Připravujeme do Urologie pro praxi 3/2017:

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

Radikální cystektomie v éře ERAS

Diagnostika a léčba nefrotického syndromu u dětí

Pozdní metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny do varlete

Fournierova gangréna

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s ureteroileostomií
MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 2017

Ve dnech 6.–7. 4. 2017 se uskutečnil 19. ročník MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA, který se po čtyřleté odmlce navrátil opět do malebného podhůří Jeseníků do hotelu Dlouhé Stráně. Sborník abstrakt i tiskovou zprávu z akce je možné shlédnout zde.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Indikace, výsledky a význam časné opakované transuretrální resekce tumorů močového měchýře

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Časná opakovaná transuretrální resekce nádoru měchýře slouží ke zpřesnění stadia onemocnění a k vyloučení ponechání remanentního tumoru v měchýři po primární resekci. Přehledový článek se zabývá indikacemi a výsledky časné opakované resekce, uvedeny jsou i vlastní zkušenosti pracoviště autora.

Pětileté přežití po provedené radikální nefrektomii pro primární leiomyosarkom ledviny

MUDr. Tereza Balajková1, MUDr. Eva Poláčková1, MUDr. Karel Zita1, MUDr. Katarína Spurná1, MUDr. Osvald Celman1, MUDr. Eva Jandáková2

V článku popisujeme případ pacientky s náhodně sonograficky detekovaným tumorem horního pólu levé ledviny při došetřování bolestí pravého hypogastria a dyspeptických potíží v červenci 2011. Vzdálená diseminace byla předoperačně provedenými zobrazovacími metodami vyloučena. Po provedení levostranné transperitoneální radikální nefrektomie byl definitivní histopatologický nález uzavřen jako leiomyosarkom ledviny low grade, lymfatické uzliny byly negativní. I přes špatnou prognózu u těchto typů tumorů je pacientka nyní 5 let bez detekce lokální recidivy či metastáz.

Salvage exenterace pánve u pacientky s lokální recidivou karcinomu děložního čípku a s urologickými komplikacemi

MUDr. Alexander Nedbálek1, MUDr. Barbora Nechanská1, MUDr. Robert Šverma1, MUDr. Richard Pabišta1, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU2

Prezentujeme kazuistiku pacientky s lokální recidivou dlaždicobuněčného karcinomu děložního čípku po selhání předchozí léčby. V terénu po radikální hysterektomii a adjuvantní radioterapii za rozvíjející se sepse jsme provedli salvage totální exenteraci pánve. Pacientka je po 7 letech v onkologické remisi a vede kvalitní život.

Vybrané články

Adrenokortikální karcinom

MUDr.Igor Hartmann, Ph.D., MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Martin Doležel, Ph.D., MUDr.Pavel Rajmon, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Adrenokortikální karcinom je relativně vzácné, avšak velmi zhoubné onemocnění. Jedinou šancí pro nemocného je kompletní chirurgické odstranění nádorové tkáně. Jiné léčebné metody nevedou k uspokojivým výsledkům. Proto je zásadní brzká diagnostika onemocnění, která vychází z úzké spolupráce endokrinologa, radiologa a chirurga. V přehledovém článku jsou diskutovány zásadní principy diagnostického i terapeutického procesu s důrazem na použití v praxi.

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích

MUDr.Tomáš Chmelenský, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Karel Franěk, MUDr.Josef Rejlek, MUDr.Jiří Zvěřina

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích bývá v této lokalitě raritní. Diagnostikován je histologicky. V terapii tohoto typu nádoru se kombinuje chirurgický výkon s chemoterapií a radioterapií. Prognóza přežití je špatná.

Retroperitoneální lymfadenektomie jako volba terapie nádorů varlat

MUDr.David Hradil, MUDr.Milan Král, Ph.D., MUDr.Michal Grepl, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Non-seminomové germinální nádory (NSGCT) zahrnují 40–50 % všech nádorů varlat. V léčbě NSGCT hraje zásadní roli především multimodalitní přístup, který spočívá v různé kombinaci surveillance, chemoterapie a retroperitoneální lymfadenektomie (RPLND). Před zavedením chemoterapie byla RPLND jedinou léčebnou metodou navazující na radikální orchiektomii. Pro náročnost a četné komplikace u klasické otevřené RPLND byla adjuvantní chemoterapie metodou volby u non-seminomových nádorů varlat. Zavedením modifikované a nervy šetřící techniky se snížila pooperační morbidita, počet peroperačních komplikací a výrazně se zlepšil pooperační průběh včetně ejakulatorní dysfunkce. V léčbě pokročilých stadii NSGCT zaujímá významnou roli technicky často náročná salvage lymfadenektomie, při které je provedení nervy šetřící techniky značně nejisté.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.