Urologie pro praxi, 2017, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(1):

Přehledové články

Stručný přehled diagnostiky a rozdělení ložiska renálního parenchymu

Diagnostics and classification of renal parenchymal masses – a brief summary

MUDr. David Ondra

Urol. praxi, 2017; 18(1): 6-9

Nález ložiska renálního parenchymu pomocí zobrazovací metody klade otázku, zda se jedná o ložisko benigní nebo maligní povahy a zda stačí ložisko sledovat, nebo dále pomocí intervence řešit. Následující přehledný článek stručně rekapituluje klasifikaci renálního ložiska, jeho diagnostiku a další doporučený postup.

Urologické komplikace po onkologické léčbě

Urological complications following cancer treatment

MUDr. Michael Pešl, FEBU, MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Urol. praxi, 2017; 18(1): 10-13

Incidence většiny nádorových onemocnění v posledních desetiletích stoupá. I přes technický pokrok v radioterapii a farmakologii a navzdory rozvoji miniinvazivních operačních metod možných komplikací protinádorové léčby zásadním způsobem neubývá. V urologii se setkáváme s iatrogenním poraněním močových cest, ať po léčbě chirurgické, tak po aplikaci ionizujícího záření. Aplikace systémové chemoterapie může negativně ovlivnit gonadální funkce a také imunitu, čímž zhoršuje průběh uroinfekcí. V článku předkládají autoři nejčastější komplikace, se kterými se urolog může setkat, a vybrané způsoby jejich řešení.

Indikace, výsledky a význam časné opakované transuretrální resekce tumorů močového měchýře

Indications, results, and significance of early repeat transurethral resection of bladder tumours

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urol. praxi, 2017; 18(1): 14-16

Časná opakovaná transuretrální resekce nádoru měchýře slouží ke zpřesnění stadia onemocnění a k vyloučení ponechání remanentního tumoru v měchýři po primární resekci. Přehledový článek se zabývá indikacemi a výsledky časné opakované resekce, uvedeny jsou i vlastní zkušenosti pracoviště autora.

Léčba infekcí močových cest v éře antibiotické rezistence

Treatment of urinary tract infections in the era of antibiotic resistance

MUDr. Marek Štefan

Urol. praxi, 2017; 18(1): 17-20

Nozokomiální i komunitní močové infekce jsou v současnosti stále častěji způsobeny bakteriemi rezistentními na běžná antibiotika. Účinná terapie infekcí močových cest je tedy čím dál obtížnější. V článku jsou přehledně charakterizovány typy bakteriální rezistence, se kterými se urolog v praxi nejčastěji setkává. Uvedeny jsou rovněž aktuální možnosti antibiotické terapie těchto infekcí a principy prevence vzniku rezistence.

Ve zkratce

Proteinurie

Proteinuria

MUDr. Jan Vachek, PhDr., MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Urol. praxi, 2017; 18(1): 26-28

Proteinurie není jen kardinálním symptomem primárních a sekundárních nefropatií, ale i samostatným patogenetickým faktorem progrese těchto onemocnění. Spolu s hodnotou sérového kreatininu, hodnocením erytrocytů v moči a sonografií ledvin patří kvalitativní a kvantitativní údaj o proteinurii k základním nefrologickým vyšetřením. Ke screeningu proteinurie se v běžné praxi užívá vyšetření testovacím proužkem – „dipstick“, tím však nelze odhalit malou albuminurii, Bence-Jonesovu proteinurii (volné lehké řetězce např. při mnohočetném myelomu) a známky tubulointersticiálních onemocnění. Pro přesnější vyhodnocení albuminurie, resp....

Sdělení z praxe

Salvage exenterace pánve u pacientky s lokální recidivou karcinomu děložního čípku a s urologickými komplikacemi

Salvage pelvic exenteration in a patient with local recurrence of cervical cancer and urological complications

MUDr. Alexander Nedbálek, MUDr. Barbora Nechanská, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Urol. praxi, 2017; 18(1): 31-33

Prezentujeme kazuistiku pacientky s lokální recidivou dlaždicobuněčného karcinomu děložního čípku po selhání předchozí léčby. V terénu po radikální hysterektomii a adjuvantní radioterapii za rozvíjející se sepse jsme provedli salvage totální exenteraci pánve. Pacientka je po 7 letech v onkologické remisi a vede kvalitní život.

Pětileté přežití po provedené radikální nefrektomii pro primární leiomyosarkom ledviny

Five-year survival after radical nephrectomy for primary renal leiomyosarcoma

MUDr. Tereza Balajková, MUDr. Eva Poláčková, MUDr. Karel Zita, MUDr. Katarína Spurná, MUDr. Osvald Celman, MUDr. Eva Jandáková

Urol. praxi, 2017; 18(1): 34-36

V článku popisujeme případ pacientky s náhodně sonograficky detekovaným tumorem horního pólu levé ledviny při došetřování bolestí pravého hypogastria a dyspeptických potíží v červenci 2011. Vzdálená diseminace byla předoperačně provedenými zobrazovacími metodami vyloučena. Po provedení levostranné transperitoneální radikální nefrektomie byl definitivní histopatologický nález uzavřen jako leiomyosarkom ledviny low grade, lymfatické uzliny byly negativní. I přes špatnou prognózu u těchto typů tumorů je pacientka nyní 5 let bez detekce lokální recidivy či metastáz.

„Candella massage“

Emergent management of thermal penis burns

MUDr. Michaela Motolová

Urol. praxi, 2017; 18(1): 37-39

Popáleninové trauma penisu patří k raritním stavům v urologické praxi, která však sehrává klíčovou roli v managementu akutní fáze, zejména pak v podmínkách bez přímé návaznosti na superkonziliární péči plastické chirurgie. Případ 47letého psychiatricky dispenzarizovaného schizofrenika s anamnézou sebepoškozování popisuje jednotlivé kroky od diagnostiky a klasifikace rozsahu mutilace, ordinace profylaktické systémové terapie, přes provedení chirurgického ošetření první linie sub forma escharotomie a tangenciální nekrektomie s intencí vitalizace tkáně, až po údobí lokální konzervativní přípravy k definitivnímu rekonstrukčnímu výkonu – autotransplantaci...

Pro sestry

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Awareness of boys aged 15–19 on the prevention of cancer of the testicles

Bc. Jana Nespalová, Mgr. Alena Machová

Urol. praxi, 2017; 18(1): 283-286

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje. Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování a technika nestandardizovaného...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Metabolismus a sex, sex a metabolismus

Metabolism and sex, sex and metabolism

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Urol. praxi, 2017; 18(1): 22-25

Erektilní dysfunkce je poměrně častým zdravotním problémem, v České republice trpí ve věku 35–65 let různým stupněm tohoto onemocnění více než polovina mužů. Příčiny erektilní dysfunkce mohou být psychogenní a organické, mezi organické pak patří anatomické, neurogenní, hormonální a vaskulární. Erektilní dysfunkce může být prvním varováním závažného onemocnění, a proto bychom se neměli spokojit pouze se symptomatickou léčbou, ale měli bychom pacienta s erektilní dysfunkcí vždy vyšetřit komplexně. Můžeme mu tím zlepšit životní prognózu i další kvalitu života.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.