Urologie pro praxi, 2013, číslo 5

Slovo úvodem

Boží mlýny

MUDr. Richard Krombholz

Urol. praxi, 2013; 14(5): 199

Přehledové články

Novinky v léčbě karcinomu prostaty před chemoterapií

Novel therapeutic options in prostate cancer before chemotherapy

MUDr.Otakar Čapoun, FEBU

Urol. praxi, 2013; 14(5): 204-211

Karcinom prostaty ve fázi kastrační rezistence představuje závažný medicínský i socio-ekonomický problém nového tisíciletí. Prognóza pacientů s tímto onemocněním je velmi nepříznivá, spojená s řadou bolestivých komplikací a léčba je zatížena velkou mírou nežádoucích účinků. Účinná hormonální blokáda i v tomto stadiu prokázala zachování částečné senzitivity nádorových buněk na působení testosteronu. Nové hormonální preparáty (abirateron, enzalutamid) již byly schváleny pro použití v druhé linii po selhání docetaxelu a další výzkum směřuje do časnějších stadií léčby. Inhibitory angiogeneze (tasquinimod) mohou působit synergicky s významným efektem...

Diagnostika a léčba infekcí močových cest u starých lidí

Diagnosis and treatment of urinary tract infections in the elderly

MUDr.Miroslava Romžová

Urol. praxi, 2013; 14(5): 212-214

Infekce močových cest (IMC) je častý problém u starých lidí. Škála onemocnění se pohybuje od nekomplikovaného zánětu močového měchýře, až po potenciálně život ohrožující pyelonefritidu. Symptomatologie u gerontologických pacientů může být značně odlišná, proto je nutná dobrá diferenciální diagnostika problému pacienta. V léčbě je několik odlišností oproti mladší věkové kategorii. Vhodná je zejména prevence vzniku onemocnění.

Flexibilní ureterorenoskopie a laser v léčbě patologií horních močových cest

Flexible ureterorenoscopy and laser in treatment of pathology of upper urinary tract

MUDr.Jan Zaplatílek

Urol. praxi, 2013; 14(5): 215-217

Flexibilní ureterorenoskopie (FURS) je endoskopická metoda umožňující kompletně vizualizovat horní močové cesty. Vývoj instrumentaria, zvýšení rozsahu flexibility endoskopů, použití přístupových pochev, nitinolových extrakčních košíčků a zvláště rozvoj použití laseru umožnil terapeutické využití FURS. Tento minimálně invazivní přístup je dnes využíván při řešení nefrolitiázy, tumorů horních močových cest a stenóz močovodů, zejména stenóz pyeloureterální junkce, tj. u výkonů obecně sdružených pod termínem „retrográdní intrarenální chirurgie“ (retrograde intrarenal surgery – RIRS).

Ve zkratce

Významné parazitární infekce genitálu - svrab

The important parasitical infections of the genitalis - scabies

MUDr.Jana Zímová, Mgr.et Bc.Pavlína Zímová

Urol. praxi, 2013; 14(5): 218-223

Svrab – scabies, je relativně častá, snadno přenosná, infekční a intenzivně svědící parazitární dermatóza. Patří mezi pohlavně přenosné choroby. Původcem onemocnění je obligátní lidský parazit Sarcoptes scabiei, var. hominis – zákožka svrabová. Zdrojem nákazy je člověk. Svrab postihuje všechny rasy a jedince všech socioekonomických skupin. Inkubační doba je 2–6 týdnů. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus, hlavně v teple a po ulehnutí. Diagnostika je postavená na pečlivě odebrané anamnéze, klinickém obrazu a průkazu parazita v kůži nemocného. Léčba svrabu zahrnuje likvidaci parazitů, zhojení kožních lézí, hygienická...

Sdělení z praxe

Diagnostický postup při indikaci jednostranné adrenalektomie pro primární hyperaldosteronizmus

Impact of diagnostic methods on clinical outcomes of unilateral adrenalectomy for primary hyperaldosteronism

MUDr.Igor Hartmann, MUDr.Michal Grepl, Ph.D., MUDr.Aleš Vidlář, Ph.D., MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr.Filip Čtvrtlík, Ph.D., MUDr.Jan Václavík, Ph.D., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(5): 224-228

Úvod: Primární hyperaldosteronizmus je častou příčinou sekundární hypertenze. V případě jednostranné hyperprodukce aldosteronu nadledvinou je tento stav dobře léčitelný chirurgicky. Metody: Patienti, kteří podstoupili adrenalektomii pro hyperaldosteronizmus na Urologické klinice FN Olomouc v letech 2000–2011 byli sledováni za účelem posouzení klinického efektu léčby. Retrospektivně byla zhodnocena demografická data, výsledky biochemického, radiologického, histologického vyšetření a dopad adrenalektomie na kontrolu hypertenze, hypokalémii a poměr aldosteron : plazmatická reninová aktivita (ALD : PRA) v půběhu 12měsíčního sledování. Data...

Problematika urachu

Issue of urachus

MUDr.Zdeněk Peremský, MUDr.Maksym Falion, MUDr.Zbyněk Bican

Urol. praxi, 2013; 14(5): 229-231

V článku předkládají autoři základní přehled problematiky urachu, následně popisují dvě kazuistiky.

Kontinentní heterotopická derivace moči u pacientů se závažnou dysfunkcí dolních močových cest komplikovanou recidivujícími infekcemi

Heterotopic continent urinary diversion in patients with severe lower urinary tract dysfunction complicated

MUDr.Slavomír Vachata, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Jiří Špaček, doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(5): 232-235

Cílem práce je prezentovat dvě kazuistiky, kdy byla založena heterotopická derivace dolních močových cest. První kazuistika popisuje vytvoření vezikoileostomie u pacientky s neurogenním močovým měchýřem a druhá apendikovezikostomii u pacienta po transplantaci ledviny a neřešitelnou strikturou uretry. Oba pacienti měli opakované závažné infekce močových cest.

Komplikovaná léčba metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny u mladé pacientky

The complex treatment of the metastatic clear-cell renal cancer in young female patient, case report.

MUDr.Jiří Špaček, MUDr.Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Adam Paulík

Urol. praxi, 2013; 14(5): 236-237

Cílem práce je prezentovat komplikovanou léčbu pacientky s metastatickým karcinomem ledviny. Pacientka podstoupila nefrektomii pro lokálně pokročilý karcinom ledviny. Pro následné metastatické postižení plic byla podávána biologická léčba. Ta měla řadu komplikací. Jejich léčba si vyžádala dlouhodobý pobyt na jednotce intenzivní péče, hemodialýzu a plicní ventilaci. Zvrat v léčbě přinesla až dekapsulace zánětem změněné solitární ledviny.

Pro sestry

Transuretrální resekce prostaty ve fyziologickém roztoku - TURis z pohledu perioperační sestry

Transurethral resection of the prostate in saline from the perspective of perioperative nurses

Mgr.Pavla Kordulová

Urol. praxi, 2013; 14(5): 241-242

Text přináší krátký přehled o operační metodě TURis (transuretrální resekce prostaty ve fyziologickém roztoku), která je vhodná k léčbě BHP-LUTS (benigní hyperplazie prostaty – léčba symptomů dolních močových cest).

Společenská rubrika

Vzpomínka na MUDr. Jozefa Klama

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,, MUDr. Roman Sobotka

Urol. praxi, 2013; 14(5): 240

Firemní informace

Nykturie u ženy léčená desmopresinem

Nykturial women treated by desmopresin

MUDr.Miroslav Louda, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(5): 238

V kazuistickém sdělení předkládáme klinický případ pacientky s obtěžujícími častými nykturiemi (12x). Pacientka byla urologicky vyšetřena. Nebyla zjištěna žádná strukturální vada, ani jiná závažnější patologie. Pacientce byla nasazena medikace Minirin Meltem lyophilizate (desmopresin) s následnou regresí symptomů.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.