Pozvánka na XX. ročník Moravského urologického sympozia - 19. - 20. 4. 2018.

Dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník Moravského urologického sympozia, které se v příštím roce uskuteční v mírně pozdějším termínu, než je zvyklostí. Sympozium proběhne 19.–20. dubna 2018 opět v hotelu Dlouhé Stráně. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován pod vedením prezidentů akce doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. a doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.
Připravujeme do Urologie pro praxi 4/2017

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů

Enuréza rezistentní na léčbu

Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů močového měchýře

Léčba neplodného muže

Fimóza u chlapců způsobená zánětem balanitis xerotica obliterans

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypospadií
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových
cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Eva Burešová, MUDr. Pavel Kratochvíl, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Infekce močových cest (IMC) mohou mít zásadní vliv na průběh a prognózu pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). V běžné praxi
se s nimi denně potýkají lékaři, kteří mají tyto pacienty v péči. Přesto stále chybí jednoznačné doporučení, kterým by se měli
urologové, neurologové a praktičtí lékaři řídit. Následující přehled se zabývá touto problematikou, včetně diagnostiky a terapie
IMC u pacientů s RS.

Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

MUDr. Patrícia Zuková; 1, MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA; 1, MUDr. Romana Badejová; 2

Nádorové metastázy do varlete jsou velice raritní, tvoří méně než 1 % všech testikulárních nádorů, metastázy z renálního světlobuněčného
karcinomu jsou ještě raritnější. Zde prezentujeme vzácný případ světlobuněčného karcinomu ledviny metastazujícího
do ipsilaterálního varlete 18 let po provedení transperitoneální nefrektomie.

Pohled na současnou postgraduální přípravu lékařů

JUDr. Pavel Janda

 

Vybrané články

Metabolismus a sex, sex a metabolismus

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Erektilní dysfunkce je poměrně častým zdravotním problémem, v České republice trpí ve věku 35–65 let různým stupněm tohoto onemocnění více než polovina mužů. Příčiny erektilní dysfunkce mohou být psychogenní a organické, mezi organické pak patří anatomické, neurogenní, hormonální a vaskulární. Erektilní dysfunkce může být prvním varováním závažného onemocnění, a proto bychom se neměli spokojit pouze se symptomatickou léčbou, ale měli bychom pacienta s erektilní dysfunkcí vždy vyšetřit komplexně. Můžeme mu tím zlepšit životní prognózu i další kvalitu života.

Zkušenosti s použitím tkáňových lepidel u laparoskopických resekcí ledvin

MUDr.Josef Košina, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Petr Hušek, FEBU, MUDr.Lukáš Holub, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Cíl: Ověření účinnosti a bezpečnosti tkáňových lepidel u laparoskopické resekce ledvin. Metoda: Byl hodnocen soubor 39 pacientů, u kterých byla po laparoskopické resekci ošetřena resekovaná plocha ledviny lepidlem. U 23 pacientů bylo použito kyanoakrylátové lepidlo Glubran II a u 13 pacientů fibrinové lepidlo Tisseel. Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace a onkologické výsledky. Výsledky: Medián doby sledování byl 22 měsíců. U pacientů s lepidlem Glubran II byla délka operace 157 (64–284) minut a krevní ztráty byly 184 (10–700) ml. U pacientů s Tisseelem byla průměrná délka operace 110 (45-145) minut a krevní ztráta byla 167 (50–500) ml. Nebyla zaznamenána žádná peroperační komplikace, žádný pacient neměl větší krevní ztrátu a nedostal krevní transfuzi. U žádného pacienta nebyl pozitivní chirurgický okraj a žádný pacient neměl lokální recidivu nebo vzdálenou metastázu. Závěr: Tkáňová lepidla Glubran II a Tisseel u našeho souboru pacientů zajistila rychlou a účinnou hemostázu. Nezaznamenali jsme v jejich účinnosti významný rozdíl.

Zpráva z pracovní konference SAU 2016 v Brně

MUDr. Michaela Matoušková

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.