této metody derivace. Autoři prezentují první zkušenosti, jeho přednosti a rizika spojená s jeho zavedením. Celkově byl hodnocen tento stent jako velmi vhodný.

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

MUDr. Zorjan Jojko

Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem

MUDr.Jiří Ladman, MUDr.Leoš Handrejch, MUDr.Libor Šafařík, CSc., MUDr.Pavel Holan, MUDr.Miloš Miniberger

Prezentujeme kazuistiku muže, ročník 1949, s nálezem bilaterálního synchronního tumoru ledvin, u něhož jsme provedli nejprve resekci karcinomu levé ledviny a posléze nefrektomii kontralaterální ledviny pro rozsáhlý tumor. Histologické vyšetření odhalilo odlišné typy karcinomu ledvin.

Vybrané články

Kontroverze v hormonální léčbě kastračně refrakterního karcinomu prostaty

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Abirateron a enzalutamid prokázaly prodloužení přežití u nemocných s kastračně rezistentním karcinomem prostaty po předchozí léčbě docetaxelem. Oba také byly hodnoceny u chemo-naivních pacientů. Abirateron a enzalutamid mají nízkou toxicitu ve srovnání s chemoterapií. Dnes je jasné, že zkřížená rezistence mezi těmito hormonálními léky je potenciální terapeutický problém.

Charakter urogenitální mykotické infekce a její dopady na urologickou praxi

MUDr.Jiří Kladenský

Na rozdíl od dermatologů a gynekologů, kteří řeší ve svých ambulancích problematiku mykotických infekcí (MI) prakticky denně, v urologii, vzhledem k tomu, že drtivá většina infekcí urogenitálního traktu je bakteriálního původu, stojí tato problematika na okraji zájmu. Problematika etiopatogeneze MI je poměrně složitá, neboť řada mykoorganizmů se za normálních běžných okolností chová saprofyticky, avšak za určitých okolností se tyto mykoorganizmy začnou chovat paraziticky, kdy potom mohou vážně poškozovat zdraví a nezřídka ohrožovat i život postiženého jedince. K tomuto dochází buď vzestupem virulence dosud symbiotického saprofyticky vegetujícího kmene, nebo oslabením odolnosti makroorganizmu, neboť pravděpodobnost a schopnost onemocnět MI je vysoce závislá na imunitních vlastnostech jedince, jeho celkové zdravotní kondici a přítomnosti dalších souběžných onemocnění. V článku je podán přehled základních skupin mykoorganizmů způsobujících MI s jejich dopadem na urologickou praxi, přehled antimykotik a indikace k jejich podání.

Dnešní zásady a metody metafylaxe urolitiázy

MUDr.Pavel Sikora

Článek pojednává o současných trendech metafylaxe urolitiázy, laboratorních vyšetřeních krve a moči určených k prevenci recidivy močových kamenů. Podrobněji jsou rozebrány dietní a léková opatření (obecná a specifická), jakožto i nejčastější metabolické poruchy spojené s tvorbou jednotlivých typů konkrementů.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.