Urologie pro praxi, 2016, číslo 3

Slovo úvodem

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D

Urol. praxi, 2016; 17(3):

Přehledové články

Systémová léčba karcinomu močového měchýře

Systemic treatment for bladder cancer

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(3): 102-105

Systémová léčba karcinomu močového měchýře (CaMM) se uplatňuje ve čtyřech základních klinických situacích: v neoadjuvanci před radikální operací CaMM s invazí do svaloviny, v adjuvanci po radikální operaci CaMM, jako součást záchovných protokolů v konkomitanci s radioterapií a jako paliativní léčba pokročilého nebo metastatického onemocnění. Základním cytostatikem v léčbě CaMM je cisplatina, obvykle indikovaná v kombinovaných režimech.

Syndrom chronické pánevní bolesti

Chronic pelvic pain syndrome

MUDr. Pavlína Nosková

Urol. praxi, 2016; 17(3): 106-110

Neléčený syndrom chronické pánevní bolesti je často spojován s negativními kognitivními, behaviorálními, sexuálními a emočními důsledky. Jeho léčba vyžaduje vždy multidisciplinární přístup, zahrnující spolupráci urologa, gynekologa, algeziologa, rehabilitačního lékaře a psychologa. Základem léčby je analgetická farmakoterapie, psychoterapie, fyzioterapie, případně užití invazivních a alternativních metod. Článek shrnuje poznatky o léčbě tohoto syndromu na podkladě posledních doporučení Evropské urologické společnosti.

Systémová radioterapie metastatického karcinomu prostaty s kostním postižením

Systemic radiotherapy for prostate cancer with bone metastases

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Urol. praxi, 2016; 17(3): 111-116

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je komplexní onemocnění, jehož léčba vyžaduje multidisciplinární přístup a využití různých léčebných postupů, ideálně v jejich kombinaci. Symptomatické kostní metastázy lze efektivně ovlivnit také aplikací systémových beta zářičů (stroncium-89 a samarium-153) nebo lokalizovanou zevní radioterapií. Nejnověji je k dispozici alfa zářič radium-223, který na rozdíl od předchozích, ve srovnání s placebem prodloužil celkové přežití pacientů s kostními metastázami. Bezpečnostní profil radia-223 je velmi příznivý s minimálním rizikem závažných hematologických komplikací. Celkem šest aplikací probíhá ambulantně...

Papilární renální karcinom - výskyt a charakteristika MUDr. Petr Prošvic Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Papillary renal cell carcinoma - occurrence and parameter

Zhoubné nádory ledvin tvoří přibližně 2 % všech nádorových onemocnění.Papilární renální karcinom je podle klasifikace WHO

Urol. praxi, 2016; 17(3): 117-120

vzájemně liší histologicky, geneticky, svým chováním i prognózou. Mimo sporadický výskyt jsou známy hereditární formy, jejichž studium přispívá k rozvoji nové cílené léčby. Současná cílená léčba u papilárních renálních karcinomů je obecně výrazně méně úspěšná než u konvenčního světlobuněčného karcinomu ledviny.

Infekce močových cest v těhotenství

Urinary tract infection in pregnancy

MUDr. Marta Nováčková, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(3): 121-123

Infekce močových cest (IMC) jsou častou komplikací těhotenství. IMC v graviditě můžeme rozdělit na asymptomatickou bakteriurii, infekce dolních močových cest (cystitis) a infekce horních močových cest (pyelonefritis). Přibližně u 30–40 % těhotných s asymptomatickou bakteriurií dojde v průběhu gravidity k rozvoji pyelonefritidy, která může mít závažné negativní důsledky pro matku i plod. Proto je důležité provádění screeningu bakteriurie u těhotných a v případě pozitivního nálezu tuto bakteriurii léčit.

Sdělení z praxe

Smíšený nádor solitární ledviny

Mixed tumour of a solitary kidney

MUDr. Tomáš Chmelenský, MUDr. Pavel Hanek, MUDr. Karel Franěk, MUDr. Josef Rejlek, MUDr. Jiří Zvěřina

Urol. praxi, 2016; 17(3): 129-130

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu tvoří u dospělých 1–2% všech zhoubných nádorů. Nejčastějším nádorem je karcinom (1). Většina karcinomů je sporadických, jen asi 4% jsou familiární. Smíšené nádory jsou vzácné a při jejich výskytu nesmíme opomenout, že to mohou být tzv. hereditární karcinomy (2).

Cizí těleso v močovém měchýři

A foreign body in the bladder

MUDr. Kateřina Gocalová, MUDr. Jan Starczewski

Urol. praxi, 2016; 17(3): 131-132

Cizí těleso v oblasti močových cest není v urologické praxi vzácné. Uvádíme kazuistiku cizího tělesa v močovém měchýři u muže.

Vliv rozsahu míšní léze a vybraných parametrů na kvalitu sexuálního života pacientů po spinálním traumatu

Influence the extent of spinal cord lesions and selected parameters on the quality of sexual life of patients after spinal trauma

MUDr. Igor Dolan, MUDr. Taťána Šrámková Ph.D., MUDr. Petr Filipenský Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(3): 133-138

Incidence traumatických míšních lézí v České republice je asi 200 případů za rok. Poranění míchy patří mezi úrazy s největším dopadem na tělesné a psychické zdraví člověka výrazně negativně zasahující do kvality života. Sexuální dysfunkce jsou jedním z mnoha následků spinálního traumatu. Práce se zaměřuje na hodnocení kvality života mužů po spinálním traumatu v oblasti sexuálního života. Srovnává skupiny pacientů s transverzální (TLM) a netransverzální míšní lézí (nonTLM). Analyzovali jsme vliv věku, času od úrazu, mobility, vzdělání, rodinného stavu, zaměstnání, rodičovství a finančně-hmotného zabezpečení respondentů na spokojenost se sexuálním...

Pro sestry

Předoperační bezpečnostní procedura na operačním sále

Preoperative safety procedure in the operating theatre

Mgr. Jana Vácová1, 2, doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.3

Urol. praxi, 2016; 17(3): 139-142

Předoperační bezpečnostní procedura je resortním bezpečnostním cílem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Ministerstvo ale neudává, jakou podobu má tato procedura mít, jakým způsobem má probíhat, není předepsána jednotná dokumentace a není jednoznačně stanoveno, kdo z operačního týmu nese zodpovědnost za správné provedení této procedury. Cílem výzkumu bylo zmapovat předoperační bezpečnostní proceduru na operačních sálech ve vybraných nemocnicích. Výzkumným šetřením, které probíhalo metodou kvalitativního výzkumu, byla zjištěna nejednoznačnost výkladu a nepochopení předoperační bezpečnostní procedury. Ve vybraných nemocnicích...

Informace

LUTS u mužů: komu nabídnout antimuskarinikum v kombinaci s alfablokátorem?

Urol. praxi, 2016; 17(3): 143-144

Komplexní novinky v onkourologii - KNOU 2016

Vlasta Králová

Urol. praxi, 2016; 17(3): 146

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Přehled pohlavně přenosných onemocnění

Overview of sexually transmitted diseases

MUDr. Zora Poláčková

Urol. praxi, 2016; 17(3): 124-128

Pohlavně přenosné nemoci (STD) tvoří širokou škálu onemocnění šířících se pohlavním stykem. Mezi tzv. „klasické pohlavní nemoci“ patří kapavka, syfilis, měkký vřed, granuloma inguinale a lymphogranuloma venereum. Léčba těchto chorob je dána zákonem a patří do rukou dermatovenerologa. Samostatnou jednotku tvoří syndrom získaného defektu imunity – AIDS. Do širší skupiny onemocnění přenosných sexuálním kontaktem patří infekce mykotické, virové i parazitární. Vždy je nutné vyšetřit sexuální partnery, léčbu volit nejen na základě klinického obrazu, ale i laboratorních nálezů, aby nedocházelo k zamaskování příznaků a vzniku rezistence...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.