Urologie pro praxi, 2016, číslo 2

Slovo úvodem

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

MUDr. Zorjan Jojko

Urol. praxi, 2016; 17(2):

Přehledové články

Charakter urogenitální mykotické infekce a její dopady na urologickou praxi

The nature of urogenital fungal infection and its impact on urological practice

MUDr.Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2016; 17(2): 59-63

Na rozdíl od dermatologů a gynekologů, kteří řeší ve svých ambulancích problematiku mykotických infekcí (MI) prakticky denně, v urologii, vzhledem k tomu, že drtivá většina infekcí urogenitálního traktu je bakteriálního původu, stojí tato problematika na okraji zájmu. Problematika etiopatogeneze MI je poměrně složitá, neboť řada mykoorganizmů se za normálních běžných okolností chová saprofyticky, avšak za určitých okolností se tyto mykoorganizmy začnou chovat paraziticky, kdy potom mohou vážně poškozovat zdraví a nezřídka ohrožovat i život postiženého jedince. K tomuto dochází buď vzestupem virulence dosud symbiotického saprofyticky vegetujícího...

Současné postavení chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

Current position of chemotherapy in treating bladder cancer

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(2): 64-68

Chemoterapie se v léčbě karcinomu močového měchýře uplatňuje u všech klinických stadií. Její podání je indikováno dle doporučení Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) jak u neinvazivních forem (A), tak v neoadjuvantním (1a) a adjuvantním (A) v případě klinických studií a pro nemocné s pozitivními uzlinami bez neoadjuvantní léčby (C) podání u invazivních nádorů. Jasné místo má v léčbě nemocných s metastatickým onemocněním (1b) jak pro první linii založenou na cisplatině tak pro vinflunin v druhé linii. Imunoterapie přináší nové možnosti léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

Inflammation of the external genitalia in children: balanitis, epididymitis, orchitis

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(2): 69-71

Diagnostika a léčba zánětu předkožky je snadná. Většina balanitid ustoupí po koupelích penisu v roztoku s antiseptickými účinky a po lokální aplikaci antibiotické (ATB) masti, nutnost celkového podávání antibiotik je výjimečná. Zánětlivé postižení nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota – torze přívěsku varlete a nadvarlete nebo od torze spermatického funikulu. Antibiotická léčba epididymitidy je indikována u pacientů s pyurií, s prokázanou vývojovou vadou urotraktu a u adolescentů. Mikční cystouretrografie by měla být provedena jen při ultrazvukovém podezření na vývojovou anomálii nebo...

Klasifikace inkontinence moče u žen. Klasifikace prolapsu pánevních orgánů

Classification of female urinary incontinence. Classification pelvic organ prolapse

MUDr.Miroslava Ryšánková

Urol. praxi, 2016; 17(2): 72-74

Klasifikace inkontinence i prolapsu pánevních orgánů se v průběhu let mění a není zcela jednotná. Mnozí lékaři používají různé staré klasifikace i přes doporučení odborných společností. Základem pro správné stanovení diagnózy je důkladné vyšetření pacientek. A základem pro dobrou léčbu je přesné stanovení diagnózy.

Ve zkratce

Akutní selhání ledvin

Acute renal failure

MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Petr Hušek, FEBU, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(2): 75-78

Akutní renální selhání je závažný, život ohrožující stav spojený s poruchou metabolizmu a často s rozvojem uremického syndromu. Příčiny mohou být prerenální (porucha cirkulace), renální (patologie ledvinné tkáně) nebo postrenální (obstrukce močových cest). Stav často vyžaduje akutní dialýzu. V případě přítomnosti obstrukce močových cest je nutno urgentně zajistit derivaci moče. Při nefron-šetřících výkonech na ledvinách je nutné minimalizovat dobu teplé ischémie jako prevenci akutní tubulární nekrózy.

Sdělení z praxe

Seminom varlete jako náhodný nález v preparátu po emaskulinizaci pro karcinom penisu

Seminoma of the testis as an incidental finding after emasculation for penile cancer

MUDr.Martin Kuhn, MUDr.Lumír Domes, MUDr.Michal Plintovič, MUDr.Libor Palička, MUDr.Pavol Vajcík, MUDr.Vladimír Trojek

Urol. praxi, 2016; 17(2): 84-86

Prezentace kazuistiky nespolupracujícího pacienta s objemným karcinomem penisu, u kterého zobrazovací vyšetření odhalila přítomnost zvětšených lymfatických uzlin retroperitonea a vícečetných metastáz plic. Pro velikost nádoru byla provedena emaskulinizace, histologicky potvrzen špatně diferencovaný spinocelulární karcinom předkožky s duplicitou seminomu varlete. U pacienta byla zahájena cílená chemoterapie.

Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem

Bilateral synchronous renal cell carcinoma with a different histological finding

MUDr.Jiří Ladman, MUDr.Leoš Handrejch, MUDr.Libor Šafařík, CSc., MUDr.Pavel Holan, MUDr.Miloš Miniberger

Urol. praxi, 2016; 17(2): 87-90

Prezentujeme kazuistiku muže, ročník 1949, s nálezem bilaterálního synchronního tumoru ledvin, u něhož jsme provedli nejprve resekci karcinomu levé ledviny a posléze nefrektomii kontralaterální ledviny pro rozsáhlý tumor. Histologické vyšetření odhalilo odlišné typy karcinomu ledvin.

Nový extra-anatomický stent Detour, první zkušenosti s jeho zavedením

New extra-anatomic stent Detour, first experience

doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Petr Hušek, MUDr.Michal Balík, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(2): 91-93

Extra-anatomický stent je vhodnou alternativou trvalé nefrostomie. Nový model tohoto stentu s názvem Detour je dalším vylepšením této metody derivace. Autoři prezentují první zkušenosti, jeho přednosti a rizika spojená s jeho zavedením. Celkově byl hodnocen tento stent jako velmi vhodný.

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích

Neuroendocrine prostate cancer with primary origin in the lungs

MUDr.Tomáš Chmelenský, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Karel Franěk, MUDr.Josef Rejlek, MUDr.Jiří Zvěřina

Urol. praxi, 2016; 17(2): 94-95

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích bývá v této lokalitě raritní. Diagnostikován je histologicky. V terapii tohoto typu nádoru se kombinuje chirurgický výkon s chemoterapií a radioterapií. Prognóza přežití je špatná.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Nové léky v andrologii

New medications in andrology

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Urol. praxi, 2016; 17(2): 79-83

Poslední roky přinesly do České republiky nové léky pro léčbu erektilní dysfunkce, předčasné ejakulace a substituční terapii androgeny.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.