Urologie pro praxi, 2014, číslo 3

Slovo úvodem

Nestihnout vyhořet

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(3): 99

Přehledové články

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce

Guidelines for diagnosis and treatment of erectile dysfunction

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(3): 104-107

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je běžná na celém světě. ED představuje rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Erektilní dysfunkce je prediktor závažného kardiovaskulárního onemocnění. Změna životního stylu (intenzivní trénink a snížení BMI) vede ke zlepšení erektilní funkce. Moderní léčba erektilní dysfunkce spočívá v podávání PDE5 inhibitorů, je bezpečná a dobře tolerovaná. Novým způsobem je léčba rázovou vlnou nízké intenzity vedoucí k neovaskularizaci. Intrakavernózní léčba je úspěšná a bezpečná u diabetiků a mužů po radikální...

Přehled současné farmakoterapie LUTS

Overview of the current pharmacotherapy of LUTS

MUDr.Vladimír Giblo, MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(3): 108-114

Symptomy dolních močových cest (LUTS) představují věkově závislé onemocnění, které má významný dopad na kvalitu života. Její léčba prodělala v posledních patnácti letech ohromný pokrok. Nejčastěji používaným způsobem léčby je farmakoterapie. V tomto článku popisuji možnosti současné farmakoterapie, její efektivitu i nežádoucí účinky.

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled

Targeted therapy of metastatic renal cell carcinoma and treatment sequences: a current view

MUDr.Alexandr Poprach, Ph.D., doc.MUDr.Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr.Radek Lakomý, Ph.D., MUDr.Jiří Tomášek, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(3): 115-119

Lokálně pokročilý inoperabilní či metastatický renální karcinom (metastatic renal cell carcinoma, mRCC) patří i přes pokroky v onkologické léčbě stále mezi nevyléčitelná onemocnění. V současné době máme v České republice sedm účinných preparátů používaných v rámci paliativní léčby. V rámci první linie paliativní léčby je možné použít sunitinib, pazopanib, temsirolimus a bevacizumab s interferonem α, v rámci druhé linie pak everolimus, axitinib či sorafenib (v určitých případech i sunitinib). Everolimus je taktéž možno podat i v třetí linii paliativní cílené léčby. Výběr konkrétního léku do první linie je podmíněn jak výsledky velkých prospektivních...

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Chemotherapy in the treatment of castration-resistant prostate cancer

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(3): 120-122

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty má své uplatnění v 1. a 2. linii léčby s přínosem v prodloužení přežití a zlepšení kvality života. Docetaxel je standardně používaným lékem v 1. linii léčby. Cabazitaxel je první cytostatikum, které prokázalo prodloužení přežití u nemocných léčených v 2. linii po předchozí léčbě docetaxelem. Vinorelbin představuje, zejména pro dobrou toleranci, variantu pro nemocné s kontraindikacemi k aplikaci taxanů.

Sdělení z praxe

Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po robotické radikální prostatektomii

Quality of life and evaluation of erectile dysfunction after robotic radical prostatectomy

MUDr.Marek Broul, FECSM, MUDr.Jan Schraml

Urol. praxi, 2014; 15(3): 126-130

Karcinom prostaty (CaP) je třetím nejčastějším nádorem u mužů v České republice a vůbec nejčastějším nádorem u mužů v Evropské unii. Spolu s dostupností PSA testování dochází i k častějšímu záchytu časnějších stadií CaP u mladších mužů. Nejčastějšími komplikacemi operační léčby CaP jsou inkontinence močová a erektilní dysfunkce (ED). K hodnocení závažnosti ED se používá několik dotazníků. Jedním z nich je i International Index of Erectile Function a jeho pětiotázková verze IIEF 5. V naší práci jsme hodnotili dotazníky IIEF 5, které vyplňovali pacienti Centra robotické chirurgie KZ a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pacienti vyplňovali...

Urogenitální tuberkulóza

Genitourinary tuberculosis

MUDr.Monika Žižlavská, MUDr.Martin Drábek, MUDr.Zdeněk Lavička

Urol. praxi, 2014; 15(3): 131-133

Tuberkulóza patří mezi nejčastější specifická infekční onemocnění a zůstává závažným zdravotnickým i sociálním problémem. Podle odhadů WHO je jedna třetina světové populace infikována kmeny Mycobacterium tuberculosis, z toho 90 % infikovaných připadá na rozvojové země. Urogenitální tuberkulóza představuje jednu z nejčastějších mimoplicních forem tuberkulózy. Pro dobrou prognózu onemocnění a vyléčení je nutná včasná diagnóza, proto je cílem našeho článku upozornit na nutnost myslet na tuberkulózu urogenitálního traktu na samém počátku při diferenciální diagnostice.

Pro sestry

Chirurgická léčba striktury uretry u ženy z pohledu perioperační sestry

Surgical therapy of urethral stricture in women from the perspective of perioperative nurses

Mgr.Pavla Kordulová, MUDr.Miroslav Hruška, MUDr.Zuzana Kachlířová, Vladimíra Zichová

Urol. praxi, 2014; 15(3): 140-141

Striktura uretry (zúžení močové trubice) u ženy se řadí mezi časté onemocnění všech věkových skupin se symptomy, jako je dysurie, recidivující uroinfekce, nykturie, urgence, polakysurie. Cílem textu je prezentace operačních technik na močové trubici u ženy. Především jejich komparace a výhody.

Informace

Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v Nitre 4. 6. - 6. 6. 2014

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Urol. praxi, 2014; 15(3): 142

Slovenská urologická spoločnosť (SUS) a Urologické oddelenie FN v Nitre spolu so Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek, sekciou sestier pracujúcich v urológii zorganizovali 21. výročnú konferenciu, ktorá sa konala začiatkom júna v peknom prostredí divadla Andreja Bagara v Nitre. Nie je mnoho miest na Slovensku, ktoré majú takú bohatú históriu, množstvo kultúrnych pamiatok a výhodnu polohu ako má Nitra. Dnes je Nitra centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným výstavným centrom. Nitra je aj mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Právní úprava vazektomie v České republice

Legislation to perform vasectomy in Czech Republic

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Urol. praxi, 2014; 15(3): 123-125

Autor prezentuje bývalou a současnou podobu právní úpravy vazektomie v České republice.

Firemní informace

Mictonorm Uno® 45 mg - nová terapeutická možnost pro hyperaktivní močový měchýř a neurogenní hyperaktivitu detruzoru

Mictonorm Uno® 45 mg: a new therapy option for overactive bladder and neurogenic detrusor overactivity

MUDr.Eva Burešová

Urol. praxi, 2014; 15(3): 134-137

Hlavním faktorem pro volbu antimuskarinika v terapii hyperaktivního močového měchýře je výběr účinné látky s dobrým efektem a zároveň minimem nežádoucích účinků. Flexibilní dávkování preparátů přispívá k ideálnímu klinickému stavu – dosažení optimálního kompromisu mezi účinností a snášenlivostí. Díky přípravku Mictonorm Uno®, dostupného nyní ve dvou různých silách 30 mg a 45 mg, spolu s již zavedenými preparáty obsahujícími propiverin s okamžitým uvolňováním (Mictonorm® 15 mg a Mictonetten® 5 mg) bude možné splnit tyto léčebné cíle ještě lépe. Terapeutické výhody osvědčeného antimuskarinika s ojedinělým duálním mechanizmem...

Přichází mirabegron: první inovace v léčbě OAB po 30 letech

MUDr. Martin Vaněk

Urol. praxi, 2014; 15(3): 138-139

V moderním prostředí kongresového centra pražského hotelu Hilton proběhlo počátkem března slavnostní představení dlouho očekávané novinky. Vysoce inovativní přípravek mirabegron (Betmiga; Astellas) je vůbec prvním agonistou β3-adrenergních receptorů, který je indikován k léčbě dospělých se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Před zaplněné auditorium se svými sděleními postupně předstoupili tři přední specialisté – prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., přednosta Gynekologicko–porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., primář Urologického oddělení LF OU a FN Ostrava a prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.