Připravujeme do Urologie pro praxi 1/18

• Trauma mužské uretry

• Rizika nechinolové profylaxe u biopsie prostaty

• Transplantace ledviny – kritéria zařazení na čekací listinu

• Regenerace sliznice močového měchýře po chronických zánětech

• Venerologické minimum pro urology

• Urolithiasis scrotalis

• Reno-alimentární píštěl v aneuryzmatu po resekci ledviny
Pozvánka na XX. ročník Moravského urologického sympozia - 19. - 20. 4. 2018.

Dovolujeme si Vás pozvat na XX. ročník Moravského urologického sympozia, které se v příštím roce uskuteční v mírně pozdějším termínu, než je zvyklostí. Sympozium proběhne 19.–20. dubna 2018 opět v hotelu Dlouhé Stráně. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován pod vedením prezidentů akce doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. a doc. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s ureteroileostomií

Mgr. Ludmila Hranická

Vytvoření ureteroileostomie se v posledních letech stává častým řešením onemocnění urologického systému. Důvodem je
vzrůstající počet pacientů s karcinomem močového měchýře, který je nejčastější indikací k uvedené derivační operaci. Ošetřování
pacienta s ureteroileostomií má svá specifika a vyžaduje orientaci v dané problematice.

Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? – 2. část

MUDr. Jiří Kladenský

Tak, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole o vlivu vitaminů na lidský organismus, platí stejně o minerálech a stopových prvcích, že o jejich
vlivu na lidský organismus bylo doposud napsáno nepřeberné množství článků a knih. Avšak vzhledem k tomu, že publikace vydávají často
sami výrobci potravinových doplňků, jsou tyto někdy psány tendenčně s cílem ovlivnit a přesvědčit čtenáře o nezbytnosti užívání těchto
přípravků, přičemž jejich odborná validita je často zkreslená a tendenční. Z tohoto důvodu zde bývá riziko, že u konzumentů těchto potravinových
doplňků při jejich nadměrném užívání v důsledku reklamních doporučení může poměrně snadno dojít k předávkování těmito minerály
a stopovými prvky se všemi negativními následky. V přehledném článku jsou o těchto látkách pro naši orientaci stručně uvedeny základní
fakta a údaje. U látek, které mají bezprostřední vliv na urogenitální systém (Na, K, Ca, Mg, P, Zn, Se), bude v článku pojednáno podrobněji.

Pohled na současnou postgraduální přípravu lékařů

JUDr. Pavel Janda

 

Vybrané články

Těhotná žena v ordinaci urologa

MUDr.Roman Staněk

Urologická ambulantní praxe přináší kontakt se specifickými skupinami nemocných. Jednou z takovýchto skupin jsou těhotné ženy. Fyziologický proces těhotenství přináší pro ženu řadu změn, které vedou ke snížené imunitě, poruše drenáže horních močových cest a poruše jímací a vyprazdňovací funkce močového měchýře mimo jiné i díky anatomickým, hormonálním a funkčním změnám. Při těhotenství je urolog omezen v celé šíři vyšetřovacích i terapeutických metod, jako je například kontraindikace celé řady léčiv a chirurgických postupů. Nejčastěji se vyskytují potíže těhotných žen ve druhém a třetím trimestru. Nejčastějšími onemocněními v těhotenství jsou akutní pyelonefritida, renální kolika, infekce dolních močových cest, LUTS. V článku podávám přehled urologických komplikací během těhotenství a jejich řešení.

Fournierova gangréna

MUDr. Miroslav Šuráň, MUDr. Jana Jarošincová, MUDr. Jan Milota

Fournierova gangréna je velmi závažná nekrotizující fasciitida zevního genitálu a perianální oblasti. Postihuje většinou oslabené
jedince se sníženou imunitou a pacienty se závažnými komorbiditami. Léčba spočívá v radikálním chirurgickém odstranění nekróz,
terapii širokospektrými antibiotiky, derivaci moči a intenzivní péči. Důležité je její rychlé zahájení. Autoři popisují kazuistiku
s nepříznivým klinickým průběhem.

Současná role instilační chemoterapie a imunoterapie v léčbě neinvazivního karcinomu močového měchýře (Ta, T1, Tis)

MUDr.Pavel Sikora

Neinvazivní karcinom močového měchýře (NMIBC) představuje skupinu onemocnění charakterizovanou papilárně rostoucími nádory ohraničenými na sliznici (v případě Ta tumorů), přerůstajícími do lamina muscularis propria (v případě T1 tumorů) a ploché (povětšinou high-grade) slizniční nádorové afekce (v případě Tis tumorů, resp. CIS). Techniky molekulární biologie spolu s klinickými zkušenostmi prokázaly u T1 a CIS jejich vysoký maligní potenciál, vyžadující agresivní terapii, která v současné době představuje kombinaci transuretrální endoresekce (TURBT) a intravesikální instilační chemo – či imunoterapie. V následujícím textu bude podrobně, v souladu s posledními EAU guidelines, pojednáno o jednotlivých režimech instilační léčby, nežádoucích účincích a jejich terapii. Dále bude podtržena závažnost diagnózy CIS a neodkladnost potřeby její eradikace, ať již za použití instilační BCG imunoterapie, či provedením radikální cystektomie. V závěru sdělení budou zmíněny výsledky některých posledních studií, zabývajícími se posledními trendy v terapii NMIBC.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.