Urologie pro praxi, 2013, číslo 2

Slovo úvodem

Potřebují lékaři lékařskou etiku?

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 47

Přehledové články

Kostní metastázy u urologických nádorů

Skeletal metastases in urological tumours

MUDr.Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 52-55

Kosti jsou častým místem metastazování nádorů uropoetického traktu. Součástí komplexní terapie je podání bisfosfonátů nebo monoklonální protilátky denosumabu. Účinek obou spočívá v redukci, oddálení a prevenci kostních komplikací spojených s metastatickým postižením kostí. Pro léčbu kostních metastáz u karcinomu prostaty a ledviny je z bisfosfononátů doporučeno intravenózní podání kyseliny zoledronové. Monoklonální protilátka denosumab prokázala výbornou efektivitu v léčbě metastatického postižení jak karcinomu prostaty, tak ledviny a močového měchýře.

Infekce močových cest a diabetes mellitus

Urinary tract infections and diabetes mellitus

MUDr.Jiří Kladenský

Urol. praxi, 2013; 14(2): 56-58

Diabetes mellitus je jednou z nejčastějších civilizačních chorob, jejíž výskyt nejen v České republice, ale v celém světě rychle narůstá. S tím narůstá i problematika léčby a řešení komplikací, které tato nemoc přináší. Přítomnost diabetu řadí infekce močových cest do kategorie tzv. sekundárních, neboli komplikovaných uroinfekcí, jejichž diagnostika a léčba na rozdíl od primárních uroinfekcí vyžaduje rychlé a důkladné vyšetření a zejména včasné zahájení léčby. Pacienti s diabetem mají signifikantně vyšší prevalenci asymptomatické bakteriurie a vyšší incidenci infekcí močových cest. Zdá se, že příčinou je přítomnost glykosurie, zhoršené tkáňové...

Farmakoterapie urgentní inkontinence a hyperaktivního močového měchýře

Pharmacotherapy for urgent incontinence and overactive bladder

MUDr.Miroslava Romžová

Urol. praxi, 2013; 14(2): 59-62

Hyperaktivní močový měchýř je syndrom zahrnující frekvence, urgence, urgentní inkontinenci s nebo bez nykturií. Léčba se odvíjí od správné diagnostiky. První metodou volby v léčbě jsou režimová opatření. Poklud nejsou dostatečně účinná, pak je nutno zahájit farmakoterapii. K invazivním metodám se přistupuje jen ojediněle, pokud selže každá jiná léčba. Farmakologická léčba s sebou nenese jen pozitiva, ale i mnoho nežádoucích účinků. Je potřeba je znát a k léčbě pacientů přistupovat individuálně.

Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny

Non-surgical treatment of metastatic renal cell carcinoma

MUDr.Milada Zemanová, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 63-66

Léčba pokročilých a metastazujících stadií karcinomu ledviny spočívá v systémové terapii v kombinaci s cytoredukčními lokálními postupy. V minulosti podávané cytokiny mohou být dnes prospěšné u nemocných v dobré prognostické skupině, ale molekulárně cílená biologická léčba, zaměřená hlavně na klíčová místa defektní trasy VHL/HIF, prokázala významně lepší účinnost u pacientů všech prognostických skupin s delším přežitím ve srovnání s interferonem alfa. V současné době jsou registrovány k terapii první nebo druhé linie pokročilého a/nebo metastazujícího onemocnění tyrozinkinázové inhibitory receptorů pro angiogenní růstové faktory sorafenib,...

Ve zkratce

Kapavka - gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (3. část)

Gonorrhoea - currently and in survey (part 3)

MUDr.Jana Zímová, MUDr.Pavel Zíma

Urol. praxi, 2013; 14(2): 72-76

Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným chorobám s poměrně krátkou inkubační dobou. Jejím původcem je gramnegativní diplokok, N. gonorrhoeae. Primárně postihuje cylindrický epitel urogenitálního traktu s možnou hematogenní diseminací. Diagnostika vychází z klinického obrazu a laboratorního průkazu patogena. Při pozitivním nálezu přeléčíme nemocného vhodným antibiotikem podle citlivosti gonokoka. Současně provedeme vyšetření na další pohlavně sdělné choroby včetně HIV. Zahájíme depistážní šetření. Všechny udané kontakty vyšetříme na HIV a pohlavně přenosné choroby, při pozitivitě přeléčíme. Nemocného vedeme v evidenci po dobu léčení...

Komentáře

Komentář k článku Bartůňkové J. „Imunoterapie karcinomu prostaty“ Urol. praxi, 2013; 14(1): 15-18.

prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 88

Sdělení z praxe

Rehabilitační pobyty na letním táboře pro děti trpící enurézou a enkoprézou

Summer camp rehabilitation stays for children suffering from enuresis and encopresis

Mgr.Alena Sitárová, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 82-84

Vzhledem k tomu, že problematikou enurézy a enkoprézy se většinou jako první v řadě odborníků zabývají urologové, lze předpokládat, že pro ně bude přínosem infomování o práci na dané téma. Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou a jeho přínos pro děti s enurézou a enkoprézou pozitivně hodnotí samy děti, jejich rodiče i odborníci participující na táboře (pediatři, psycholožky a rehabilitační pracovnice). Některé děti se letních táborů účastní opakovaně a je u nich možné sledovat posun i v problematických oblastech souvisejících s danou diagnózou. Na základě tohoto zjištění se autorka věnovala v rámci disertační práce objasnění vlivu...

Pro sestry

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s glomerulonefritídou

Management of nursing care for a child with glomerulonephritis

PhDr.Iveta Ondriová, PhD., MUDr.Anna Sinaiová, PhD.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 86-87

Glomerulonefritídy tvoria heterogénnu skupinu chorôb charakterizovanú imunologicky podmieneným sterilným zápalom glomerula. Postihujú najmä deti školského veku a mladistvých. V predkladanom príspevku sa autorky venujú charakteristike, etiopatogenéze a manažmentu liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti akútnej poststreptokokovej, akútnej nestreptokokovej a chronickej glomerulonefritídy.

Dobrá rada z praxe

Perioperační riziko v éře nových antikoagulancií

Perioperative risk in the era of novel oral anticoagulants

doc.MUDr.Petr Heinc, Ph.D., doc.MUDr.Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr.František Kováčik, MUDr.Marie Lazárová, MUDr.Jan Přeček

Urol. praxi, 2013; 14(2): 77-80

Od roku 2012 jsou preferována nová antikoagulancia v prevenci cévních mozkových příhod a systémových tromboembolizací u pacientů s fibrilací síní. Tato velká kohorta nemocných vytváří novou specifickou problematiku optimální hemostázy v perioperačním období. V současné praxi užívaná nová antikoagulancia – dabigatran (Pradaxa) a rivaroxaban (Xarelto) – nevyžadují laboratorní monitoraci antikoagulace, ale zatím také nemají žádné specifické antidotum v případě krvácivých komplikací. Uvedená charakteristika a management nové antikoagulační léčby by měl přispět ke snížení celkového perioperačního rizika.

Právo v praxi

Anamnéza a její právní úskalí

Medical history and its legal pitfalls

JUDr.Jan Vondráček, JUDr.MUDr.Lubomír Vondráček, Mgr.Zuzana Volejniková

Urol. praxi, 2013; 14(2): 89-90

Autoři v krátkém sdělení uvádějí práva a povinnosti pacienta a ošetřujících související s odběrem anamnézy.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu

Erectile dysfunction and interdisciplinary aspects of its treatment

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(2): 68-71

Přehled současných názorů na mezioborové aspekty terapie mužů s poruchami erekce. Poruchy erekce jsou psychosomatickou jednotkou. Jejich léčba vyžaduje syntézu psychoterapeutických (sexoterapeutických) a biologických přístupů.

Firemní informace

Urgentní močová inkontinence

Urgent urinary incontinence

MUDr.Kateřina Bednářová

Urol. praxi, 2013; 14(2): 85

Kazuistika popisuje vývoj inkontinenčních obtíží u pacientky s diagnózou hyperaktivního močového měchýře od jejího stanovení přes nasazení terapie, její změnu pro nedostatečný efekt a následný ústup obtíží.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.