Urologie pro praxi, 2015, číslo 1

Slovo úvodem

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Urol. praxi, 2015; 16(1):

Přehledové články

Urogenitální tuberkulóza - téma v naší praxi stále aktuální

Urogenital tuberculosis - a still relevant issue in our practice

MUDr.Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2015; 16(1): 8-11

Tuberkulóza je závažné infekční onemocnění postihující populaci celého světa. Třetina lidstva, přibližně 1,7 miliardy osob, je tuberkulózou (TBC) infikována, přibližně u 10 % z nich pak dochází k rozvoji onemocnění. Urogenitální tuberkulóza je nejčastější formou mimoplicní TBC. I když s urogenitální formou TBC se v urologické praxi setkáváme vzácně, diferenciálně diagnosticky bychom na ni měli pomýšlet v případech, kdy pacient udává dlouhotrvající urologické potíže, které neustupují a nereagují na běžnou léčbu, zejména pak při opakované sterilní leukocyturii při současně nízkém pH moči. Symptomy TBC močových cest napodobují nespecifické záněty...

Substituční léčba testosteronem u hypogonadálních mužů

Testosterone replacement treatment in hypogonadal men

MUDr.Otakar Štanc

Urol. praxi, 2015; 16(1): 12-15

Cílem článku je upozornit na současná doporučení a možnosti androgenní substituční léčby v České republice, zejména u hypogonadizmu s pozdním nástupem. Jsou popsány základy diagnostiky, léčby a sledování hypogonadálních mužů na základě současných doporučení mezinárodních odborných společností.

Péče o kůži při inkontinenci moči a stolice

Skin care at incontinence of urine and faeces

MUDr.Jana Zímová, Mgr.Bc.Pavlína Zímová

Urol. praxi, 2015; 16(1): 16-20

Autorky ve svém sdělení komplexně rozebírají problematiku inkontinence moči, stolice a s ní souvisejících kožních problémů. Zaměřují se na zdravotní, psychologické, sociální a ekonomické důsledky inkontinence, včetně jejího vlivu na kvalitu života pacientů.

Ve zkratce

Virové infekce genitálu - Molluscum contagiosum

Genital viral infection - molluscum contagiosum

MUDr.Jana Zímová, Mgr.Bc.Pavlína Zímová

Urol. praxi, 2015; 16(1): 25-28

2 Dermatovenerologie, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava – Vítkovice 3Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno 4Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava Molluscum contagiosum (MC) je virové kožní onemocnění vyvolané Virem Molluscum Contagiosum (MCV), který je jediným zástupcem rodu Molluscipoxvirus z čeledi Poxviridae. Existují dva typy viru, které vyvolávají podobný klinický obraz. Zdrojem nákazy je infikovaná osoba. Inkubační doba je 19 až 50 dní. Onemocnění se vyskytuje celosvětově s mírnou prevalencí v tropech. Pro přenos pohlavním stykem řadíme molluska mezi...

Sdělení z praxe

Suburetrální pásky pro stresovou inkontinenci - 10 let zkušeností

Suburethral tapes for stress incontinence: ten years of experience

MUDr.Pavel Drlík, MUDr.Jan Zmrhal, CSc., MUDr.Jiří Kočárek, Ph.D.

Urol. praxi, 2015; 16(1): 29-32

Cílem sdělení je prezentace vlastních zkušeností s implantací suburetrálních pásek TVT a TVT-O. V období od února 2003 do května 2013 jsme na našich pracovištích operovali 241 žen suburetrální páskou pro stresovou inkontinenci moči. Všechny pacientky byly operovány poprvé. U 68 z nich průměrného věku 62 let byla použita páska retropubická. Páska transobturatorní byla aplikována 173 pacientkám, jejich průměrný věk byl 57 let. Sledování operovaných žen proběhlo po 6 a 36 měsících od výkonu. Subjektivní stesky a kvalitu života jsme hodnotili pomocí VAS protokolu a objektivní zhodnocení efektu operace jsme sledovali pomocí stresového Valsalva testu....

Překvapivý nález cystinové urolitiázy u dospělé ženy

Our experience with the treatment of cystine urolithiasis

MUDr.Slavomír Klátil, MUDr.Jaroslav Hynčica, MUDr.Tomáš Šálek

Urol. praxi, 2015; 16(1): 33-35

Během své praxe na urologickém oddělení jsem se setkal pouze s jediným případem cystinové urolitiázy. Ačkoliv je diagnostika a doporučená terapie litiázy jasně definována, bývá někdy obtížné nastavit správnou individuální léčbu. V následující kazuistice je popsána diagnostika, terapie a metafylaxe cystinové urolitiázy.

Metafylaxe u pacientů s urolitiázou

Metaphylaxy in urinary stones patients

Bc.Alena Buřičová, Ing.Iva Brabcová, Ph.D., Mgr.Monika Kyselová, MBA

Urol. praxi, 2015; 16(1): 36-39

Cílem předkládané studie bylo zjistit, zda v českobudějovické nemocnici dochází k nárůstu počtu nově diagnostikovaných pacientů s urolitiázou ve sledovaném období a zda pacienti, kteří mají dostatečné informace o svém onemocnění, jsou ochotni změnit svůj životní styl. Pro kvantitativní šetření byl využit nestandardizovaný dotazník, bylo osloveno 123 pacientů, u kterých byla v roce 2012 a 2013 poprvé diagnostikována urolitiáza. Zdroje dat pro sekundární analýzu byly získány ze zdravotnické dokumentace pacientů, u kterých byla v letech 2009–2013 nově diagnostikována urolitiáza. Celkem bylo ve sledovaném období diagnostikováno 644 pacientů...

Informace

Regulační omezení a jak předcházet problémům

Ing.Ivana Jenšovská

Urol. praxi, 2015; 16(1): 40-41

Společenská rubrika

Dne 22. ledna 2015 nás ve věku 74 let opustil doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Ivan Kawaciuk, Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2015; 16(1): 42

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Neinvazivní nechirurgická léčba plastické indurace penisu

Non-invasive non-surgical therapy in Peyronie‘s disease

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Urol. praxi, 2015; 16(1): 21-24

TH klinika, Praha Peyronieho choroba je častou příčinou deformity penisu a také sexuální dysfunkce. I když je operace považována za definitivní řešení tohoto stavu, v literatuře je popisováno mnoho medikamentózních a minimálně invazivních metod terapie, ovšem s různou účinností. Přehled popisuje současný stav nejčastěji užívaných metod nechirurgické léčby.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.