Urologie pro praxi, 2012, číslo 6

Slovo úvodem

Strach z výsledků vyšetření aneb Čeho a proč se vlastně bojíme?

Mgr. Roman Pešek

Urol. praxi, 2012; 13(6): 231

Přehledové články

Farmakoekonomika intravezikální terapie nádorů močového měchýře

Health-economics of intravesical therapy in bladder cancer

MUDr.Jana Skoupá

Urol. praxi, 2012; 13(6): 236-237

Farmakoekonomika je jedním z procesů v rámci hodnocení zdravotnických technologií, která slouží k racionální alokaci omezených zdrojů. V posledních letech se dostává do popředí zájmu i v České republice, což je dáno nárůstem výdajů na zdravotnictví. Výskyt nádorů močového měchýře trvale roste. Jejich léčba je jednou z nejnákladnějších v rámci onkologických diagnóz. U svalovinu neinfiltrujících tumorů se osvědčila intra instilace chemoterapie a/nebo BCG vakcíny. Práce orientačně shrnuje náklady na intravezikální léčbu ve vztahu k získanému roku života bez progrese onemocnění z dostupné literatury.

Herbální přípravky používané při léčbě příznaků benigní hyperplazie prostaty

Herbal drugs for the treatment of symptoms of benign prostatic hyperplasia

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc., PharmDr.Lucie Sosvorová, Mgr.Petra Mikšátková

Urol. praxi, 2012; 13(6): 239-244

2Vysoká škola chemicko-technologická, Praha Živý zájem o fytofarmaka pro léčbu benigní hyperplazie nebo karcinomu prostaty jak v Evropě, tak v Severní Americe, může být přičten intenzivní reklamě a snadnému přístupu k těmto přípravkům a také negativním zkušenostem pacientů s nežádoucími účinky standardní léčby. Existuje řada rostlinných léčiv s různými typy mechanizmu působení. Nejčastěji jsou předepisovány přípravky s extrakty ze Sereona repens. Herbální přípravky dostupné na domácím trhu jsou stručně charakterizovány.

Možnosti použití biologické léčby u nemocných s glomerulárními chorobami

Possibilities of using biological therapy in patients with glomerular disease

doc.MUDr.Romana Ryšavá, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(6): 246-252

U nefrologických onemocnění v poslední době přibývá stále více pacientů, kteří nereagují na standardní léčbu, nebo relabují po jejím ukončení. Použití biologických léků, přípravků proteinové povahy vzniklých nejčastěji fúzí proteinů různého původu (zvířecí či lidské protilátky), je možným řešením pro tyto nemocné. Za nejstarší biologickou terapii lze považovat intravenózní lidské imunoglobuliny, které vyvázáním autoprotilátek vedou ke kontrole imunitního procesu. Používají se zejména u nemocných s těžkým průběhem SLE či ANCA asociovaných vaskulitid. V současné době je k dispozici celá škála monoklonálních protilátek, ať již chimerických, tak...

Ve zkratce

Kapavka - gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (1. část)

Gonorrhoea - currently and in survey (part 1)

MUDr.Jana Zímová, Mgr.Pavlína Zímová, MUDr.Pavel Zíma

Urol. praxi, 2012; 13(6): 260-263

Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným chorobám a náleží mezi „klasické pohlavní choroby“. Primárně postihuje cylindrický epitel urogenitálního traktu s možnou hematogenní diseminací. Původcem choroby je gram-negativní, nepohyblivý, nesporulující diplokok z čeledi Neisseriacae, rodu Neisseria, druh Neisseria (N.) gonorrhoeae. Inkubační doba je v rozmezí od 1 do 14 dní, ale většina příznaků kapavky se projeví mezi 2–5 dny. Diagnostika je postavená na klinickém obrazu, mikroskopii a kultivaci. V prvním dílu článku podrobněji popisujeme definici, etiologii, patogenezi, imunologii, molekulární biologii nemoci a současnou...

Sdělení z praxe

Intravezikální instilace propiverinu v léčbě neurogenních dysfunkcí močového měchýře

Intravesical instillation of propiverine in the treatment of neurogenic bladder dysfunction

MUDr.Zdeněk Dítě, FEAPU, doc.MUDr.Radim Kočvara, CSc., FEAPU

Urol. praxi, 2012; 13(6): 264-266

Neurogenní dysfunkce močového měchýře může způsobit nejen inkontinenci moči, ale i nevratné postižení horních močových cest. Většina pacientů s tímto onemocněním je postižena vrozeným defektem neurální trubice. Mnoho postižených dětí je úspěšně léčeno kombinací čisté intermitentní katetrizace a anticholinergiky. Pacienti si často stěžují na vedlejší účinky či nedostatečný léčebný efekt. Intravezikální instilace propiverin hydrochloridu či oxybutynin chloridu nabízí efektivní léčebnou alternativu. Referujeme naše zkušenosti s podáním, bezpečností a účinností intravezikální instilace propiverinu.

Embolizace vnitřních větví a. iliaca interna jako řešení nezvladatelného krvácení u inoperabilního nádoru močového měchýře

Embolization of internal iliac artery branches as management of uncontrollable

MUDr.Marek Tůma, MUDr.Lubomír Hyršl, MUDr.Radoslava Ouhrabková, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(6): 267-268

Karcinomy močového měchýře patří mezi druhou nejčastější urologickou malignitu. Vyskytují se ve všech věkových skupinách s převahou kolem 60 let věku. Řada nemocných s metastatickým inoperabilním nádorem močového měchýře je sužována místními příznaky, kde kromě dysurií a polakisurií je obtížným terapeutickým problémem především krvácení. Bez odpovídající účinné léčby může vést k významnému zhoršení celkového stavu nemocného a v konečném stadiu i k jeho smrti. V tomto sdělení popisujeme případ pacienta s masivním nezvladatelným krvácením při metastazujícím nádoru močového měchýře, které jsme řešili embolizací měchýřových větví a. iliaca interna.

Histologická skladba metastáz do oblasti retroperitonea

Histological structure of metastases in the region of the retroperitoneum

MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Ivo Novák, Ph.D., MUDr.Vladimír Giblo, MUDr.Petr Hušek, MUDr.Petr Kutílek, Ph.D., MUDr.Marie Hurtová, MUDr.Miroslav Podhola, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Páral, Ph.D., doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(6): 269-270

Cílem práce bylo analyzovat výskyt metastatických ložisek v prostoru retroperitonea operovaných na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové v letech 1998–2011. Retrospektivně rozebíráme 17 případů metastáz a jejich histopatologický původ. V 16 (94 %) případech šlo o první operaci nádorové metastázy, jedenkrát (6 %) pak o druhou recidivu primárně karcinomu ledviny. Operace pro metastázy do retroperitonea za uvedené období tvořily 4,6 % ze všech provedených výkonů v této oblasti. Byly zastiženy 3 zdroje metastáz do retroperitonea z předem verifikovaných nádorů. Nejčastěji se vyskytoval karcinom ledviny (11×), následovaný adenokarcinomem...

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

Etika asistované reprodukce

Ethical aspects of assisted reproduction

Bc.Ilona Haasová

Urol. praxi, 2012; 13(6): 254-258

Tato práce se zabývá v první řadě etickými aspekty asistované reprodukce. Jsou jimi: morální postavení embrya, dárcovství genetického materiálu, otázka „přebytečných“ embryí, kryokonzervace, výzkum kmenových buněk, náhradní mateřství, redukce vícečetného těhotenství, operační zákroky prováděné mikromanipulačními technologiemi, výběr pohlaví a plodný věk – 49 let. Druhá část práce je věnována etickým problémům, které produkuje samotný proces asistované reprodukce. Jde hlavně o psychickou náročnost celého průběhu asistované reprodukce. Na závěr je uveden názor církví a etika právních aspektů, které asistovaná reprodukce vyvolává.

Firemní informace

Mictonorm Uno® 30 mg - inovativní galenikum pro zavedený terapeutický princip při léčbě hyperaktivního močového měchýře

Mictonorm Uno® 30 mg - innovative galenic formulation for an established therapeutic

Dr.med.Gerd Mürtz

Urol. praxi, 2012; 13(6): 272-274

Terapeutické výhody propiverinu v retardované formě (Mictonorm Uno® 30 mg) s inovativní technologií ACES®, který navazuje na zavedené anticholinergikum propiverin (Mictonorm® 15 mg), jsou založeny na těchto aspektech: 1. Nová léková forma (retardovaný propiverin) zaručuje stabilní účinnou hladinu, která je provázena vyšší účinností a zlepšenou snášenlivostí. 2. Lék lze užívat nezávisle na jídle. 3. Aplikace jedné tobolky jednou denně zvyšuje navíc ochotu pacienta při léčení spolupracovat. Na základě duálního mechanizmu účinků a dalších výhod inovativní lékové formy představuje Mictonorm Uno® 30 mg velmi dobrou terapeutickou...

Karta pro pacienty

Informace pro pacienty o intrakavernózní aplikaci

Mgr. Pavla Kordulová,, MUDr. Lukáš Bittner, FEBU

Urol. praxi, 2012; 13(6): 278


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.