Urologie pro praxi, 2014, číslo 5

Slovo úvodem

Síla křehkosti

Martina Špinková

Urol. praxi, 2014; 15(5): 203

Přehledové články

Imunoterapie karcinomu prostaty

Immunotherapy in prostate cancer

MUDr.Kateřina Kubáčková

Urol. praxi, 2014; 15(5): 208-210

Imunoterapie v posledních letech díky novým znalostem v oblasti nádorové imunity je součástí intenzivního výzkumu jako možná další strategie protinádorové léčby. Sipuleucel-T je prvním a zatím jediným léčivým přípravkem imunitní terapie schválený regulačními lékovými agenturami v USA a v Evropě pro léčbu asymptomatického či minimálně symptomatického generalizovaného kastračně-refrakterního karcinomu prostaty. Jedná se o první přípravek autologní buněčné terapie. Tento článek dále podává stručný přehled nových přístupů protinádorové imunoterapie v klinickém vývoji.

Urogynekologické infekce - pohled urogynekologa

Urogynaecological infections: the perspective of a urogynaecologist

doc.MUDr.Jaromír Mašata, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(5): 211-216

Vulvovaginální infekce jsou jedním z nejčastějších problémů, se kterým se setkáváme v běžné každodenní gynekologické praxi. Urologové často vyžadují spolupráci s gynekology u žen s recidivujícími infekcemi močových cest, kdy potřebují vyloučit jako příčinu obtíží chronickou vulvovaginální infekci. Většina pacientek s vulvovaginální infekcí vyžaduje pouze jednoduché vyšetření a léčbu. Přesto u části žen je obtížné stanovit správnou diagnózu nebo špatně odpovídají na standardní léčbu. Klasicky se infekce projevují výtokem, svěděním nebo pálením zevních rodidel. Onemocnění můžeme dělit podle původce na virové, bakteriální, kvasinkové nebo parazitární....

Arteriální hypertenze a benigní hyperplazie prostaty

Arterial hypertension and benign prostatic hyperplasia are specific aging men diseases.

MUDr.Petr Hušek, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Josef Košina, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(5): 219-220

Arteriální hypertenze a benigní hyperplazie prostaty jsou typická onemocnění mužů vyššího věku. V obou případech hraje v patogenezi vegetativní nervový systém významnou roli. Blokování specifických receptorů v cílových tkáních snižuje vliv sympatiku na hladkou svalovinu prostaty a arteriol, což vede k příznivému ovlivnění jak subvezikální obstrukce, tak arteriální hypertenze. α blokátory, léky původně vyvinuté pro léčbu hypertenze, se dnes využívají dominantně v léčbě benigní hyperplazie prostaty. V léčbě těžko korigovatelné arteriální hypertenze nachází α blokátory uplatnění jen v kombinaci s dalšími farmaky, nikoliv v monoterapii.

Možné příčiny vzniku inkontinence a jejich řešení

Possible causes of incontinence and their solutions

MUDr.Miroslava Romžová

Urol. praxi, 2014; 15(5): 221-226

Močová inkontinence je stav, který se může vyskytnout u obou pohlaví bez rozdílu věku. Na jejich vzniku se podílí mnoho jiných, přesně definovaných, onemocnění. Důkladná diagnostika je základem pro správné určení typu inkontinence a následnou úspěšnou terapii.

Ve zkratce

Priapizmus pro linii prvního styku Informace o výskytu, etiologii, diagnostice a terapii

Priapism for line of first contact

MUDr.Zdeněk Mucha, MUDr.Pavel Rajmon, MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(5): 230-234

Autoři předkládají základní údaje o problematice priapizmu určené všem, na koho se mohou postižení jedinci obrátit o pomoc. A nemusí to být vždy urolog. Laické veřejnosti (partnerky, přátelé a rodinní příslušníci…) má práce poskytnout základní informaci o vážnosti onemocnění a potřebě včasného urologického řešení. Je zbytečné vyhledávat pomoc u praktiků, lékařů lékařské pohotovostní služby nebo jiných oborů. Tito vždy a správně předávají nemocného na urologická pracoviště. Pro urology má práce sloužit jako stručný diagnostický a terapeutický sumář. Oběma cílovým skupinám je třeba zdůraznit, že neléčený a pozdě (nebo chybně) léčený priapizmus...

Sdělení z praxe

Uroteliální papilom ledvinné pánvičky u mladého muže

Urothelial papilloma of the renal pelvis in a young man

MUDr.Jan Zaplatílek, MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU, Mgr.Jiří Janota, MUDr.Ivana Peisarová, MUDr.Richard Pabišta

Urol. praxi, 2014; 15(5): 235-236

Autoři prezentují kazuistiku recidivující makroskopické hematurie u mladého muže. Ureterorenoskopicky byl zobrazen exofytický tumor ledvinné pánvičky, provedena studená biopsie s histologicky potvrzeným uroteliálním papilomem. Byl indikován záchovný výkon, kdy byla flexibilním ureterorenoskopem provedena laserová ablace reziduálního benigního nádoru. Výsledkem zvolené léčby byl jednoznačný profit pro pacienta, včetně plného zachování ledvinné funkce.

Paratestikulární cystadenom s ovariálním stromatem

Paratesticular cystadenoma with ovarian stroma

MUDr.Radka Bulínová, MUDr.Pavel Holan, MUDr.Leoš Handrejch, MUDr.Marek Koch, MUDr.Jiří Ladman

Urol. praxi, 2014; 15(5): 237-238

V následujícím článku prezentujeme kazuistiku pojednávající o prvotně zachyceném případu paratestikulárního cystadenomu s ovariálním stromatem ze skupiny epiteliálních tumorů z paratestikulární tkáně. Jedná se o první zachycený případ na našem pracovišti. Vzhledem k velmi sporadickému výskytu těchto tumorů si jistě zaslouží publikaci a je dobré o možném výskytu těchto vzácných tumorů vědět.

Fournierova gangréna u pacienta s nově diagnostikovaným tumorem rekta infiltrujícím prostatu

Fournier’s gangrene in patient with new diagnosed rectal tumor infiltrating prostate

MUDr.Andrej Kolodzej, MUDr.Martin Novák

Urol. praxi, 2014; 15(5): 239-240

V této kazuistice prezentujeme pacienta s náhodně diagnostikovaným tumorem rekta v rámci vyšetření na našem pracovišti. Pacient byl předán do péče příslušných odborníků z oboru chirurgie, onkologie a gastroenterologie k dokončení diagnostiky a plánu další léčby. Pacientův stav a rozvoj urologických komplikací však znemožnil kurativní léčbu. Prezentujeme management urologických komplikací – akutní retence moči s paradoxní ischurií a abscesu prostaty s následující Fournierovou gangrénou.

Pro sestry

Inkontinence moči po radikální prostatektomii

Urinary incontinence after radical prostatectomy

Mgr.Nataša Sochorová, Josefa Ďulíková, MUDr.Eva Burešová

Urol. praxi, 2014; 15(5): 244-245

Karcinom prostaty patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubné nádory u muže, představuje přibližně 16 % všech malignit u mužů starších 50 let. Při lokalizovaném onemocnění je indikována radikální retropubická prostatektomie (RRP) nebo roboticky asistovaná radikální prostatektomie (RARP). Tato léčba může mít pro pacienta trvalé následky (inkontinenci moči, poruchy erekce).

Informace

Zpráva z jednání SAU v Brně 29. 11. 2014

doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc., MUDr.Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2014; 15(5): 246

V prostorách brněnského hotelu Best Western International se uskutečnilo výroční 30. setkání Sdružení ambulantních urologů. V úvodu jednání předseda SAU doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., přivítal předsedu České urologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc., a člena výboru společnosti doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., a hosta ing. Ivanu Jenšovskou.

Dobrá rada z praxe

Močové dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Urinary dysfunction in patients with multiple sclerosis

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(5): 241-243

Roztroušená skleróza je systémové autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy (CNS), které začíná převážně v mladém věku, nejčastěji mezi 20. až 40. rokem života. Dvakrát častěji jsou postiženy ženy. V patogenezi se uplatňují autoimunitní mechanizmy. Chronický zánět může napadnout jakoukoliv část CNS, ale nejčastěji mozkovou kůru a míchu. Neurologický deficit se projevuje širokým spektrem klinických potíží, včetně mikčních dysfunkcí.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Porucha venózní drenáže varlat, varikokéla a preventivní-prediktivní medicína Aktualizace či nové paradigma?

Impaired spermatic venous drainage, varicocele and preventive-predictive medicine. Update, or new paradigma?

MUDr.Vladimír Kubíček, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(5): 227-229

Mnohé studie prokazují spojitost poruchy spermatické žilní drenáže a varikokély nejen s mužskou neplodností. Spojitost varikokély a deficience testosteronu byla pravděpodobně poprvé popsána Stárkou a Rabochem již v roce 1971. Několik současných studií potvrzuje zlepšení sérových hladin testosteronu po varikokélektomii, několik studií potvrzuje spojitost varikokély s erektilní dysfunkcí a předčasnou ejakulací. Všeobecně užívaná guidelines Evropské urologické asociace (EAU) jsou na tomto místě insuficientní; pro diagnostiku a léčbu poruchy spermatické žilní drenáže a varikokély je nutno vytvořit nové paradigma. Preventivní, prediktivní a proaktivní...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.