Urologie pro praxi, 2012, číslo 5

Slovo úvodem

Reálné dopady stárnutí populace

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

Urol. praxi, 2012; 13(5): 187

Přehledové články

Možnosti radioterapie karcinomu prostaty

Options of radiotherapy for prostate cancer

doc.MUDr.Renata Soumarová, Ph.D., MBA, MUDr.Hana Perková, MUDr.Tomáš Blažek, Mgr.Luboš Homola, Ing.Stanislav Machala, Ing.Halina Richterová

Urol. praxi, 2012; 13(5): 192-198

Radioterapie, neboli léčba zářením, patří mezi standardní léčbu rakoviny prostaty již několik desetiletí. V posledních dvou desetiletích dochází k velmi rychlému technologickému rozvoji, který mění náš pohled na tuto modalitu a současný přístup k léčbě rakoviny prostaty. Randomizované studie prokázaly, že vyšší dávky záření zlepšují klinické výsledky, ale se zvýšením toxicity zdravé tkáně. Zavedení konformní techniky radioterapie, radioterapie s modulovanou intenzitou, protonové terapie, stereotaktické radioterapie a brachyterapie umožňuje eskalaci dávek se současným snížením toxicity. Stále však existuje řada nejasností, zejména kdy a jakou...

Současné možnosti chirurgické léčby inkontinence moči u mužů po operaci prostaty

Current options of surgical treatment for urinary incontinence in men following prostate surgery

doc.MUDr.Michael Urban, doc.MUDr.Jiří Heráček, Ph.D., MBA, MUDr.Tomáš Novotný

Urol. praxi, 2012; 13(5): 200-202

3Urologické a andrologické centrum ANDROGEOS®, Praha Inkontinence moči u muže po operaci prostaty je velmi závažnou komplikací a stresující složkou, která zasahuje do tělesné integrity muže. Výrazně zhoršuje kvalitu života, zvláště u aktivních mužů. Chirurgická léčba je jediné možné řešení pro střední a těžkou inkontinenci.

Léčba uroteliálního karcinomu horních močových cest

Management of the urotelial carcinomas in the upper urinary tract

MUDr.Oto Kőhler, CSc., MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU

Urol. praxi, 2012; 13(5): 204-207

Uroteliální karcinom horních močových cest (UKHMC) tvoří 5–10 % všech uroteliálních karcinomů. Vývoj nových endoskopů a resekčně ablačních technik, zdokonalení diagnostiky primárních tumorů i jejich recidiv a širší porozumění přirozenému vývoji onemocnění přispěly v posledních 25 letech k tomu, že je dnes možné významné části nemocných nabídnout ledvinu šetřící operaci. Vzhledem k tomu, že více než 60 % karcinomů je v době diagnózy invazivních, zůstává však stále zlatým standardem léčby radikální nefroureterektomie.

Komplexní léčba kandidóz

Comprehensive candidiasis treatment

doc.MUDr.Růžena Pánková, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(5): 209-211

Infekce způsobená kvasinkou Candida albicans, příležitostně jiným druhem rodu Candida se nazývá candidosis (syn. candidiasis, moniliasis). Jedná se o houbu, která je nepostradatelnou součástí lidského organizmu. U zdravého člověka je v rovnováze a symbióze s ostatními mikroorganizmy v ústní a ve střevní mikroflóře. Při vzniku infekce se uplatňují faktory zvyšující frekvenci kolonizace sliznic kvasinkami a faktory zvyšující náchylnost hostitele ke kolonizaci kůže a sliznic kvasinkami. Klinicky početně nejvýznamnější jsou povrchové infekce sliznic a kůže, ale závažnější a život ohrožující jsou systémové kandidové infekce vnitřních orgánů při...

Systémová enzymoterapie v urologické praxi

Systemic enzyme therapy in urological practice

MUDr.Karel Nouza, DrSc.

Urol. praxi, 2012; 13(5): 214-217

Systémová enzymoterapie (SET) je definována jako léčebná metoda, která využívá perorální aplikaci kombinovaných enzymových směsí ve formě acidorezistentních tablet. Část takto podaných enzymů se vstřebává v tenkém střevě a vykazuje systémové působení. Léky pro SET byly registrovány SÚKL na našem farmaceutickém trhu v devadesátých letech minulého století. Přes počáteční odmítavý postoj části odborné veřejnosti si našly své pevné místo v terapeutickém rejstříku řady medicínských oborů. V rámci registrovaných indikací nacházejí své uplatnění i v urologii – nejčastěji v léčbě nejrůznějších infekcí a zánětů akutních i chronických a také u...

Sdělení z praxe

Granulomatózní prostatitida u pacienta léčeného intravezikální aplikací BCG vakcíny pro povrchový karcinom močového měchýře

Granulomatous prostatitis in a patient treated with intravesical administration

MUDr.Jan Fogl, MUDr.Vladimír Šámal, MUDr.Vít Paldus, MUDr.Jan Mečl

Urol. praxi, 2012; 13(5): 218-219

Autoři prezentují kazuistiku pacienta s granulomatózní prostatitidou, která byla indukována předchozí léčbou intravezikální aplikací BCG v rámci komplexní léčby povrchového karcinomu močového měchýře. Granulomatózní prostatitida je jednou z možných, málo častých komplikací aplikace BCG. Jejími projevy je i zvýšení PSA a nález uzlů při vyšetření prostaty per rektum, což v rámci diferenciální diagnostiky může činit obtíže při odlišení od karcinomu prostaty.

Plastická indurace penisu - perorální léčba tamoxifenem

Plastic induration of the penis - oral treatment with tamoxifen

MUDr.Marek Tůma

Urol. praxi, 2012; 13(5): 220-221

Plastická indurace penisu (morbus Peyronie) je benigní onemocnění penisu, postihující muže v průměrném věku 50 až 55 let. Terapie je vesměs svízelná, vyžaduje dlouhodobou trpělivou spolupráci a důvěru mezi pacientem a jeho lékařem. V tomto sdělení prezentujeme případ úspěšné léčby perorálním podáním tamoxifenu.

Pro sestry

Trendy v hygieně rukou

Trends in hand hygiene

MUDr.Jarmila Kohoutová

Urol. praxi, 2012; 13(5): 222-224

Hygiena rukou je základním a vysoce účinným postupem v prevenci šíření infekcí při poskytování zdravotní péče a nejefektivnějším opatřením ve vztahu k finančním nákladům vynakládaným na kontrolu infekcí.

Informace

Zpráva z 9. konference ESOU v Hamburku 20.-22. dubna 2012

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Urol. praxi, 2012; 13(5): 226

Společenská rubrika

Vzpomínka na MUDr. Arne Rovného

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(5): 221


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.