Urologie pro praxi, 2013, číslo 1

Slovo úvodem

Urologie na prahu roku 2013

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., předseda SAU

Urol. praxi, 2013; 14(1): 3

Přehledové články

Erektilní dysfunkce, její kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

Erectile dysfunction, cardiovascular risk and current treatment options

MUDr.Taťána Šrámková, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(1): 8-12

Erektilní dysfunkce (ED) postihuje 54 % českých mužů ve věku nad 35 let. Definujeme ji jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. ED je často prvním příznakem závažných chorob, nejčastěji kardiovaskulárních. Moderní léčba ED představuje podávání inhibitorů PD E5, tato léčba je bezpečná a účinná i u rizikových nemocných. Druhou linii léčby představují intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1. Léčba erektilní dysfunkce zlepšuje párovou satisfakci a kvalitu života postiženého muže.

Anticholinergika v urologii a jejich nežádoucí účinky

Anticholinergic drugs in urology and their adverse effects

MUDr.Eva Burešová, MUDr.Aleš Vidlář, Ph.D., doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(1): 13-14

Anticholinergika jsou látky, které jsou v medicíně široce používány. V urologii jsou lékem první volby v terapii hyperaktivního měchýře. Jejich vysoká účinnost byla prověřena v mnoha klinických studiích. Hlavní nevýhodou této léčby je relativně častý výskyt vedlejších antimuskarinových účinků. Autoři se ve svém článku zaměřují především na mechanizmus vzniku těchto obtěžujících projevů.

Imunoterapie karcinomu prostaty

Immunotherapy for prostate cancer

prof.MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc., prof.MUDr.Radek Špíšek, PhD., MUDr.Michal Podrazil

Urol. praxi, 2013; 14(1): 15-18

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Pokud dojde k relapsu onemocnění po primární radikální terapii nebo pokud je onemocnění diagnostikováno v pokročilém stadiu, jsou možnosti léčby omezené. Proto se imunoterapie jeví jako další perspektivní léčebná modalita. Vznik nádorového onemocnění je mnohastupňový proces komplexní povahy, v němž samotné nádorové buňky představují velmi heterogenní populaci zasazenou do kontextu mikroprostředí nenádorových buněk a tkání tvořících složitý nádorový „ekosystém“. Imunitní systém je schopen kontrolovat růst nádorových buněk v raných stadiích vzniku nádoru. S pokročilým...

Význam měření BCM (Body composition monitor) u pacientů s renální insuficiencí

Importance of BCM measurement in patients with renal insufficiency

MUDr.Zdeněk Peremský

Urol. praxi, 2013; 14(1): 20-21

Jedním z problémů hemodialyzovaných pacientů je kvantitativní zhodnocení bilance tekutin a dosažení normohydratace. Metoda BCM (body composition monitor) nám umožnuje neinvazivně a přesně kvantifikovat množství tělesné vody, stanovit optimální hmotnost pacienta a následně udržet „fyziologický“ stav hydratace.

Psychologický přístup k pacientovi s pokročilým karcinomem prostaty

Psychological approach to the patient with advanced prostate cancer

MUDr.Mgr.Marie Opatrná, Ph.D.

Urol. praxi, 2013; 14(1): 22-24

Pacient má právo na informace a je konfrontován s pravdou o svém život ohrožujícím onemocnění. Lékař je povinen pacienta informovat a je konfrontován s jeho reakcemi. Oba si vytvářejí obranné strategie, které jim ztěžují vzájemnou komunikaci.

Ve zkratce

Kapavka - gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část)

Gonorrhoea - actualy and in survey (part 2)

MUDr.Jana Zímová, MUDr.Pavel Zíma

Urol. praxi, 2013; 14(1): 29-33

Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným chorobám a náleží mezi „klasické pohlavní choroby“. Primárně postihuje cylindrický epitel urogenitálního traktu s možnou hematogenní diseminací. Původcem choroby je gram negativní, nepohyblivý, nesporulující diplokok z čeledi Neisseriacae, rodu Neisseria, druh Neisseria (N.) gonorrhoeae. Ve druhém dílu článku podrobněji popisujeme klinický obraz a komplikace mužské kapavky, diagnostiku a diferenciální diagnostiku kapavky.

Informace

Zpráva z konference STOP-4, Mezinárodního Sympozia o hormonální léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Vladimír Študent

Urol. praxi, 2013; 14(1): 40

Odpověd na otevřený dopis ze dne 23. 1. 2013 uveřejněném na webu ČUS, oddíl pro odborníky, sekce aktuality

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., předseda SAU

Urol. praxi, 2013; 14(1): 41-42

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Psychologické aspekty estetických operací na genitálu

Psychological aspects of cosmetic surgery of genital

doc.Dr.Phil.PhDr.Laura Janáčková, CSc., doc.MUDr.Jan Válka, prof.MUDr.Petr Weiss, CSc.

Urol. praxi, 2013; 14(1): 26-27

Autoři popisují některé psychologické a sexuologické aspekty chirurgických zákroků na genitálu u mužů i u žen (například motivaci, očekávání atd.). Při těchto zákrocích je z hlediska úspěšnosti naprosto nevyhnutelné vyloučení rizikových pacientů (ve spolupráci s psychologem, psychiatrem, sexuologem). V článku jsou rovněž uvedeny nejčastější estetické operace na genitálu.

Firemní informace

Kazuistika 48leté ženy trpící OAB

MUDr.Václav Janda

Urol. praxi, 2013; 14(1): 39

Kazuistika prezentuje případ pacientky původně několik let v péči praktického lékaře s diagnózou stresové inkontinence a recidivující uroinfekce. U praktického lékaře byla léčena preskripcí inkontinentních pomůcek (kalhotkové pleny) a několikrát do roka léčbou antibiotiky pro laboratorní nálezy nevelké mikrohematurie bez zjištění patogenního mikrobiologického nálezu v moči. Pacientka se pro trvající obtíže obrátila na ambulanci Urologické kliniky. Pacientka si stěžovala zejména na časté močení s úniky moči při urgencích, tlaky v podbřišku. Urologem provedeno kompletní vyšetření urotraktu včetně sonografie, cystoskopie a cytologie, urodynamické...


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.