Urologie pro praxi, 2015, číslo 4

Slovo úvodem

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(4):

Přehledové články

Retroperitoneální lymfadenektomie jako volba terapie nádorů varlat

Retroperitoneal lymph node dissection as a treatment choice of testicular cancer

MUDr.David Hradil, MUDr.Milan Král, Ph.D., MUDr.Michal Grepl, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(4): 144-147

Non-seminomové germinální nádory (NSGCT) zahrnují 40–50 % všech nádorů varlat. V léčbě NSGCT hraje zásadní roli především multimodalitní přístup, který spočívá v různé kombinaci surveillance, chemoterapie a retroperitoneální lymfadenektomie (RPLND). Před zavedením chemoterapie byla RPLND jedinou léčebnou metodou navazující na radikální orchiektomii. Pro náročnost a četné komplikace u klasické otevřené RPLND byla adjuvantní chemoterapie metodou volby u non-seminomových nádorů varlat. Zavedením modifikované a nervy šetřící techniky se snížila pooperační morbidita, počet peroperačních komplikací a výrazně se zlepšil pooperační průběh včetně...

Fosfomycin trometamol - staronové antibiotikum v urologické praxi

Fosfomycin trometamol: re-established antibiotic in urology

MUDr.Miroslav Fajfr, Ph.D., MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Pavla Paterová, MUDr.Lenka Ryšková, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(4): 148-150

Od října 2014 je v České republice k dispozici „nový“ perorální lék pro terapii močových infekcí – fosfomycin trometamol. Toto antibiotikum, poprvé popsané v roce 1969, je velmi účinné na běžné urogenitální patogeny, včetně grampozitivních koků, ale zachovává si účinnost i u bakterií s produkcí širokospektrých betalaktamáz. Ze studie provedené ve Fakultní nemocnici Hradec Králové plyne velmi dobrá účinnost u testovaných uropatogenů (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Enterobacter sp., citlivost k fosfomycinu 78,9 %–97,0 %). V literatuře je nicméně dobře znám fenomén nárůstu rezistence při hromadném...

Radionuklidová léčba postižení skeletu u generalizovaného karcinomu prostaty

Radionuclide therapy bone involvement in generalized prostate carcinoma

MUDr.Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM, MUDr.Václav Ptáčník

Urol. praxi, 2015; 16(4): 152-153

Karcinom prostaty patří k nejčastějším mužským malignitám. Většina komplikací a prakticky veškerá mortalita je spojena s metastatickým a kastračně rezistentním stadiem karcinomu prostaty (mCRPC). Kromě chemoterapie a cíleného externího ozáření přichází v úvahu i podání radionuklidové léčby pomocí osteotropních beta nebo alfa zářičů. V krátkém přehledovém článku autoři uvádějí možnosti a výhody této léčby, její indikace a kontraindikace.

Kontroverze v hormonální léčbě kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Controversies in the hormonal treatment of castration-resistant prostate cancer

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(4): 154-156

Abirateron a enzalutamid prokázaly prodloužení přežití u nemocných s kastračně rezistentním karcinomem prostaty po předchozí léčbě docetaxelem. Oba také byly hodnoceny u chemo-naivních pacientů. Abirateron a enzalutamid mají nízkou toxicitu ve srovnání s chemoterapií. Dnes je jasné, že zkřížená rezistence mezi těmito hormonálními léky je potenciální terapeutický problém.

Konzervativní léčba inkontinence moči po radikální prostatektomii

Článek byl podpořen programem PRVOUK P37/04

MUDr.Miroslava Ryšánková

Urol. praxi, 2015; 16(4): 157-158

Každý pacient podstupující radikální prostatektomii, bez ohledu na přístup, je potenciálně více či méně ohrožen rozvojem močové inkontinence. Jedná se o výrazný socioekonomický problém, který má vliv na kvalitu života pacienta a jeho pooperační morbiditu.

Sdělení z praxe

Léčba metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty (mCRPC) - abirateron acetát jako první volba

Treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): abiraterone acetate as the first choice

MUDr.Michaela Matoušková, doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc., Vlasta Králová

Urol. praxi, 2015; 16(4): 162-164

Terapeutické možnosti v péči o nemocné se zhoubnými nádory prostaty se v posledních letech významně rozšiřují. Pro lokalizovaná onemocnění je vhodná lokální léčba, chirurgická nebo radiační, nebo přísné sledování. Pokročilá onemocnění již nelze vyléčit, ale v kombinaci s lokální léčbou, především radiační, lze pokročilé nádory terapeuticky ovlivnit přidáním hormonální léčby. Pro generalizovaná onemocnění je systémová hormonální terapie léčbou volby. Odpověď na hormonální léčbu je možné očekávat u více než 80 % nemocných s generalizací onemocnění. Trvání odpovědi bývá různě dlouhé. Onemocnění postupně progreduje, i přes kastrační hladiny testosteronu,...

Maligní melanom uretry

Malignant melanoma of the urethra

MUDr.Roman Šamudovský, MUDr.Jaroslav Všetička, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(4): 165-168

Pacient, 69 let, do té doby bez pozitivní urologické anamnézy, vyšetřen pro asymptomatickou hematurii na urologické ambulanci. Na základě klinických, laboratorních a zobrazovacích metod byla provedena flexibilní cystoskopie. Při tomto vyšetření jsme nalezli uretrální polyp, doprovázený stenózou uretry, proto je pacient indikován k optické uretrotomii a k endoresekci polypu uretry. Tento polyp byl později histologicky a imunohistochemicky verifikován jako maligní melanom uretry. Primární maligní melanom mužské uretry je velmi vzácný a prognóza tohoto onemocnění je špatná. Následné CT vyšetření plic a břicha odhalilo vícečetná ložiska v plicním...

Vznik Crohnovy nemoci v ureteroileostomii u pacientky 10 let po radikální cystektomii

Development of Crohn’s disease in ureteroileostomy in a patient ten years after radical cystectomy

MUDr.Pavel Elexa, MUDr.Jiří Král, MUDr.Jan Schraml, Ph.D., MUDr.Jiří Stehlík, MUDr.Martin Čegan, MUDr.Natálie Harmašová, MUDr.Monika Černá

Urol. praxi, 2015; 16(4): 170-171

V článku prezentujeme kazuistiku pacientky – 10 let po radikální cystektomii pro karcinom močového měchýře s nálezem nově vzniklé Crohnovy nemoci v exkludované kličce terminálního ilea ureteroileostomie.

Neurogenní sarkom ledviny

Neurogenic sarcoma of kidney

MUDr.Michal Přikryl

Urol. praxi, 2015; 16(4): 172-173

Neurogenní sarkom (maligní schwannom) ledviny je vzácný nádor se špatnou prognózou. Prezentujeme případ pacienta, u něhož byl tento typ nádoru diagnostikován.

Pro sestry

Dezinfekce a sterilizace endourologického instrumentária

Disinfection and sterilization of endoskopic instruments in urology

Mgr.Pavla Kordulová

Urol. praxi, 2015; 16(4): 174-177

Text přináší souhrnný přehled ošetření endoskopického instrumentária dezinfekcí a sterilizací v návaznosti na požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Informace

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015

aktualizaci rozšíříme přehled o další léčivé přípravky.

MUDr. Michaela Matoušková,, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.,, Mgr. Veronika Črepová

Urol. praxi, 2015; 16(4): 182-186

V posledních týdnech došlo k opakovaným kontrolám zdravotními pojišťovnami. Revize byly zaměřeny na dodržování limitací a omezení preskripce léčivých přípravků. Omezení preskripce vychází z rozhodnutí regulační agentury – SÚKLu – pro léčivé přípravky, resp. ATC skupiny. V uplynulých letech jsme dosáhli sjednocení těchto limitací pro skupiny přípravků. Orientace je tak mnohem jednodušší. U žádného z přípravků není v současné chvíli uplatněna II. zvýšená úhrada. Omezení, resp. znění těchto limitací, vychází z registračních studií a je velmi obtížné, resp. prakticky nemožné, dosáhnout zásadní změny. Jsme si vědomi, že mnohdy dochází u...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Sexuálně přenosné infekce a nárůst rezistence Neisseria gonorrhoeae k antimikrobiálním látkám

Sexually transmitted infections and antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc., MUDr.Martina Kojanová, Ph.D., Mgr.Miroslava Slováčková

Urol. praxi, 2015; 16(4): 159-161

Cílem práce je podat přehled sexuálně přenosných onemocnění, připomenout aktuální právně závazné zákonné normy a metodické pokyny týkající se jejich povinného hlášení, dispenzarizace a depistáže. Dalším cílem je poskytnout informace o aktuálních doporučeních léčby gonorey, která se může stát vzhledem k rozvoji rezistence Neisseria gonorrhoeae k antimikrobiálním látkám závažným zdravotním problémem. Jediným celosvětově doporučeným schématem léčby gonorey je duální terapie ceftriaxonem a azitromycinem.

Firemní informace

Urizia: komplexní léčba pro muže s LUTS již rok na českém trhu

MVDr. Pavel Macháček

Urol. praxi, 2015; 16(4): 178-180


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.