Urologie pro praxi, 2014, číslo 2

Slovo úvodem

Začněme výživou …

Ing. Ivan Mach, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(2): 51

Přehledové články

Význam spolupráce urologa a onkologa v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

The importance of cooperation between urologist and oncologist in the treatment of castration-resistant

MUDr.Otakar Čapoun, FEBU

Urol. praxi, 2014; 15(2): 55-60

Léčba karcinomu prostaty se v posledních letech stává stále složitější, převážně kvůli nástupu nových cytostatik, antiandrogenů a radiofarmak. Problém sekvenční léčby nebude pravděpodobně nikdy vyřešen, neboť se do léčebných schémat budou neustále zapojovat další preparáty. Vždy je nezbytné brát do úvahy preference pacienta, jeho výkonnostní stav a komorbidity a bohužel také i možnosti jednotlivých pracovišť. Skupiny pacientů vstupujících do klinických studií jsou pečlivě vybrané a neodpovídají realitě denní praxe. Multidisciplinární týmy za účasti urologa, klinického a radiačního onkologa a dalších odborností tak nabývají na jasném významu....

Chronická orchialgie

Chronic orchilagia

MUDr.Hana Veličkinová, MUDr.Dušan Mrkos, MUDr.Jiří Fiedler, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(2): 62-67

Chronická orchialgie (OA) se jeví jako narůstající problém v urologické praxi. Představuje nesourodou skupinu pacientů, u nichž jsou etiologické faktory vzniku bolesti rozdílné. Cílem diagnostického postupu je stanovit jasnou příčinu bolesti, kterou můžeme následně adekvátně terapeuticky ovlivnit. Pokud jsou vyloučeny možné konkrétní příčiny onemocnění, včetně nádorového onemocnění, jsme nuceni pacienta zbavit bolesti medikamentózně, případně denervační operací. Při těžko ovlivnitelné bolesti je přínosné včas zvolit multidisciplinární přístup.

Novinky v léčbě stresové inkontinence u mužů

New treatment for male urinary stress incontinence

MUDr.Jaroslav Ženíšek

Urol. praxi, 2014; 15(2): 68-71

Inkontinence moči významně ovlivňuje spokojenost pacienta po radikální prostatektomii. Inkompetence sfinkteru je obecně považována za nejdůležitější faktor vzniku post-prostatektomické inkontinence (PPI). Mezi nejčastější metody léčby patří bulking agents, artificiální močový svěrač a různé typy slingů. Bulking agents vzhledem k jejich obecně malé účinnosti, nejsou doporučována v léčbě PPI. Poslední poznatky ukázaly, že slingy jsou nejúčinnější u mužů s mírnou a střední inkontinencí. U těžké inkontinence je nejlepší volbou, nabízející dobré výsledky, implantace artificiálního močového svěrače (AUS). Nedávné pokroky v technologii slingů mohou...

Ve zkratce

Karcinom močového měchýře z pohledu klinického onkologa

Bladder carcinoma from the perspective of a clinical oncologist

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(2): 72-76

Karcinomy močového měchýře vyžadují v léčbě multioborový přístup. Léčebná strategie karcinomů močového měchýře se volí podle kategorie onemocnění. Aplikace chemoterapie se uplatňuje nejen u neinvazivních, ale zejména u invazivních karcinomů v neoadjuvantním, adjuvantním i paliativním podání.

Sdělení z praxe

Aragonitová urolitiáza

Aragonite urolithiasis

MUDr.Martin Kučera

Urol. praxi, 2014; 15(2): 80-81

Aragonit nalezený při mineralogické analýze močových konkrementů je považován za velmi vzácný. Často je tento nález interpretován jako artefakt ve směsi dalších složek litiázy. Popisujeme případ pacientky se záchytem 16 konkrementů aragonitové urolitiázy. Jistou metabolickou poruchu se běžnými vyšetřovacími postupy nepodařilo zjistit, a proto metafylaxe a léčba selhávají.

Karcinom šourku

Carcinoma of the scrotum

MUDr.Dmitrij Alešin, MUDr.Vítězslav Boleloucký, MUDr.Jana Jurásková, MUDr.Tomáš Čížek

Urol. praxi, 2014; 15(2): 82-85

2Patologické oddělení Nemocnice Svitavy Tento článek s kazuistikou prezentuje postup a konečný výsledek v současné době vzácného onemocnění – karcinomu šourku.

Pro sestry

Tekutiny a lidský organizmus

Fluids and human body

Miroslava Šefčíková, Mgr.Nataša Sochorová, Stanislava Hilšerová, MUDr.Jan Šarapatka

Urol. praxi, 2014; 15(2): 86-88

Voda tvoří základní složku potravy. Je to chemická sloučenina kyslíku a vodíku a tvoří největší část těla organizmu (60 % tělesné hmotnosti u muže, 50 % u ženy a u kojenců až 75 %). V lidském těle zastává hned několik funkcí a pro organizmus je životně důležitou tekutinou.

Informace

50. výročí založení Urologické kliniky LF UP a FN Olomouc (1964-2014)

Urol. praxi, 2014; 15(2): 90-92

Dopis redakci

Urol. praxi, 2014; 15(2): 93-94

Dobrá rada z praxe

Žilní trombóza v urologii

Venous thrombosis in urology

doc.MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(2): 77-79

Jednou z nejčastějších a potenciálně život ohrožujících komplikací v urologii je žilní tromboembolická nemoc (TEN). V urologii se setkáváme s velkými operacemi spojenými s vysokým rizikem TEN a také s endoskopickými a laparoskopickými výkony, kde je riziko TEN při dostatečné mechanické tromboprofylaxi velmi nízké. Při nízkém peroperačním riziku TEN stačí časná mobilizace a komprese dolních končetin punčochou. U pacientů s vysokým a středním rizikem TEN je nutná pooperační farmakologická a/nebo mechanická tromboprofylaxe. Vysoké riziko TEN přináší zejména operační výkony pro aktivní nádor. Při farmakoprofylaxi jsou dnes lékem první volby LMWH....


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.