Urologie pro praxi, 2013, číslo 4

Slovo úvodem

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče

doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 147

Přehledové články

Pokročilý karcinom prostaty a nové léky z pohledu onkologa

Advanced prostate cancer and new drugs from medical oncologist’s point of view

MUDr.Hana Študentová, MUDr.Vladimír Študent jr., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D., prof.MUDr.Bohuslav Melichar, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 152-156

V uplynulých letech bylo v Evropě registrováno několik nových preparátů pro léčbu pokročilého karcinomu prostaty – abirateron, enzalutamid a cytostatikum cabazitaxel. Právě díky novým lékům, léčebným postupům a poznatkům v patogenezi choroby jsme schopni nemocným nejen zlepšit kvalitu života, ale dokonce jej i významně prodloužit.

Adenokarcinom prostaty a hodnocení stupně jeho diferenciace: změny v hodnocení Gleasonova skóre od jeho vzniku po současnost a jeho význam pro praxi patologa a urologa

Prostate adenocarcinoma and assessing the degree of its differentiation: changes in Gleason score grading from

MUDr.Daniela Kurfürstová, MUDr.Milan Král, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 157-159

Karcinom prostaty je u nás nejčastějším nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním mužů. Ze strany patologů a urologů je vyvíjena maximální snaha o co nejpřesnější diagnostiku a nejlepší možnou léčbu pacientů postižených tímto nádorovým onemocněním. V důsledku toho byla původní klasifikace diferenciace acinárního adenokarcinomu prostaty navržená profesorem Gleasonem a jeho spolupracovníky několikrát modifikována. Výrazné změny v hodnocení, zejména tkáně prostaty získané punkční biopsií, byly dohodnuty v roce 2005 v rámci uropatologického kongresu v San Antoniu (ISUP 2005). V průběhu následujících let bylo publikováno několik recentních prací...

Farmakoterapie v urologii u pacientů ve vyšším věku

Pharmacotherapy in urology in elderly patients

MUDr.Miroslava Romžová

Urol. praxi, 2013; 14(4): 160-164

Převládajícím urologickým problémem u geriatrických pacientů jsou symptomy dolních močových cest (LUTS). Nejčastěji zahrnují inkontinenci, nestabilitu detruzoru nebo benigní hyperplazii prostaty. Každodenní fungování staršího pacienta je těmito potížemi afektováno, a tím se snižuje kvalita jeho života. Pomoc je mnohdy svízelná. Řešením by mohla být farmakoterapie. Avšak vzhledem k užívání mnoha léčiv na jiné zdravotní potíže je zde vysoká pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Proto je potřeba každého takového pacienta posoudit individuálně a postupovat velice obezřetně.

Postprostatektomická inkontinence moči a možnosti léčby

Post-prostatectomy urinary incontinence and treatment options

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 166-169

Nejčastější příčinou stresové inkontinence u mužů je iatrogenně nebo traumatem způsobená insuficience sfinkteru. Postprostatektomická inkontinence má největší dopad na kvalitu pacienta. Autoři ve své práci uvádějí přehled o diagnostice a možnostech řešení tohoto problému.

Uroflowmetrie, nenahraditelná vyšetřovací metoda k diagnostice močových dysfunkcí

Uroflowmetry: an irreplaceable investigation method to diagnose urinary dysfunctions

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 170-172

K posouzení příznaků dolních močových cest je důležité používat objektivní metody, protože subjektivně popsané potíže nemusí zcela odpovídat realitě a mohou se u každého pacienta výrazně odlišovat (1, 2, 3). Proto se v diagnostice symptomů dolních močových cest používají vyšetřovací metody k získání objektivních výsledků (4, 5, 6). Uroflowmetrie patří mezi základní urodynamické metody a její hlavní předností je neinvazitivita, jednoduchá proveditelnost, snadná reprodukovatelnost a možné opakování v čase.

Komentáře

Dopis redakci - komentář k článku Geryk, a kol. Multiplicitní nádory testis

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 192-194

Sdělení z praxe

Výskyt karcinomu prostaty u pacientů s hladinou PSA < 4 ng/ml

Occurence of prostate cancer in patiens with PSA level < 4 ng/ml

MUDr.Martin Hrabec, MUDr.Šárka Kudláčková, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 184-186

Práce se zaměřuje na záchyt karcinomu prostaty u pacientů s hladinou PSA (prostatický specifický antigen) nižší než 4 ng/ml. Klade si za cíl posoudit agresivitu zachycených tumorů a na základě takto zjištěných údajů se vyjádřit k „hraniční“ hodnotě PSA k indikaci biopsie prostaty.

Malakoplakie močového měchýře jako neobvyklý důvod oboustranné obstrukce močovodů

Malakoplakia of the bladder as an unusual reason of bilateral obstruction

MUDr.Martin Kučera

Urol. praxi, 2013; 14(4): 187-188

Malakoplakie močového měchýře je vzácný typ zánětu sliznice měchýře, vyvolaný atypickou imunitní reakcí na chronickou, nejčastěji kolibacilární, infekci. Popisujeme případ pacientky, u které granulomatózní postižení sliznice močového měchýře způsobilo obstrukci ústí obou močovodů a renální selhání. Histologickým vyšetřením endoresekátu byla prokázána malakoplakie. Článek shrnuje základní diagnostické a terapeutické postupy u tohoto méně častého onemocnění urotraktu.

Pro sestry

Zaostřeno na dezinfekci

Focus on disinfection

Bc.Lada Čiklová

Urol. praxi, 2013; 14(4): 189-191

Dezinfekce zdravotnických prostředků patří mezi základní postupy při poskytování bezpečné zdravotní péče, mnohdy je prováděna rutinně dle dlouhodobě zavedených postupů bez akceptování nových možností a požadavků. Současné možnosti dezinfekčních postupů a procesů, přístrojového vybavení v návaznosti na povinnosti poskytovatele zdravotní péče stanovené v mnoha právních předpisech ztěžují orientaci zdravotníků v dané problematice.

Dobrá rada z praxe

Jak zvládnout bolest

How to manage pain

MUDr.Jiří Kozák, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 178-182

Bolest je složitý fenomén, je považována za symptom u akutních stavů a za syndrom, pokud přejde do chronického stadia. Bolest může představovat krátký oznamovací, resp. varovný signál, který není nutné léčit, upozorňuje na nežádoucí nebo varovné reakce organizmu při určité noxe. Taková bolest se označuje za akutní, někdy se též uvádí termín „běžná bolest“ u bolestí, se kterými se pravidelně setkáváme při sportu, po námaze, či při degenerativních onemocněních vyššího věku. Chronická bolest vzniká progresí a pokračováním bolestivé symptomatologie, mnohdy má významné bio-psycho-sociální konsekvence. Je třeba jí terapeuticky řešit prakticky...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Možnosti terapie předčasné ejakulace

Alternatives of treatment in ejaculatio praecox

MUDr.Luděk Daneš, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(4): 174-177

Předčasná ejakulace je druhou nejčastější sexuální dysfunkcí. Trápí nejen samotné pacienty, ale i jejich partnerky. Ještě nedávno byly výsledky terapie této poruchy velmi špatné. S nástupem nových psychofarmak, zejména moderních antidepresiv, se naše možnosti ovlivnění této poruchy výrazně zlepšily. V naší práci jsme se pokusili podat souhrnný přehled terapeutických možností. Lékař má na výběr biologickou léčbu či psychoterapii. Jako nejúčinnější se jeví kombinace obou, s důrazem na farmakoterapii.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.