Připravujeme do Urologie pro praxi 4/2017

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů

Enuréza rezistentní na léčbu

Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů močového měchýře

Léčba neplodného muže

Fimóza u chlapců způsobená zánětem balanitis xerotica obliterans

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypospadií
MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 2017

Ve dnech 6.–7. 4. 2017 se uskutečnil 19. ročník MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA, který se po čtyřleté odmlce navrátil opět do malebného podhůří Jeseníků do hotelu Dlouhé Stráně. Sborník abstrakt i tiskovou zprávu z akce je možné shlédnout zde.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Cílená biopsie prostaty pomocí magnetické rezonance – 1. část

MUDr. Šárka Kudláčková¹, doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.¹, MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.²

Nádor prostaty byl až donedávna tumorem, který většinou nebyl znázornitelný zobrazovacími metodami. Se zavedením magnetické rezonance, a zejména pak techniky multiparametrického vyhodnocení se významně zvýšila senzitivita a specificita zobrazení nádoru. Cílená biopsie prostaty využívá schopnosti znázornit ložisko podezřelé z nádoru a možnosti jej cíleně bioptovat. Kombinací těchto technik se pak zlepšuje diagnostika karcinomu prostaty se zvýšením záchytu klinicky signifikantního karcinomu a snížením počtu zbytečných biopsií.

Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? – 1. část

MUDr. Jiří Kladenský

O vlivu vitaminů na lidský organismus bylo doposud napsáno nepřeberné množství článků, brožur a knih. Vzhledem k tomu, že některé publikace vydávají sami výrobci potravinových doplňků, jsou mnohdy psány tendenčně s cílem čtenáře přesvědčit o nezbytnosti užívání takovýchto přípravků a jejich odborná validita bývá často zkreslená. Pokud bychom se chtěli detailně zaobírat účinkem vitaminů, nestačilo by rozsahem ani celé číslo tohoto časopisu. V přehledném článku jsou proto poměrně stručně uvedeny základní fakta, nám lékařům – urologům pro určité oživení, připomenutí, a vzhledem k tomu, že řada těchto látek má bezprostřední vliv i na urogenitální systém (vitaminy B6, C, D, E), je o těchto v článku pojednáno podrobněji.

Srovnání léčby benigní hyperplazie prostaty včera a dnes

MUDr. Slavomír Vachata, MUDr. Jiří Špaček, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Cílem této práce je zhodnocení změn posledních let v přístupu léčby benigní hyperplazie prostaty (BHP) a symptomů dolních močových cest (LUTS). Hlavní změnou je rostoucí počet pacientů na farmakoterapii a pokles počtů chirurgických výkonů pro tuto diagnózu. Alfalytika jsou účinná, s rychlým nástupem účinku a jsou velmi oblíbená mezi urology a pacienty. Inhibitory 5alfa reduktázy jsou druhou hlavní skupinou léků. Velmi často jsou používána v kombinaci. Hodnotili jsme počty pacientů léčených medikamentózně (n = 4 507), pacienty po transuretrální resekci prostaty (TURP n = 451) a pacienty po transvezikální prostatektomii (TVPE n = 134) za 6 let (2010–2015). Srovnávali jsme počty a výsledky těchto kohort. Zjistili jsme významný nárůst farmakoterapie, pokles chirurgické terapie BHP/LUTS a mírný vzestup počtu TVPE ve srovnání s obdobím 2003–2007.

Vybrané články

Urogenitální tuberkulóza - téma v naší praxi stále aktuální

MUDr.Jiří Kladenský

Tuberkulóza je závažné infekční onemocnění postihující populaci celého světa. Třetina lidstva, přibližně 1,7 miliardy osob, je tuberkulózou (TBC) infikována, přibližně u 10 % z nich pak dochází k rozvoji onemocnění. Urogenitální tuberkulóza je nejčastější formou mimoplicní TBC. I když s urogenitální formou TBC se v urologické praxi setkáváme vzácně, diferenciálně diagnosticky bychom na ni měli pomýšlet v případech, kdy pacient udává dlouhotrvající urologické potíže, které neustupují a nereagují na běžnou léčbu, zejména pak při opakované sterilní leukocyturii při současně nízkém pH moči. Symptomy TBC močových cest napodobují nespecifické záněty močových cest, avšak potíže přetrvávají i po opakované antimikrobiální terapii. Včasné stanovení diagnózy je pro další průběh onemocnění rozhodující. V přehledném článku jsou uvedeny epidemiologicko-mikrobiologické aspekty, patogeneze a diagnostické a léčebné možnosti tohoto onemocnění.

Urologické komplikace po onkologické léčbě

MUDr. Michael Pešl, FEBU, MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Incidence většiny nádorových onemocnění v posledních desetiletích stoupá. I přes technický pokrok v radioterapii a farmakologii a navzdory rozvoji miniinvazivních operačních metod možných komplikací protinádorové léčby zásadním způsobem neubývá. V urologii se setkáváme s iatrogenním poraněním močových cest, ať po léčbě chirurgické, tak po aplikaci ionizujícího záření. Aplikace systémové chemoterapie může negativně ovlivnit gonadální funkce a také imunitu, čímž zhoršuje průběh uroinfekcí. V článku předkládají autoři nejčastější komplikace, se kterými se urolog může setkat, a vybrané způsoby jejich řešení.

Současná role instilační chemoterapie a imunoterapie v léčbě neinvazivního karcinomu močového měchýře (Ta, T1, Tis)

MUDr.Pavel Sikora

Neinvazivní karcinom močového měchýře (NMIBC) představuje skupinu onemocnění charakterizovanou papilárně rostoucími nádory ohraničenými na sliznici (v případě Ta tumorů), přerůstajícími do lamina muscularis propria (v případě T1 tumorů) a ploché (povětšinou high-grade) slizniční nádorové afekce (v případě Tis tumorů, resp. CIS). Techniky molekulární biologie spolu s klinickými zkušenostmi prokázaly u T1 a CIS jejich vysoký maligní potenciál, vyžadující agresivní terapii, která v současné době představuje kombinaci transuretrální endoresekce (TURBT) a intravesikální instilační chemo – či imunoterapie. V následujícím textu bude podrobně, v souladu s posledními EAU guidelines, pojednáno o jednotlivých režimech instilační léčby, nežádoucích účincích a jejich terapii. Dále bude podtržena závažnost diagnózy CIS a neodkladnost potřeby její eradikace, ať již za použití instilační BCG imunoterapie, či provedením radikální cystektomie. V závěru sdělení budou zmíněny výsledky některých posledních studií, zabývajícími se posledními trendy v terapii NMIBC.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.