Urologie pro praxi, 2013, číslo 3

Slovo úvodem

Prediktivní, preventivní, personalifi kovaná medicína - příslib do budoucnosti?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Urol. praxi, 2013; 14(3): 95

Přehledové články

Imunostimulační léčba v urologii

Immunostimulation therapy in urology

MUDr.Mgr.Jitka Petanová, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(3): 100-103

Jedním z problémů pacientů v urologii jsou recidivující infekce. V těchto případech může být další terapeutickou možností kromě režimových opatření a léčby antibiotiky použití imunostimulační terapie.

Epidemiologie karcinomu močového měchýře

Epidemiology of bladder cancer

Mgr.Kateřina Vařechová, MUDr.Jana Povová, prof.MUDr.Vladimír Janout, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(3): 104-107

Karcinom močového měchýře je nejčastějším zhoubným novotvarem močového traktu, v pořadí všech nádorových onemocnění jde o devátou nejčastěji diagnostikovanou rakovinu na celém světě. Incidence onemocnění prudce stoupá s věkem, avšak mortalita zůstává v posledních letech poměrně stabilní. Cílem tohoto přehledu je dát ucelený pohled na karcinom močového měchýře. První část přehledu je věnována výskytu karcinomu močového měchýře v České republice i ve světě. Druhá část shrnuje přehled potenciálních rizikových a protektivních faktorů pro vznik karcinomu močového měchýře.

Nejčastější problémy v dětské andrologii

Common problems in paediatric andrology

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU, MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU, doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU

Urol. praxi, 2013; 14(3): 109-113

Onemocnění zevního genitálu v dětském věku vznikají buď na vrozeném základě či se objeví během dětství. Nejčastěji se jedná o fimózu, kryptorchizmus, hydrokélu a varikokélu u adolescentů. Tato onemocnění jsou velmi běžná a ve své každodenní praxi se s nimi setkávají nejen dětští urologové, ale také dětští chirurgové, pediatři a dospělí urologové. Autoři v přehledovém článku shrnují současné znalosti a doporučení týkající se těchto onemocnění s důrazem na diagnostiku a indikace k léčbě.

Současná diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Current diagnosis and treatment of locally advanced prostate cancer

MUDr.Milan Král, Ph.D., MUDr.Michal Grepl, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(3): 115-118

Ačkoli vlivem programů časné detekce došlo ke snížení počtu lokálně pokročilých karcinomů prostaty, stále jsou urologové i onkologové konfrontováni s nezanedbatelným počtem těchto pacientů. Jejich terapie vyžaduje často specifický přístup. Zatímco dříve byla tato pokročilá stadia spíše předmětem pro radioterapii, dnes se naopak dostává do popředí operační řešení vzhledem k optimistickým onkologickým i funkčním výsledkům. Předkládaný článek nabízí komplexní pohled na problematiku diagnostiky a léčby lokálně pokročilého karcinomu prostaty.

Ve zkratce

Inkontinenční pomůcky

Incontinence aids

MUDr.František Hruška

Urol. praxi, 2013; 14(3): 123-125

Inkontinence moči znamená mimo medicínského a psychosociálního problému i ekonomickou zátěž, se kterou se setkávají jak praktičtí, tak i odborní lékaři. Předmětem toho článku by mělo být seznámení s druhem a předepisováním inkontinenčních pomůcek.

Komentáře

Komentář k článku Krále M. „Imunoterapie karcinomu močového měchýře“

MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2013; 14(3): 108

Komentáře k článku Zímové J. a Zímy P. „Kapavka - gonorrhoea, aktuálně a v přehledu“

MUDr. Kateřina Bartoníčková, MUDr. Jana Zímová

Urol. praxi, 2013; 14(3): 133

Sdělení z praxe

Noční polyurie jako jedna z příčin urologických obtíží u starších pacientů

Nocturnal polyuria as a cause of urological complaints in elderly patients

MUDr.Pavel Drlík

Urol. praxi, 2013; 14(3): 126-128

Kazuistika je příkladem noční polyurie kombinované se strikturou bulbární uretry. Popisuje dosažení postupného odstranění urologických stesků u jinak zdravého pacienta. Zdůrazňuje nutnost „myslet“ na tuto častou, ale mnohdy opomíjenou součást urologických obtíží a důležitost zhodnocení pitné a mikční karty. Též zdůrazňuje nebezpečí hyponatremie při léčbě Minirin® Melt, která se ale v naší kazuistice nevyskytla.

Koincidence karcinomu ledviny a Gaucherovy choroby

The coincidence of renal cell carcinoma and gaucher disease

MUDr.Štěpán Tuček, MUDr.Jiří Tomášek

Urol. praxi, 2013; 14(3): 129-130

Popisujeme kazuistiku velmi vzácného benigního střádavého onemocnění s projevy ve skeletu, které imitovalo metastatické postižení při pokročilém karcinomu ledviny. I velmi nepravděpodobná koincidence vzácných onemocnění může být v klinické praxi realitou a může vést k chybné diagnostice. Gaucherova choroba je onemocnění probíhající v různých formách od dětské – s možnými závažnými projevy a poruchami vývoje po dospělou s projevy lehčími či klinicky nepatrnými. Diagnostika a léčba metabolických a onkologických nemocí v posledních letech prošly výrazným vývojem. Karcinom ledviny má bohužel v ČR nejvyšší incidenci na světě. Jedná se o chemorezistentní...

Poranění rekta během miniinvazivní radikální prostatektomie - roboticky asistované radikální prostatektomie

Rectum injury in the course of mini-invase robot assisted radical prostatectomy

MUDr.Jan Schraml, MUDr.Marek Broul, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Martin Čegan

Urol. praxi, 2013; 14(3): 131-133

Radikální prostatektomie je jednou z možností vysoce účinné léčby lokalizovaného karcinomu prostaty. S nárůstem incidence tohoto onemocnění se zvyšuje i počet těchto prováděných operací. V České republice stoupá informovanost o možnostech časného záchytu rakoviny prostaty zejména díky vyšetření PSA, včetně poměru jeho frakcí f/T. Stále narůstá počet pacientů v iniciální fázi tohoto onemocnění s nízkou hladinou celkového PSA. Právě tito pacienti hledají pro sebe co nejvýhodnější možnou léčbu, tzn. léčbu s co nejlepším onkologickým a funkčním výsledkem s minimálním rizikem možných komplikací. Zejména poranění rekta je jednou z obávaných komplikací,...

Pro sestry

Edukace pacientů na urologii ve FN Olomouc

Education of patients at the Department of Urology in Olomouc University Hospital

Marie Schindlerová, Bc.Světlana Fišarová

Urol. praxi, 2013; 14(3): 138

Každý člověk je individuum, které žije v rozdílných sociálně-kulturně-ekonomických podmínkách, má různé zkušenosti, vědomosti, postoje, návyky. Pojem edukace je odvozen z latinského slova educo, educare. Znamená to vést vpřed, vychovávat.

Informace

Uroonkologická problematika na Brněnských onkologických dnech 2013

MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2013; 14(3): 139

 

Postřehy z EAU 28th Annual Congress 2013, Miláno, Itálie

MUDr. Diana Bátoriová

Urol. praxi, 2013; 14(3): 140

 

Zpráva ze setkání Slovenských soukromých urologů v Modré, 20. dubna 2013

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., MUDr. Michaela Matoušková

Urol. praxi, 2013; 14(3): 141

 

Vzpomínka nedožitých 80. narozenin doc. MUDr. Anny Utíkalové, CSc.

doc. MUDr. Jan Báňa, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(3): 142

 

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Současné hlavní směry v andrologické endokrinologii

Present aims of andrological endocrinology

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Urol. praxi, 2013; 14(3): 119-121

Je podán stručný přehled zájmových oblastí andrologické endokrinologie, jaké se v posledních pěti letech objevovaly v literatuře. Kromě základního výzkumu, který přinášel některé nové objevy v oblasti centrálního řízení sekrece sexuálních hormonů, byly předmětem intenzivního zájmu hormonální vlivy na sexuální dysfunkci u mužů, důkazy prospěšnosti terapie hypogonadizmu u stárnoucí mužské populace, otázky vztahu androgenů k civilizačním onemocněním, jako je obezita, diabetes, metabolický syndrom nebo kardiovaskulární onemocnění. Hrozbou pro budoucnost je nepříznivý vliv řady průmyslových produktů působících jako endokrinní disruptory na reprodukční...

Firemní informace

Flexibilní dávkovací režim fesoterodinu u starších pacientů s OAB: výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie podávání fesoterodinu stárnoucí populaci pacientů

 

Urol. praxi, 2013; 14(3): 134-136

 


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.