Urologie pro praxi, 2016, číslo 4

Slovo úvodem

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Urol. praxi, 2016; 17(4):

Přehledové články

Použití zobrazovacích metod u urolitiázy

The use of imaging techniques in urolithiasis

MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D., MUDr.Zbyněk Tüdös, Ph.D., MUDr.Zuzana Sedláčková, MUDr.Milan Král, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(4): 155-158

Urolitiáza patří mezi nejčastější urologická onemocnění. Vzhledem k její četnosti, projevům a komplikacím se řadí k závažným medicínským problémům. Největší přínos v diagnostice litiázy mají zobrazovací metody. Zlatým standardem se ve vyšetřování urolitiázy, včetně renální koliky stalo v posledních letech CT vyšetření.

Imunoterapie karcinomu prostaty

Immunotherapy for prostate cancer

MUDr.Michal Podrazil, Ph.D., prof.MUDr.Radek Špíšek, Ph.D., prof.MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc.

Urol. praxi, 2016; 17(4): 159-166

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Současné vědecké poznatky zejména v oblasti molekulární imunologie vedou k lepšímu porozumění interakce mezi imunitním systémem a nádory, a tím umožňují identifikaci strategických imunoterapeutických cílů uplatňujících se ve vývoji nových protinádorových léků. Právě imunoterapie se kromě klasické hormonální terapie, radioterapie a chemoterapie jeví jako další perspektivní léčebná modalita u karcinomu prostaty. V článku je podán přehled současných imunoterapeutických přístupů, které jsou v klinickém hodnocení u karcinomu prostaty.

Hypospadie

Hypospadia

MUDr.Zdeněk Dítě, FEAPU

Urol. praxi, 2016; 17(4): 167-171

Hypospadie je výsledkem vývojové poruchy penisu charakterizované hypoplazií ventrální části penisu. Diagnóza hypospadie je možná až po narození. Mírné formy hypospadie jsou pouze kosmetickým defektem, závažnější formy jsou spojeny s mikčními a sexuálními problémy. Pokročilé formy hypospadie, spojené s nehmatnou gonádou, mohou být projevem poruchy vývoje pohlaví a měly by být podrobně vyšetřeny včetně genetického screeningu.

Využití botulinum toxinu při léčbě inkontinence

Use of botulinum toxin in the treatment of urinary incontinence

MUDr.Vladimír Šámal, Ph.D., MUDr.Jan Mečl

Urol. praxi, 2016; 17(4): 172-176

Inkontinence moči představuje pro pacienty závažný zdravotní, psychický a společenský problém. Botulinum toxin je látka, která blokuje presynaptické uvolnění acetylcholinu. Při aplikaci do detruzoru močového měchýře dochází k jeho reverzibilní paralýze. Botulinum toxin lze využít k léčbě inkontinence moči způsobené hyperaktivitou detruzoru po selhání konzervativní terapie. V současné době je nejvíce používán k léčbě neurogenní hyperaktivity detruzoru. Efekt léčby je 6 až 9 měsíců, kontinence je obnovena až u 80 % pacientů. Léčba má také významný vliv na zlepšení urodynamických parametrů jako je zvětšení cystometrické kapacity a pokles detruzorového...

Nástroje hodnotiace kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty

The tools assessing health-related quality of life in patients with prostate cancer

MUDr.Ján Švihra jr.

Urol. praxi, 2016; 17(4): 177-179

Veľký dôraz sa v súčasnosti kladie nielen na liečbu karcinómu prostaty ale aj na kvalitu života pacienta (medzinárodná skratka je HRQOL). Nástroje (dotazníky) na zhodnotenie kvality života môžu byť všeobecne zamerané alebo orientované na konkrétne ochorenie. Tvorba i preklad dotazníka je štandardizovaný proces, ktorý má prísne pravidlá psychometrického testovania. Charakterizovanie a zobjektivizovanie kvality života prostredníctvom validovaných dotazníkov je nápomocné pri rozhodovaní o liečbe šitej na mieru konkrétnemu pacientovi. Autori neustále hľadajú zlatú strednú cestu – dotazník s čo najnižším počtom otázok, ktoré pacientov stav...

Komentáře

Komentář ke článku: Nováčková M., Infekce močových cest v těhotenství + Komentář ke článku: Nováčková M., Infekce močových cest v těhotenství

Urol. praxi, 2016; 17(4): 121-123

Sdělení z praxe

Naše zkušenost s tumory ze zbytků nadledvin ve varleti u pacienta s vrozenou hyperplazií nadledvin

Our experience with testicular adrenal rest tumours in a patient with congenital adrenal hyperplasia

MUDr.Miroslava Ryšánková, MUDr.Pavel Navrátil, MUDr.Ivo Novák, Ph.D., MUDr.Miroslav Podhola, MUDr.Tomáš Kvasnička, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(4): 184-186

Autoři popisují případ pacienta s oboustranně diagnostikovanými tumory varlat. Jednalo se o muže s vrozenou nedostatečností nadledvin, který dlouhodobě užíval substituční terapii. I přes podezření na nádorové onemocnění vedlo správné stanovení diagnózy u tohoto pacienta k zachování varlat.

Primární nádory retroperitonea

Primary retroperitoneal tumours

MUDr.Eva Poláčková, MUDr.Karel Zita, MUDr.Osvald Cerman

Urol. praxi, 2016; 17(4): 187-189

Ve sdělení prezentujeme kazuistiky dvou pacientů s primárním tumorem retroperitonea 40letého muže s maligním typem nádoru a 66letou ženu s benigním typem nádoru retroperitonea. Obsahem sdělení je symptomatologie, diagnostika a terapie onemocnění.

Informace

Nová technika zlepšující kontinenci po roboticky asistované radikální prostatektomii

Urol. praxi, 2016; 17(4): 190

Dobrá rada z praxe

„Problémový“ pacient v ambulanci urologa

A "problematic" patient at the urologist's surgery

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Miroslav Hajda

Urol. praxi, 2016; 17(4): 180-182

Léčba tzv. problematických pacientů je svízelná a stojí zvýšené úsilí i čas ošetřujícího personálu. Za tím, že se pacient stane tzv. problémovým, může stát řada různých faktorů, a to nejen psychologických, ale v současné době stále více i socio-ekonomických. Pro správnou léčbu těchto pacientů je nutné dobré porozumění jednotlivým faktorům a navázání kvalitního terapeutického vztahu. Někdy je těžké v léčbě těchto pacientů vyhnout se osobním antipatiím, nicméně i vhodné komunikační dovednosti s problematickým pacientem patří k výbavě kvalitního urologa.

Společenská rubrika

Spomienka na prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc.

Dalibor Ondruš

Urol. praxi, 2016; 17(4): 197-198

Firemní informace

Účinky hexanového extraktu z palmy pilovité (Serenoa Repens, Permixon® 160 mg, v ČR dostupný pod názvem Capistan®) na zánětlivé biomarkery v léčbě obtíží souvisejících s benigní hyperplazií prostaty

Effects of a hexane extract of saw palmetto (Serenoa repens, Permixon® 160 mg, available as Capistan® in

MUDr.Lucie Vávřová

Urol. praxi, 2016; 17(4): 192-194

Chronický zánět prostaty může být příčinou symptomatické nebo komplikované benigní hyperplazie prostaty (BHP). Na základě dostupných dat má hexanový extrakt Serenoa repens (HESr) – CAPISTAN protizánětlivé vlastnosti. Cílem této studie bylo poskytnout nový pohled na protizánětlivé účinky HESr zkoumáním efektu na CPI (Chronic prostatic inflammation, chronický zánět prostaty) biomarkery u mužů s LUTS v důsledku BHP, využitím neinvazivních metod a zkoumáním souvislostí mezi hladinou biomarkerů a klinickými symptomy.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.