Urologie pro praxi, 2016, číslo 5

Slovo úvodem

Hovory o zdraví, aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Urol. praxi, 2016; 17(5):

Přehledové články

Adrenokortikální karcinom

Adrenocortical carcinoma

MUDr.Igor Hartmann, Ph.D., MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Martin Doležel, Ph.D., MUDr.Pavel Rajmon, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(5): 206-209

Adrenokortikální karcinom je relativně vzácné, avšak velmi zhoubné onemocnění. Jedinou šancí pro nemocného je kompletní chirurgické odstranění nádorové tkáně. Jiné léčebné metody nevedou k uspokojivým výsledkům. Proto je zásadní brzká diagnostika onemocnění, která vychází z úzké spolupráce endokrinologa, radiologa a chirurga. V přehledovém článku jsou diskutovány zásadní principy diagnostického i terapeutického procesu s důrazem na použití v praxi.

Renální kolika

Renal colic

MUDr.Tomáš Ürge, Ph.D., MUDr.Petr Běhounek, MUDr.Václav Janda, MUDr.Viktor Eret, Ph.D., prof.MUDr.Milan Hora, Ph.D., MBA

Urol. praxi, 2016; 17(5): 210-213

Renální kolika je symptom charakterizovaný křečovitými, záchvatovitě se opakujícími bolestmi břicha, často provázenými zvracením či atonií střeva. S ledvinnou kolikou se setkává urolog ve své praxi takřka denně a její diagnostika a léčba patří k základním urologickým dovednostem. V článku prezentujeme diagnostické postupy a možnosti konzervativní léčby tohoto onemocnění.

Používání zobrazovacích metod urolitiázy

DECT, magnetická rezonance.

MUDr.Jan Pulcer

Urol. praxi, 2016; 17(5): 214-216

Zobrazovací metody jsou nepostradatelnou součástí vyšetření pacienta při podezření na ledvinovou koliku, které diagnózu potvrdí či vyvrátí. Umožňují následně stanovit konkrétní účinnou a možnou léčbu. Obecně se bez zobrazovacích metod nelze v moderní medicíně obejít a důkazem je právě léčba urolitiázy.

Sdělení z praxe

Metastáza karcinomu prsu do močového měchýře

The metastasis of breast cancer to the urinary bladder

MUDr.Zuzana Lenčová, MUDr.Petr Prošvic

Urol. praxi, 2016; 17(5): 227-228

Následující článek pojednává o metastáze karcinomu prsu do močového měchýře. Navzdory tomu, že metastázy karcinomu prsu jsou běžné, zaznamenaná incidence metastáz karcinomu prsu do močového měchýře je asi 3 % (1–3). Ve většině případů je metastáza do měchýře spojena ze symptomy dolních močových cest a s dalšími metastázami do pánevních orgánů (3).

Uretero-arteriální píštěl

Uretero-arterial fistula

MUDr.Tomáš Lakomý, MUDr.Pavel Svoboda, MUDr.Jaroslav Tůma, MUDr.Jiří Toman

Urol. praxi, 2016; 17(5): 230-232

Uretero-arteriální píštěl je vzácná, potencionálně život-ohrožující příčina krvácení do vývodných cest močových, manifestující se masivní hematurií. První případ, v souvislosti s tlakem ureterálního stentu, byl popsán v roce 1908 Moschowitzem. V následující kazuistice prezentujeme pacienta po operaci pro pokročilý nádor rekta s následným masivním krvácením do močových cest v důsledku přítomnosti pravostranné ureteroilické píštěle diagnostikované až peroperačně v rámci revize pro neztišitelné krvácení do urotraktu.

Nesestouplé varle v dospělosti

Undescended testis in adult men

MUDr.Kateřina Gocalová, MUDr.Milan Svoboda

Urol. praxi, 2016; 17(5): 233-234

Kryptorchizmus je patologický stav, kdy je varle uloženo mimo skrotum. Je jednou z nejčastějších kongenitálních anomálií postihující více než 3 % donošených a 9–30 % nedonošených novorozenců mužského pohlaví. Dlouhodobé abnormální uložení varlete vede v dospělosti ke snížení fertility a ke zvýšenému riziku vzniku zhoubného nádoru. Proto každá polohová anomálie varlete vyžaduje léčbu, která by měla skončit do 12–18 měsíců věku dítěte. V této práci uvádíme kazuistiku nesestouplého varlete u dospělého muže.

Rozsáhlá retroperitoneální lymfadenopatie s průvodní nefralgií jako projev raritně se vyskytujícího „burned-out“ germinálního tumoru varlete

Extensive retroperitoneal lymphadenopathy with accompanying renal pain as a manifestation

MUDr.Maksym Falion, MUDr.Jiří Král, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Zdeněk Peremský

Urol. praxi, 2016; 17(5): 235-237

Kazuistika prezentuje případ pozdní diagnostiky raritního, takzvaného burned-out germinálního tumoru levého varlete. Rovněž poukazuje na problematiku těchto zřídka se vyskytujících tumorů, kdy k diagnostice dochází až v pokročilém stadiu a příznaky onemocnění jsou již způsobené metastazováním. „Vyhořelý“ germinální tumor je definován jako přítomnost metastáz germinálního testikulárního tumoru s histologickou regresí primárního testikulárního ložiska. Důležitým prvkem v léčbě těchto pacientů je odstranění postiženého varlete z důvodu vysokého procenta perzistence nádorových buněk i po chemoterapii.

Pro sestry

Historický přehled vzdělávání perioperační sestry v urologii

History education perioperative nurses in urology

Mgr.Pavla Kordulová

Urol. praxi, 2016; 17(5): 238-242

Historii medicínských oborů a ošetřovatelství lze otevřít z pohledu dějin veřejného zdravotnictví, dějin léčebných a ošetřovatelských metod, dějin právní regulace konkrétních medicínských a ošetřovatelských právních institutů a také z hlediska vzdělávání. Tato práce si dala za cíl prezentovat ucelený souhrn historie vzdělávání perioperačních sester v urologii.

Informace

Zpráva z pracovní konference SAU 2016 v Brně

MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2016; 17(5): 246-247

Dobrá rada z praxe

Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii

Communication with patient after having radical prostatectomy

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(5): 243-245

Článek pojednává o současných způsobech komunikace s pacientem po radikální prostatektomii, s nemocným a jeho nejbližšími a způsoby jak postupovat při sdělování nepříjemných a závažných zpráv.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Nový typ léčby poruch erekce na trhu v ČR - aplikace alprostadilu ve formě krému

A new type of erectile dysfunction treatment in the Czech Republic - the application of alprostadil cream

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MUDr.Jan Novák

Urol. praxi, 2016; 17(5): 217-221

Autoři shrnují farmakologické a klinické poznatky o topické léčbě poruchy erekce alprostadilem v krému.

Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků

Sexual dysfunctions in obese diabetics

MUDr.Dita Pichlerová, PhDr.Jitka Herlesová, prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(5): 222-225

Článek přináší souhrn dosud proběhlých studií, které se zabývají problematikou sexuální dysfunkce obézních diabetiků. Jsou v něm vymezeny základní pojmy týkající se sexuálních dysfunkcí mužů i žen. Z uvedených studií vyplývá, že obezita 2. a 3. stupně a diabetes mellitus zvyšují pravděpodobnost sexuálních poruch, i když mechanizmus je často nejasný. Výrazná redukce tělesné hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu implikují nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.