Pozvánka na XX. ročník Moravského urologického sympozia - 19. - 20. 4. 2018.

Dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník Moravského urologického sympozia, které se v příštím roce uskuteční v mírně pozdějším termínu, než je zvyklostí. Sympozium proběhne 19.–20. dubna 2018 opět v hotelu Dlouhé Stráně. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován pod vedením prezidentů akce doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. a doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Přehled diagnostiky a terapie infekcí močových
cest u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Eva Burešová, MUDr. Pavel Kratochvíl, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Infekce močových cest (IMC) mohou mít zásadní vliv na průběh a prognózu pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). V běžné praxi
se s nimi denně potýkají lékaři, kteří mají tyto pacienty v péči. Přesto stále chybí jednoznačné doporučení, kterým by se měli
urologové, neurologové a praktičtí lékaři řídit. Následující přehled se zabývá touto problematikou, včetně diagnostiky a terapie
IMC u pacientů s RS.

Fournierova gangréna

MUDr. Miroslav Šuráň, MUDr. Jana Jarošincová, MUDr. Jan Milota

Fournierova gangréna je velmi závažná nekrotizující fasciitida zevního genitálu a perianální oblasti. Postihuje většinou oslabené
jedince se sníženou imunitou a pacienty se závažnými komorbiditami. Léčba spočívá v radikálním chirurgickém odstranění nekróz,
terapii širokospektrými antibiotiky, derivaci moči a intenzivní péči. Důležité je její rychlé zahájení. Autoři popisují kazuistiku
s nepříznivým klinickým průběhem.

Radikální cystektomie v éře ERAS

MUDr. David Čapka, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Petr Klézl, MBA, MUDr. Petr Nencka, FEBU,, MUDr. Věra Mašková, MUDr. Otakar Štanc, MUDr. Michal Soška, MUDr. Jindřich Šonský,, MUDr. Alexandra Gregušová, MUDr. Romana Richterová, MUDr. Miroslav Hruška,, doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

Fast-track metoda akcelerované rehabilitace po chirurgickém výkonu (označovaná také jako ERAS – Enhanced Recovery After Surgery),
je soubor postupů a opatření, které mají za cíl snížit rizika a morbiditu výkonu a bezpečně zkrátit dobu nutné hospitalizace bez nárůstu
rizika komplikací. Četné studie jasně prokazují výhody těchto postupů pro celou řadu operačních výkonů včetně radikální cystektomie
(RC). Článek pojednává o jednotlivých aspektech a výhodách tohoto komplexního postupu. ERAS vyžaduje dobrou mezioborovou
spolupráci, jasný společný cíl se zachováním individuálního přístupu v rámci personalizované medicíny. Přes četné studie potvrzující
klinickou bezpečnost a prospěšnost tohoto postupu (včetně ekonomického) se tyto protokoly dostávají do rutinní praxe relativně pomalu.

Vybrané články

Dnešní zásady a metody metafylaxe urolitiázy

MUDr.Pavel Sikora

Článek pojednává o současných trendech metafylaxe urolitiázy, laboratorních vyšetřeních krve a moči určených k prevenci recidivy močových kamenů. Podrobněji jsou rozebrány dietní a léková opatření (obecná a specifická), jakožto i nejčastější metabolické poruchy spojené s tvorbou jednotlivých typů konkrementů.

Která vyšetření vedou k diagnóze karcinomu prostaty

MUDr.Petr Morávek jr., doc.MUDr.Petr Morávek, CSc. sen.

Karcinom prostaty představuje v ČR jednu z nejzávažnějších urologických malignit s trvale rostoucí incidencí. V roce 2000 byla 60/100 000, v roce 2010 111/100 000 mužů (NOR). Z pohledu mortality je karcinom prostaty (CaP) druhá nejčastější příčina úmrtí na maligní onemocnění u mužů. Vzhledem k tomu, že časná stadia tohoto onemocnění jsou léčitelná i vyléčitelná, je nutná časná diagnóza. Článek je souhrnnou informací o metodách, které vedou k diagnóze karcinomu prostaty.

Předoperační bezpečnostní procedura na operačním sále

Mgr. Jana Vácová1, 2, doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.3

Předoperační bezpečnostní procedura je resortním bezpečnostním cílem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Ministerstvo ale neudává, jakou podobu má tato procedura mít, jakým způsobem má probíhat, není předepsána jednotná dokumentace a není jednoznačně stanoveno, kdo z operačního týmu nese zodpovědnost za správné provedení této procedury. Cílem výzkumu bylo zmapovat předoperační bezpečnostní proceduru na operačních sálech ve vybraných nemocnicích. Výzkumným šetřením, které probíhalo metodou kvalitativního výzkumu, byla zjištěna nejednoznačnost výkladu a nepochopení předoperační bezpečnostní procedury. Ve vybraných nemocnicích je bezpečnostní procedura zavedena a prováděna rozdílným způsobem. Kompetence sester v předoperační bezpečnostní proceduře nejsou ve všech oslovených nemocnicích jednoznačně specifikované.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.