Urologie pro praxi, 2016, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Urol. praxi, 2016; 17(1):

Přehledové články

PET/CT vyšetření u pacientů s karcinomem prostaty

PET/CT scanning in patients with prostate cancer

MUDr.Václav Ptáčník, MUDr.Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM

Urol. praxi, 2016; 17(1): 7-10

Karcinom prostaty (PC) je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů. Vyšetření karcinomu prostaty včetně jeho recidiv či metastáz pomocí konvenčních zobrazovacích metod je většinou relativně málo senzitivní. Nejčastěji používané radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET), fluorodeoxyglukóza, vykazuje při zobrazování karcinomu prostaty rovněž nízkou senzitivitu. V současné době je v ČR dostupný fluorem značený cholin (FCH), který je citlivý především při zobrazování kostních a měkkotkáňových metastáz karcinomu prostaty a stává se proto významným diagnostickým prostředkem především při posuzování relapsu karcinomu prostaty.

Periferní neuropatie z pohledu urologa

Peripheral neuropathy from the perspective of a urologist

MUDr.Klára Havlová

Urol. praxi, 2016; 17(1): 11-13

Periferní neuropatie jsou heterogenní skupinou onemocnění periferních nervů. Mezi nejčastější příčinu patří diabetes mellitus, který se v prvních fázích projevuje frekventní mikcí, urgencemi až urgentní inkontinencí. Při neléčeném onemocnění se může postižení dolních močových cest projevit postupnou ztrátou senzitivity, zvyšováním rezidua až retencí moči. Mezi vzácnější příčiny způsobující periferní neuropatii a dysfunkci dolních močových cest patří například syndrom Guillain-Barré, hypertyreóza, HIV, herpes simplex virus či abúzus alkoholu. Počáteční diagnostika je obecně neinvazivní. Invazivní vyšetřovací metody jsou používány při neúspěšné...

Retroperitoneálna fibróza

Retroperitoneal fibrosis

MUDr.Ján Švihra, MUDr.Vladimír Študent jr., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(1): 14-16

Retroperitoneálna fibróza je vzácne chronické zápalové ochorenie. Kvôli typickým príznakom obštrukcie močovodov má urológia hlavnú úlohu v jej diagnóze a liečbe. Asi 1/3 prípadov sprevádza iné choroby, zvyšok prípadov sú idiopatickej etiológie a označujú sa ako morbus Ormond. Najväčší prínos v diagnostike má CT a histologické vyšetrenie tkaniva. Kvôli malému počtu pacientov nie sú dostatočné dáta o efekte terapie ani o zhodnotení úspešnosti liečby. Neustále sa skúma efekt nových liekov prípadne ich kombinácii, okrem tradičných operačných techník sa skúšajú nové chirurgické postupy ako napríklad robotická operatíva a autotransplantácia obličiek....

Současná role instilační chemoterapie a imunoterapie v léčbě neinvazivního karcinomu močového měchýře (Ta, T1, Tis)

Current role of instillation chemotherapy and immunotherapy in treating non-invasive bladder cancer (Ta, T1, Tis)

MUDr.Pavel Sikora

Urol. praxi, 2016; 17(1): 19-22

Neinvazivní karcinom močového měchýře (NMIBC) představuje skupinu onemocnění charakterizovanou papilárně rostoucími nádory ohraničenými na sliznici (v případě Ta tumorů), přerůstajícími do lamina muscularis propria (v případě T1 tumorů) a ploché (povětšinou high-grade) slizniční nádorové afekce (v případě Tis tumorů, resp. CIS). Techniky molekulární biologie spolu s klinickými zkušenostmi prokázaly u T1 a CIS jejich vysoký maligní potenciál, vyžadující agresivní terapii, která v současné době představuje kombinaci transuretrální endoresekce (TURBT) a intravesikální instilační chemo – či imunoterapie. V následujícím textu bude podrobně,...

Ve zkratce

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

Allergy, anaphylaxis, anaphylactic shock

MUDr.Božena Kalabusová

Urol. praxi, 2016; 17(1): 27-29

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Sdělení z praxe

Masivní krvácení jako komplikace punkční nefrostomie

Massive bleeding as complication of puncture nephrostomy

MUDr.Jana Krausová, MUDr.Miroslava Ryšánková, MUDr.Marie Hurtová, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(1): 30-31

Autoři prezentují kazuistiku masivního krvácení vzniklého těsně po extrakci nefrostomického drénu. Akutní angiografická selektivní embolizace byla život zachraňujícím výkonem.

Glansektomie při léčbě verukózního karcinomu penisu

Glansectomy by treatment penile verrucous carcinoma

MUDr.Slavomír Klátil

Urol. praxi, 2016; 17(1): 32-34

Skvamózní karcinom penisu je vzácně se vyskytující onemocnění, které postihuje téměř výhradně starší neobřezané muže. Verukózní karcinom je poměrně raritní varianta skvamózního karcinomu, která se tvoří pouze v 5–16 % karcinomů penisu. V následující kazuistice jsme popsali náhodný nález verukózního karcinomu penisu u 60letého muže, který podstoupil cirkumcizi a pro nález nádoru byla pacientovi provedena glansektomie.

Mladý muž se vzácným tumorem skrota

A young man with a rare scrotal tumour

MUDr.Jiří Ladman, MUDr.Radka Bulínová, MUDr.Libor Šafařík, CSc., MUDr.Pavel Holan, MUDr.Leoš Handrejch

Urol. praxi, 2016; 17(1): 35-37

Lymfangiom patří mezi benigní nádory vzniklé na základě vaskulární anomálie v novorozeneckém, kojeneckém a dětském věku. Výskyt ve skrotu je ojedinělý. Nález může ztížit diferenciální diagnostiku rezistencí skrota i diferenciální diagnózu akutního skrota.

Adrenokortikální karcinom

Adrenocortical carcinoma

MUDr.Martin Kuhn, MUDr.Lumír Domes, MUDr.Michal Plintovič, MUDr.Libor Palička, MUDr.Pavol Vajcík, MUDr.Vladimír Trojek

Urol. praxi, 2016; 17(1): 38-39

Prezentace kazuistiky pacienta, přijatého pro sonograficky diagnostikovaný asymptomatický útvar retroperitonea. U pacienta byla provedena série vyšetření – počítačová tomografie (CT), endokrinologické, fibrogastroskopické vyšetření. Následně bylo ložisko extirpováno, histologicky diagnostikován adrenokortikální karcinom pT2 N0 M0. Pacient je dále sledován na urologické a onkologické ambulanci, bez adjuvantní terapie.

Pro sestry

Minimalizace rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u permanentního močového katétru pomocí rozhodovacího procesu

Minimizing the risk of healthcare-associated infections with indwelling urethral

Mgr.Petra Podrazilová, DiS.

Urol. praxi, 2016; 17(1): 40-44

Rozhodovací procesy ve zdravotnictví jsou nedílnou součástí strategického managementu. Pokud má být problém řešen efektivně, mělo by řešení jasně vycházet z filosofie rozhodovacích procesů. Jedním ze závažných problémů současné medicíny jsou infekce spojené s poskytováním zdravotní péče. V článku je přiblížen postup rozhodovacího procesu vedoucí k minimalizaci urogenitálních infekcí vzniklých v příčinné souvislosti se zdravotní péčí.

Informace

Podzimní konference Sdružení ambulantních urologů (SAU) 27. - 28. 11. 2015 v Brně

MUDr. Michaela Matoušková, MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.

Urol. praxi, 2016; 17(1): 45-46

Kontroly SÚKLu, je možné se připravit?

MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2016; 17(1): 47-49

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Substituční terapie testosteronem a kardiovaskulární riziko

Testosteron replacement therapy and cardiovascular risk

MUDr.Aleš Horák

Urol. praxi, 2016; 17(1): 23-26

V průběhu posledních let stoupá počet dospělých hypogonadických mužů se substituční terapií testosteronem (TRT). Neustále je hodnocen přínos této terapie i možná rizika včetně kardiovaskulárních onemocnění (CVD). Podle současných poznatků není zvýšené CVD riziko u TRT.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.