Urologie pro praxi, 2015, číslo 3

Slovo úvodem

Komunikace s handicapovanými

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(3):

Přehledové články

Urolitiáza a obezita

Urolithiasis and obesity

MUDr.Peter Dančík, MUDr.Jana Povová, Ph.D., Mgr.Kateřina Vařechová, prof.MUDr.Vladimír Janout, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(3): 99-101

Obezita představuje jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů dneška. Způsobuje, či se spolu s dalšími faktory spolupodílí na vyšším výskytu urolitiázy. Rozhodujícím metabolickým faktorem vedoucím k vyšší prevalenci urolitiázy je nízké pH moči, způsobující nižší rozpustnost kyseliny močové, jejíž krystaly působí jako promotory tvorby oxalátové litiázy nebo přímo ke tvorbě urátové litiázy. Terapie urolitiázy u obézních pacientů je zavedením moderních endoskopických metod velmi účinná a bezpečná a to i přes jistá specifika u obézních pacientů.

Infekce močových cest v dětském věku - pohled nefrologa

Urinary tract infection in children: a nephrologist’s perspective

MUDr.Hana Flögelová

Urol. praxi, 2015; 16(3): 102-105

Přehledový článek o infekcích močových cest u dětí, který se zaměřuje na doporučení pro rutinní praxi urologů, pediatrů a praktických lékařů. Jsou popsány klinické projevy močových infekcí, jež se v jednotlivých věkových kategoriích významně liší, a nezbytná vyšetření pro správnou diagnostiku. Je doporučena iniciální antibiotická léčba a diskutována potřeba hospitalizace. Na závěr jsou uvedena vhodná zobrazovací vyšetření během a po prodělané infekci močových cest a možnosti prevence.

Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty

Benefit (-2)proPSA and PHI for the diagnosis of prostate cancer

MUDr.Josef Kopecký, MUDr.Jana Povová, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Janout, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(3): 106-108

Zhodnocení významu prostatického specifického antigenu (PSA) a jeho izoforem pro včasnou diagnostiku karcinomu prostaty (CaP) s ohledem na nadbytečnou diagnostiku (overdiagnosis) a „zbytečnou“ léčbu (overtreatment). Z dostupné literatury je patrné, že izoforma (-2)proPSA a vypočtený prostate health index (PHI) mají větší specificitu a senzitivitu v diagnostice CaP při hladinách PSA 2,0–10,0 ng/ml, než stanovení celkového PSA (tPSA), volného (fPSA) a jejich poměru. Zavedení a rozšíření PHI do klinické praxe by mohlo vést ke snížení počtu zbytečných biopsií prostaty a stanovení menšího počtu diagnostikovaných karcinomů prostaty....

Ve zkratce

Lidský papillomavirus

Human papillomavirus

MUDr.Martina Poršová, MUDr.Jaroslav Porš, MUDr.Ivan Kolombo, FEBU

Urol. praxi, 2015; 16(3): 116-120

Infekce vyvolané lidskými papillomaviry (human papillomavirus, HPV) představují nejčastější sexuálně přenosné onemocnění na světě (1). S papillomavirovou infekcí se v průběhu života setká více než polovina pohlavně aktivních mužů a žen. Jen asi 1 % anogenitálních HPV infekcí (především typy 6 a 11) je klinicky manifestních a může vést ke vzniku makroskopicky patrných lézí (condylomata acuminata). Některé typy HPV mohou vyvolat vznik dysplastických nebo maligních změn. U pacientů léčíme pouze symptomatické viditelné léze. Léčebných možností je celá řada, jejich volba se řídí preferencemi lékaře a pacienta.

Sdělení z praxe

Mnohočetná ureteritis cystica - pseudonádorová léze

Multiple ureteritis cystica: a pseudotumour lesion

MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, MUDr.Michal Balík, MUDr.Slavomír Vachata, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Vladimír Giblo, MUDr.Miroslav Podhola, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(3): 121-122

Prezentace oboustranného nálezu makroskopicky a urodynamicky významné ureteritis cystica. Kazuistické sdělení peroperačního nálezu benigního pseudotumoru ureterů.

Osteosarkom močového měchýře u pacienta po protrahované adjuvantní terapii pro primárně uroteliální karcinom měchýře

Osteosarcoma of the urinary bladder in a patient after prolonged adjuvant therapy for primary urothelial bladder carcinoma

MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Miloslav Podhola, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Vladimír Giblo, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(3): 124-126

Zaznamenali jsme raritní výskyt primárního osteosarkomu močového měchýře u pacienta dispenzarizovaného původně pro superficiální uroteliální karcinom měchýře pT1NoMo G II. Jedná se o 13 roků léčeného, 74letého, pacienta pro intermitentní recidivy uroteliálního karcinomu, interně polymorbidního, neschopného podstoupit radikální cystektomii. Pacient prodělal systémovou chemoterapii pro časnou mnohočetnou recidivu karcinomu v r. 1997, pro další recidivy provedena radioterapie na oblast pánve. Pro další recidivy s low gradingem podána opakovaná lokální výplachová chemoterapie mitomycinem á 1 měsíc, 12 ×/2003 a epirubicinem á jeden měsíc, 12 × v...

Pro sestry

Prevence močové inkontinence ve stáří

Prevention of urinary incontinence in the elderly

Mgr.Pavla Drábková

Urol. praxi, 2015; 16(3): 127-129

Močová inkontinence představuje závažný zdravotní a společenský problém. Dotýká se všech jedinců, bez ohledu na jejich věk a společenské postavení. Je ale pravdou, že incidence a prevalence onemocnění se zvyšuje díky narůstající seniorské populaci, proto je tématika neustále aktuální. Tak jako každému onemocnění a symptomu lze předcházet, tak i v případě močové inkontinence tomu není jinak. Prevence je nedílnou součástí úlohy zdravotnických pracovníků v edukačním procesu a výchově nemocného ke zdraví.

Informace

3. český video- kongres - zpráva z proběhlé akce

doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(3): 134

Dne 27. 4. 2015 proběhl 3. český video-seminář – typy a triky urologické operativy ve Výukovém centru Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jednalo se o odbornou akci zaměřenou především na urologickou operativu, zkušenosti s náročnými nebo novým metodami. Bylo prezentováno více než 40 videoprezentací. Hlavními tématy byly operace pro urolitiázu a močovodů; minimálně invazivní operace ledvin, močového měchýře a prostaty. Přednášejícími byli autoři z celé České republiky. Hostem byl přednosta Transplantační kliniky IKEM, který prezentoval svoje zkušenosti z operací ledvin. Kongresu se zúčastnilo téměř 100 účastníků a nejen dle...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Vliv myo-inositolu a antioxidantů na fertilitu muže

Effect of myo-inositol and antioxidants on male fertility

MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Urol. praxi, 2015; 16(3): 109-112

Iscare IVF, Praha Neplodnost je problém, který postihuje velké množství párů. Léčba mužského faktoru je svízelná, zejména v případě idiopatických příčin neplodnosti. Inositol je slibnou látkou zlepšující kvalitu spermií, jejíž účinnost dokládají recentní studie. Snížení hladiny oxidačního stresu zůstává jedním z pilířů léčby idiopatické mužské neplodnosti.

Vazektomie - „nová“ možnost volby v mužské antikoncepci

Vasectomy - „new” option in male contraception

MUDr.Jindřich Šonský, MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM, doc.MUDr.Robert Grill Ph.D., MHA

Urol. praxi, 2015; 16(3): 113-115

Vazektomie je vysoce efektivní metoda antikoncepce. S rozvojem bezskalpelové techniky na ni ve světě spoléhá nemalé procento párů. Výhodou je její malá invazivita a nízké riziko komplikací při vysoké spolehlivosti. V roce 2012 se v České republice upravila právní legislativa omezující využití vazektomie, díky této změně se vazektomie stala běžně dostupnou metodou antikoncepce.

Firemní informace

Urologie v loňském roce: po delší době průlom ve farmakoterapii a hned trojnásobný!

Urol. praxi, 2015; 16(3): 130-132


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.