Urologie pro praxi, 2014, číslo 1

Slovo úvodem

Vzdělávání lékařů - včera - dnes - zítra?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Urol. praxi, 2014; 15(1): 3

Přehledové články

Monosymptomatické noční pomočování

The monosymptomatic nocturnal enuresis

MUDr.Ivo Novák, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(1): 7-10

Monosymptomatické noční pomočování (MNE) je po alergiích druhým nejčastějším onemocněním dětí. Příčiny jsou multifaktoriální. Nejčastěji jde o poruchy cirkadiálního kolísání denní a noční hladiny vazopresinu, snížení kapacity měchýře, zvýšení reflexivity detruzoru, obtížné probouzení a genetické vlohy. Onemocnění neohrožuje zdraví postižených, významně ale snižuje kvalitu života. Změny v psychice dítěte jsou druhotné. V léčbě lze využít efektu alarmů, farmakoterapii a alternativní léčebné postupy. Kombinace různých skupin farmak, nebo farmaka a alarmu, má silný synergický výsledný efekt. Procento recidiv je vysoké i po úspěšném ukončení kterékoli...

Metafylaxe urolitiázy v roce 2013

Metaphylaxis of urolithiasis in 2013

MUDr.Pavel Rajmon, MUDr.Zdeněk Mucha, MUDr.Jan Vrána, MUDr.Milan Král, Ph.D.

Urol. praxi, 2014; 15(1): 12-17

Základním předpokladem pro správné vedení sekundární prevence je správné rozdělení pacientů podle rizika. Jen nízké riziko vykazuje 75 % nemocných. V těchto případech stačí v další prevenci doporučit zásady všeobecné metafylaxe. Jen 25 % pacientů je ohroženo vysokým rizikem recidiv. Tyto nemocné je nutno včas rozpoznat a odpovídajícím způsobem dále metabolicky vyšetřit. Dle zjištěného individuálního biochemického rizika je u těchto pacientů nutno zahájit specifickou medikamentózní metafylaxi.

Permanentná implantácia rádioaktívnych zŕn 125I v liečbe karcinómu prostaty

Permanent implantation of radioactive seeds 125I in the prostate cancer treatment

MUDr.Branislav Obšitník, PhD., MUDr.Alžbeta Molnárová, MUDr.Pavol Lukačko, Mgr.Jozef Grežďo, PhD., RNDr.Kristína Poláková, PhD., MUDr.Ľuboš Bezák &dagger,

Urol. praxi, 2014; 15(1): 18-21

Transperineálna permanentná implantácia rádioaktívnych zŕn 125I – LDR (low dose rate) brachyterapia sa podľa aktuálnych odporúčaní na liečbu karcinómu prostaty používa spolu s radikálnou prostatektómiou a externou rádioterapiou ako jedna z troch overených radikálnych liečebných možností (s kuratívnym úmyslom) pre mužov s lokalizovaným karcinómom prostaty nízkeho a stredného rizika. Jej efektivita a nízka morbidita spolu s vysokou pravdepodobnosťou zachovania kontinencie moču a zachovania erektilnej funkcie ju radí medzi štandardné liečebné postupy. Táto metóda je od roku 2007 dostupná aj na Slovensku a klinické skúsenosti (dosiaľ 453...

Kostní denzitometrie v praxi urologa

Bone densitometry in urological practice

MUDr.Petr Kasalický

Urol. praxi, 2014; 15(1): 22-25

Kostní denzitometrie je zásadní metodikou pro stanovení rizika fraktur, stanovení diagnózy osteoporózy a i možnost úhrady léčby osteoporózy (primární i sekundární). Základní denzitometrickou technikou je t.č. DXA (dvojfotonová rentgenová absorpciometrie). Kromě obvyklých hodnocených veličin (BMD – mineral bone density) se objevují i další parametry, které lze získat při kostní denzitometrii. Indikace ke kostní denzitometrii jsou především v rukou specialistů věnujících se diagnostice a léčbě osteoporózy. Ve své praxi se ale s touto metodikou může setkat i urolog – zejména v případech sekundární osteoporózy při hypogonadizmu, při...

Sdělení z praxe

Fournierova gangréna a její možné komplikace

Unusual complication of Fournier’s gangrene

MUDr.Leo Pšenčík, MUDr.Jaroslav Hynčica

Urol. praxi, 2014; 15(1): 33-35

Fourierova gangréna je velmi závažná nekrotizující fascitida zevního genitálu a perianální oblasti. Postihuje většinou oslabené jedince se sníženou imunitou a pacienty se závažnými komorbiditami. Často se dá nalézt vstupní brána infekce, a tím i lépe definovat predisponující faktory. Léčba spočívá v radikálním chirurgickém odstranění nekrotických hmot, zabránění množení anaerobních mikrobů, terapii širokospektrými antibiotiky, derivaci moči a observaci na JIP. Jak ukazují i naše kazuistiky, morbidita a mortalita tohoto onemocnění je, i přes rychlost zahájení léčby a pokroky v terapeutických přístupech, stále poměrně vysoká a pohybuje se mezi...

Zhodnocení roční činnosti poradny pro potíže s inkontinencí moči

Evaluation of annual activity of the Consulting Room for problems with urinary incontinence

Mgr.Petra Brédová, Mgr.Martina Morávková, Mgr.Radmila Pacltová

Urol. praxi, 2014; 15(1): 36-39

Inkontinence moči člověka společensky hendikepuje a významně tak snižuje kvalitu jeho života. V listopadu 2011 byla v Krajské nemocnici Liberec a.s. založena poradna zaměřená na rehabilitační léčbu inkontinence. Poradna se zabývá různými typy inkontinence, zejména však inkontinencí stresovou, kde je rehabilitace ve většině případů metodou první volby. Jde zde o poruchu převážně svalovou. Terapie je tedy cílená na svaly pánevního dna a jejich funkci, zejména stabilizační a sfinkterovou. Cílem tohoto článku je představení naší poradny, shrnutí jejího fungování v období jednoho roku a prezentace dat získaných dotazníkovou metodou. Zároveň bychom...

Informace

Zápis z konference Sdružení ambulantních urologů ČR (SAU) Brno, hotel International, 29.-30. 11. 2013

doc. MUDr. M. Hanuš, CSc., ve spolupráci s členy, výboru SAU MUDr. M. Matouškovou, a prim. MUDr. J. Hiblbauerem

Urol. praxi, 2014; 15(1): 40-43

Z historie urologie (do poloviny 19. století)

An outline of the history of urology (until mid-19th century)

doc.MUDr.Rudolf Michalský, CSc. 1, MUDr.David Míka

Urol. praxi, 2014; 15(1): 44-46

V přehledném sdělení jsou uvedeny známé historické okolnosti o některých urologických onemocněních a pokusech o jejich vyšetřování i léčení od dob existence starověkého Egypta, Palestiny, Řecka i Říma. Je uvedena celá řada význačných lékařů své doby, kteří publikovali své zkušenosti s léčením urologických nemocí, hlavně s prováděním cystolitotomií. Další část článku se věnuje provozování urologických procedur v Evropě ve Středověku a raném Novověku. První pokusy o postavení urologie na vědeckou bázi souvisí s chemickým vyšetřováním moči od 2. poloviny 18. století. Naprosto přelomovým vynálezem bylo pak sestrojení prvních cystoskopů začátkem 19. stol.

Dobrá rada z praxe

Uroinfekce spojené se zdravotní péčí - epidemiologie, prevence

Prevention and epidemiology of health care-associated urinary tract infection

MUDr.Jarmila Kohoutová

Urol. praxi, 2014; 15(1): 30-31

Akutní infekce močového traktu jsou druhým nejčastěji se vyskytujícím infekčním onemocněním v běžné populaci a nejčastější infekcí spojenou se zdravotní péčí, v obou případech s rizikem přechodu do chronicity, event. vznikem dalších komplikací. Převážná většina močových infekcí spojených se zdravotní péčí vzniká v příčinné souvislosti se zavedením močového katétru, zejména u dlouhodobých katetrizací, nebo s endoskopickým výkonem. Katetrizace ve správně indikovaných případech, standardizace aseptických postupů při zavádění a péči o katétr, hygiena rukou a edukace pacienta jsou zásadními a dostupnými faktory v prevenci infekcí močových cest při...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Předčasná ejakulace v klinické praxi

Preliminary ejaculation - clinical aspects

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Urol. praxi, 2014; 15(1): 27-29

Článek poskytuje přehled současných postupů při diagnostice a terapii předčasné ejakulace. Pojednány jsou jak partnerské, tak psychologické aspekty této sexuální dysfunkce. Významnou součástí léčby pacientů s předčasnou ejakulací je psychoterapie. Biologické léčebné metody zahrnují aplikaci lokálních anestetik a farmak. Nejčastěji se používají v této indikaci serotoninergní antidepresiva. Objevují se též zprávy o možnostech chirurgických terapeutických postupů.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.