Vážení zájemci o 19. ročník Moravského urologického sympozia,

rádi bychom Vám připomněli, že termín konání akce se blíží, a proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Jako tradičně se můžete těšit na zajímavý odborný program (naleznete na webu sympozia) a také pestrý společenský večer. Těšíme se na setkání v jarních dnech 6.–7. 4., letos v Hotelu Dlouhé Stráně.Připravujeme do Urologie pro praxi 2/2017

Nové možnosti diagnostiky a predikce prognózy nádorů močového měchýře

Srovnání BHP včera a dnes

Terapie testosteronem v ambulanci urologa

Krvácivá komplikace u angiomyolipomu

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným HPV viry
Pozvánka na konferenci Komplexní novinky v onkourologii

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zvou na 2. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) který se koná 19. - 20. 5. 2017 v hotelu Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5, 150 00 Praha 5. Více informací v pozvánce.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků

MUDr.Dita Pichlerová, PhDr.Jitka Herlesová, prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Článek přináší souhrn dosud proběhlých studií, které se zabývají problematikou sexuální dysfunkce obézních diabetiků. Jsou v něm vymezeny základní pojmy týkající se sexuálních dysfunkcí mužů i žen. Z uvedených studií vyplývá, že obezita 2. a 3. stupně a diabetes mellitus zvyšují pravděpodobnost sexuálních poruch, i když mechanizmus je často nejasný. Výrazná redukce tělesné hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu implikují nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.

Uretero-arteriální píštěl

MUDr.Tomáš Lakomý, MUDr.Pavel Svoboda, MUDr.Jaroslav Tůma, MUDr.Jiří Toman

Uretero-arteriální píštěl je vzácná, potencionálně život-ohrožující příčina krvácení do vývodných cest močových, manifestující se masivní hematurií. První případ, v souvislosti s tlakem ureterálního stentu, byl popsán v roce 1908 Moschowitzem. V následující kazuistice prezentujeme pacienta po operaci pro pokročilý nádor rekta s následným masivním krvácením do močových cest v důsledku přítomnosti pravostranné ureteroilické píštěle diagnostikované až peroperačně v rámci revize pro neztišitelné krvácení do urotraktu.

Hovory o zdraví, aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Vybrané články

Fosfomycin trometamol - staronové antibiotikum v urologické praxi

MUDr.Miroslav Fajfr, Ph.D., MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Pavla Paterová, MUDr.Lenka Ryšková, Ph.D.

Od října 2014 je v České republice k dispozici „nový“ perorální lék pro terapii močových infekcí – fosfomycin trometamol. Toto antibiotikum, poprvé popsané v roce 1969, je velmi účinné na běžné urogenitální patogeny, včetně grampozitivních koků, ale zachovává si účinnost i u bakterií s produkcí širokospektrých betalaktamáz. Ze studie provedené ve Fakultní nemocnici Hradec Králové plyne velmi dobrá účinnost u testovaných uropatogenů (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Enterobacter sp., citlivost k fosfomycinu 78,9 %–97,0 %). V literatuře je nicméně dobře znám fenomén nárůstu rezistence při hromadném používání tohoto antibiotika. Fosfomycin trometamol by měl být vyčleněn na terapii kmenů, které jsou prokazatelně k nitrofurantoin necitlivé a zejména pak na kmeny bakterií s produkcí betalaktamáz.

Současné postavení chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Chemoterapie se v léčbě karcinomu močového měchýře uplatňuje u všech klinických stadií. Její podání je indikováno dle doporučení Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) jak u neinvazivních forem (A), tak v neoadjuvantním (1a) a adjuvantním (A) v případě klinických studií a pro nemocné s pozitivními uzlinami bez neoadjuvantní léčby (C) podání u invazivních nádorů. Jasné místo má v léčbě nemocných s metastatickým onemocněním (1b) jak pro první linii založenou na cisplatině tak pro vinflunin v druhé linii. Imunoterapie přináší nové možnosti léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Mladý muž se vzácným tumorem skrota

MUDr.Jiří Ladman, MUDr.Radka Bulínová, MUDr.Libor Šafařík, CSc., MUDr.Pavel Holan, MUDr.Leoš Handrejch

Lymfangiom patří mezi benigní nádory vzniklé na základě vaskulární anomálie v novorozeneckém, kojeneckém a dětském věku. Výskyt ve skrotu je ojedinělý. Nález může ztížit diferenciální diagnostiku rezistencí skrota i diferenciální diagnózu akutního skrota.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.