Urologie pro praxi, 2007, číslo 5

Slovo úvodem

Quo vadis česká urologie ?

doc. MUDr. Michael Urban

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 195

Přehledové články

Místo urologa v koncepci péče o uroonkologické pacienty

Urologist‘s position in conception of treatment of urooncology patients

Miroslav Hanuš

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 202-204

V posledních letech dochází u jednotlivých specializací k vymezování předmětu jejich oboru. Sféra zájmů i faktické péče, někdy zachází do původně výlučné péče oboru jiného. Zvláštní postavení má onkologie, která je zatím konglomerátem tří oborů: interny, chirurgie a radiologie. Přesto nedávná vyhláška MZ přisuzuje dominantní postavení klinickým onkologům. V tomto novém kontextu hledáme definici postavení urologa, který historicky i aktuálně diagnostikuje a léčí některá uroonkologická onemocnění a měl by v této praxi ve stejném rozsahu pokračovat. Budou nutná společná jednání mezi urologickou a onkologickou reprezentací a nalezení uspokojivého konsenzu....

Intracelulární patogeny v urologii

Intracellular pathogene in urology

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Milan Bartůněk

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 205-210

Močové infekce patří mezi nejčastější a jsou především vyvolávány uropatogenními kmeny ze skupiny enterobacteriaceae. Přibývá však onemocnění vyvolaných bakteriemi ze skupiny intracelulárních patogenů jako jsou Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis nebo M. genitalium a Ureaplasma urealyticum, které řadíme k sexuálně přenosným nemocem (STD – sexually transmitted diseases). V článku jsou uvedena specifika těchto patogenů včetně diagnostiky, patofyziologie, komplikací, možností prevence a léčby. Je upozorněno na úskalí selhání léčby při nedostatečné edukaci či spolupráci nemocných (chráněný styk v průběhu léčby). Následkem může být přechod do...

Diagnostika a léčba hyperaktivního měchýře

Diagnostic and treatment of overactive bladder

MUDr. Radovan Vrtal Ph.D, MUDr. Aleš Vidlář, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 211-216

Hyperaktivní měchýř (OAB) je sice benigní onemocnění, ale z pohledu obtíží pacienta a kvality života jde o velmi závažný stav. Souhrnný článek si klade za cíl informovat o novinkách z hlediska diagnostiky a léčby OAB.

Nová doporučení hormonální léčby karcinomu prostaty v kombinaci s radioterapií

New recommendations for hormonal therapy of prostate cancer in combination with radiotherapy

MUDr. Viktor Vik, doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D, MUDr. Vladislav Klemenc, MUDr. Miroslav Záleský

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 218-221

Americká onkologická společnost upravila některá svá doporučení pro kombinovanou léčbu karcinomu prostaty. Tyto změny, které jsou uvedeny v letošním 2. vydání NCCN (National Comprehensive Cancer Network), se stále více identifikují s evropskými standardy. Obě urologické společnosti se shodují v názoru, že hormonální terapie (HT) v kombinaci se zevní radioterapií (RT) prodlužuje interval klinické a biochemické progrese u pacientů s karcinomem prostaty ve stadiu T2c-T4 N0/1 M0. V dalších jasně definovaných případech tato kombinovaná terapie může prodloužit celkové přežití.

Moderní farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Modern pharmacotherapy of Benign Prostatic Hyperplasia

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 223-228

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je spolu se šedým zákalem nejčastějším nezhoubným onemocněním mužů, pro které podstupují invazivní výkon. Incidence není zcela zřejmá, neboť existují různé formy onemocnění (histologická, asymptomatická – kompenzovaná obstrukce, symptomatická). Obecně lze akceptovat, že ve 40 letech trpí některým ze symptomů dolních močových cest téměř 40 % mužů. Protože identickou symptomatologii bez ohledu na pohlaví může vyvolat více onemocnění (a u žen logicky prostata nehraje roli) je navržen a užíván název LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Ten zahrnuje všechny příznaky při patologii dolních močových cest. Přesné...

Orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta - Bedside assessment

Basic urodynamic examination at the patient‘s bedside - Bedside assessment

MUDr. Vladimír Borovička, MUDr. Jan Krhut, doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 230-232

Diagnostika a terapie inkontinence moči u starých pacientů se zhoršenou mobilitou je pro jejich obtížnější vyšetřitelnost často nedostatečná. V článku je popsán vyšetřovací postup vhodný pro tyto nemocné.

Aktuálny stav kombinovanej medikamentóznej liečby príznakov dolných močových ciest u mužov

Combination drug therapy in men with lower urinary tract symptoms: contemporary status

doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 234-239

Podaný súhrnný prehľad súčasných možností kombinovanej liečby príznakov dolných močových ciest (LUTS) u mužov. Zdôraznená potreba komplexného, individuálneho prístupu ako k diagnostike, tak aj k liečbe pacientov s LUTS. Dlhodobá (viac ako 4 roky) kombinovaná liečba (inhibítor 5-alfa reduktázy (I-5ARI) + alfa-blokátor (AB)) LUTS pri benígnej prostatickej hyperplázii (BPH) sa zdá byť účinnejšia a prospešnejšia v porovnaní s monoterapiou. Kombinovaná liečba LUTS/BPH je indikovaná: u symptomatických pacientov s (veľmi) vysokým rizikom progresie BPH (objem prostaty > 30 (40) ml, prostatický špecifický antigén (PSA) > 1,4 (1,6) ng/ml, postmikčné reziduum...

Ve zkratce

Hematologie - hodnocení krevního obrazu

prof. MUDr. Ivo Krč DrSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 243-244

V článku jsou shrnuty nejdůležitější informace, které je možno získat při dnes již běžném počítačovém a instrumentálním vyšetření periferního krevního obrazu. Pozornost je věnována převážně kvantitativním odchylkám jednotlivých sledovaných parametrů, dále jsou zdůrazněny některé morfologické abnormality zjistitelné v krevních nátěrech a je upozorněno i na možná metodická úskalí, která všechna musejí být vzata v úvahu v konečném zhodnocení.

Sdělení z praxe

Invertovaný papilom u mladé ženy

MUDr. Magda Krechlerová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 241-242

Jde o prezentaci dvacetileté pacientky vyšetřené pro dysurické potíže. Dle ultrasonografického (USG) vyšetření močového měchýře a při cystoskopii byl diagnostikován stopkatý tumor močového měchýře a provedena jeho endoresekce. Histologicky se jednalo o invertovaný papilom. Vzhledem k pohlaví a k nízkému věku pacientky jde o poměrně vzácný nález, proto bylo provedeno opakované histologické hodnocení na dalším pracovišti, závěr byl shodný. Nemocná je nadále bez potíží, kontrolní cystoskopie po 3, 6, 9 a 12 měsících je v normě. Pro atypický nález zůstává však pacientka dispenzarizovaná.

Pro sestry

Ošetřování dekubitů

Miroslava Lahodová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 245-246

Dekubity, neboli proleženiny jsou defekty kůže vyvolané většinou tlakem proti kosti v místech s malou vrstvou tukové nebo svalové tkáně. Čím je tenčí vrstva těchto tkání, tím je větší riziko jejich vzniku. Po dobu působení tlaku jsou tkáně špatně zásobovány živinami a kyslíkem, proto dochází k jejich postupnému odumírání a ke vzniku dekubitů. Ty se tvoří velmi rychle a v některých případech vznikají řádově během desítek minut. Rozsah poškození tkáně závisí na době a intenzitě tlaku, hmotnosti nemocného, na jeho pohyblivosti, na odolnosti organizmu na tlak a na metabolickém stavu tkání. Významný je i vliv infekce.

Laparoskopické výkony v urologii z pohledu instrumentářky

Bc. Veronika Kočárková, Daniela Řehořová

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 248-249

Laparoskopie je endoskopická metoda umožňující vizuální vyšetření a operační léčbu onemocnění orgánů dutiny břišní a retroperitonea. Jejím principem je vizualizace dutiny břišní nebo retroperitonea s přenosem informací na zobrazovací jednotku.

Informace

K životnímu jubileu doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.

prof. MUDr. Jan Dvořáček DrSc

Urolog. pro Praxi, 2007; 8(5): 250


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.