Urologie pro praxi, 2015, číslo 5

Slovo úvodem

Pozitivní emoce a zdraví

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(5):

Přehledové články

Dnešní zásady a metody metafylaxe urolitiázy

Current principles and methods of metaphylaxis of urolithiasis

MUDr.Pavel Sikora

Urol. praxi, 2015; 16(5): 196-199

Článek pojednává o současných trendech metafylaxe urolitiázy, laboratorních vyšetřeních krve a moči určených k prevenci recidivy močových kamenů. Podrobněji jsou rozebrány dietní a léková opatření (obecná a specifická), jakožto i nejčastější metabolické poruchy spojené s tvorbou jednotlivých typů konkrementů.

Lymphogranuloma venereum (lymphogranuloma inquinale, Morbus Nicolas-Favre-Durand)

Lymphogranuloma venereum (lymphogranuloma inquinale, Morbus Nicolas-Favre-Durand)

MUDr.Michaela Vyšatová

Urol. praxi, 2015; 16(5): 200-201

Lymphogranuloma venereum patří mezi pohlavně přenosné choroby. Původcem onemocnění je Chlamydia trachomatis sérotypů L1, L2 a L3. V posledních letech 21. století došlo k velkému nárůstu výskytu této choroby ve světě. Častý je souběžný výskyt s ostatními pohlavně přenosnými chorobami (HIV, syfilis, kapavka, hepatitis C). Postiženi jsou především homosexuálové, kdy prvním projevem choroby může být proktitida nebo proktokolitida.

Urologické komplikace kolorektálního karcinomu

Urological complications of colorectal cancer

MUDr.Otakar Čapoun, FEBU

Urol. praxi, 2015; 16(5): 203-208

Léčba kolorektálního karcinomu je spojená s řadou nejen urologických komplikací. Mezi nejzávažnější patří komplikace přímo související s radikální léčbou a komplikace způsobené lokálním růstem nádorové masy. Specifickou skupinu pak tvoří funkční komplikace po radikálních chirurgických výkonech nebo radioterapii. V přehledovém článku jsou diskutovány jednotlivé typy komplikací, jejich diagnostika, možnosti bezprostředního řešení a následné dlouhodobé léčby a sledování. Hlavní důraz je kladen na mezioborovou spolupráci s účastí chirurgů, urologů, onkologů a dalších odborností.

Stručný přehled současných možností v léčbě kostního postižení u karcinomu prostaty

A brief on overview of current therapeutic possibilities of the bone disease in prostate cancer

MUDr.Hana Študentová, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(5): 210-212

Kostní postižení představuje závažnou problematiku většiny nemocných v pokročilých stadiích karcinomu prostaty. Kromě systémové terapie působící na nádorové onemocnění existují i jiné terapeutické možnosti, které cílí především na nádorem postiženou kost. Ve článku se ve stručnosti uvádí výčet léčebných modalit, zaměřených na kostní postižení u karcinomu prostaty a jejich aktuální postavení v terapii.

Ve zkratce

Která vyšetření vedou k diagnóze karcinomu prostaty

Examinations leading to prostate cancer diagnosis

MUDr.Petr Morávek jr., doc.MUDr.Petr Morávek, CSc. sen.

Urol. praxi, 2015; 16(5): 214-217

Karcinom prostaty představuje v ČR jednu z nejzávažnějších urologických malignit s trvale rostoucí incidencí. V roce 2000 byla 60/100 000, v roce 2010 111/100 000 mužů (NOR). Z pohledu mortality je karcinom prostaty (CaP) druhá nejčastější příčina úmrtí na maligní onemocnění u mužů. Vzhledem k tomu, že časná stadia tohoto onemocnění jsou léčitelná i vyléčitelná, je nutná časná diagnóza. Článek je souhrnnou informací o metodách, které vedou k diagnóze karcinomu prostaty.

Sdělení z praxe

Zkušenosti s použitím tkáňových lepidel u laparoskopických resekcí ledvin

Our experience with the use of tissue glues in partial nephrectomy

MUDr.Josef Košina, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Petr Hušek, FEBU, MUDr.Lukáš Holub, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(5): 218-221

Cíl: Ověření účinnosti a bezpečnosti tkáňových lepidel u laparoskopické resekce ledvin. Metoda: Byl hodnocen soubor 39 pacientů, u kterých byla po laparoskopické resekci ošetřena resekovaná plocha ledviny lepidlem. U 23 pacientů bylo použito kyanoakrylátové lepidlo Glubran II a u 13 pacientů fibrinové lepidlo Tisseel. Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace a onkologické výsledky. Výsledky: Medián doby sledování byl 22 měsíců. U pacientů s lepidlem Glubran II byla délka operace 157 (64–284) minut a krevní ztráty byly 184 (10–700) ml. U pacientů s Tisseelem byla průměrná délka operace 110 (45-145) minut a krevní ztráta byla...

Případ pacientky s bilaterálními tumory ledvin s nutností jednostranné nefrektomie z vitální indikace

A patient with bilateral kidney tumours requiring unilateral nephrectomy from vital indication

MUDr.Pavel Elexa, MUDr.Jiří Král, MUDr.Michal Pavlovský, MUDr.Milouš Derner, MUDr.David Škvára, MUDr.Jan Schraml, Ph.D., MUDr.Ivan Čech, MUDr.Martin Čegan, MUDr.Natálie Harmašová, MUDr.Tomáš Waloschek

Urol. praxi, 2015; 16(5): 222-225

V článku prezentujeme kazuistiku 78leté pacientky s bilaterálními tumory ledvin. Vlevo provedena nefrektomie z vitální indikace pro spontánní rupturu tumoru s významným krvácením do retroperitonea. Histologicky byl následně identifikován angiomyolipom. Vpravo byla pacientka indikována k biopsii a radiofrekvenční ablaci tumoru. Zde byl histologicky potvrzen dobře diferencovaný, světlobuněčný konvenční renální adenokarcinom.

Leiomyosarkom renální žíly

Renal vein leiomyosarcoma

MUDr.František Chmelík, MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr.David Majkus, MUDr.Michal Jareš, MUDr.Jiří Kočárek, Ph.D., MUDr.Pavel Drlík, MUDr.Šárka Brdlíková, MUDr.Petra Gabrielová, MUDr.Eva Hoření

Urol. praxi, 2015; 16(5): 227-228

V článku je uveden případ 58leté pacientky s klinicky manifestním leiomyosarkomem levé renální žíly. Indikovaná resekce nádoru s částí cévní stěny proběhla bez komplikací a po operaci následoval rychlý ústup potíží. Lokální recidiva tumoru se projevila opakujícími se lumbalgiemi a byla potvrzena CT vyšetřením jako sytící se 17mm ložisko v odstupu osmi měsíců po primární operaci. Nález recidivy byl řešen en bloc resekcí s levostrannou radikální nefrektomií doplněnou o adjuvantní radioterapii retroperitonea.

Arterio-ureterální píštěl u pacienta s kolorektálním karcinomem

Arterio-ureteral fistula in a patient with colorectal cancer

MUDr.Zuzana Vaľová, MUDr.Otakar Čapoun, FEBU, MUDr.Petr Macek, Ph.D., MUDr.Richard Keclík, MUDr.Simona Chocholová, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc.

Urol. praxi, 2015; 16(5): 229-232

Cévní komplikace představují vzácné, ale závažné komplikace různých onkologických onemocnění. Jejich diagnostika a léčba je náročná, vyžadující si multidisciplinární přístup. Efektivní řešení představuje časné endovaskulární řešení. V této kazuistice prezentujeme pacienta s lokálně pokročilým kolorektálním karcinomem a krvácením do močových cest v důsledku arterio-ureterální komunikace.

Porucha evakuace měchýře u pacientky po operaci kolorektálního karcinomu

Bladder evacuation dysfunction in patient after surgery for colorectal cancer

MUDr.Tomáš Hradec, MUDr.Otakar Čapoun, FEBU, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc.

Urol. praxi, 2015; 16(5): 233-234

Funkční poruchy mikce a sexuální dysfunkce jsou poměrně časté komplikace léčby pacientů s kolorektálním karcinomem. Je proto důležité na tyto komplikace u pacientů myslet, včasně je diagnostikovat a léčit. V kazuistice prezentujeme případ pacientky po operaci karcinomu sigmoidea s následnou adjuvantní radioterapií a chemoterapií, u které došlo k rozvoji poruchy evakuace močového měchýře a následně k renální insuficience s celkovými projevy.

Pro sestry

Edukační sestra ve FN Olomouc

Educative nurse in Olomouc University Hospital

Bc.Andrea Drobiličová

Urol. praxi, 2015; 16(5): 236-237

Jako akreditovaná nemocnice se neustále věnujeme oblasti zvyšování kvality poskytované péče prostřednictvím stanovených indikátorů kvality. Průběžně sledujeme hodnocení jednotlivých pracovišť i nemocnice jako celku v rámci průzkumu spokojenosti našich pacientů. Edukace je nedílnou součástí ošetřovatelské praxe a jedním z kritérií kvality péče.

Dobrá rada z praxe

Těhotná žena v ordinaci urologa

Pregnant woman at a urologist΄s office

MUDr.Roman Staněk

Urol. praxi, 2015; 16(5): 238-242

Urologická ambulantní praxe přináší kontakt se specifickými skupinami nemocných. Jednou z takovýchto skupin jsou těhotné ženy. Fyziologický proces těhotenství přináší pro ženu řadu změn, které vedou ke snížené imunitě, poruše drenáže horních močových cest a poruše jímací a vyprazdňovací funkce močového měchýře mimo jiné i díky anatomickým, hormonálním a funkčním změnám. Při těhotenství je urolog omezen v celé šíři vyšetřovacích i terapeutických metod, jako je například kontraindikace celé řady léčiv a chirurgických postupů. Nejčastěji se vyskytují potíže těhotných žen ve druhém a třetím trimestru. Nejčastějšími onemocněními v těhotenství jsou...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.