Urologie pro praxi, 2012, číslo 4

Slovo úvodem

Co čeká české lázně?

MUDr. Eduard Bláha

Urol. praxi, 2012; 13(4): 143

Přehledové články

Kombinovaná léčba benigní hyperplazie prostaty

Combination drug therapy of the benign prostate hyperplasia

prof.MUDr.Jan Dvořáček, DrSc.

Urol. praxi, 2012; 13(4): 148-153

Kombinovaná léčba α-adrenergními blokátory plus inhibitory 5α-reduktázy (5ARI) má široké využití v léčbě symptomů dolních močových cest (LUTS) u mužů s benigní hyperplazií prostaty (BHP). Způsob účinku obou léků je rozlišný a vzájemně se doplňuje. Oba léky vedou k podstatnému zlepšení v Mezinárodním symptomovém skóre (IPSS), oddálení akutní močové retence a nutnosti operační léčby. Ukázalo se, že pouze 5ARI dlouhodobě snižují riziko akutní močové retence a potřeby invazivní léčby. MTOPS (Medical Therapy of Prostate Symptoms) studie a CombAT (Combination of Avodart and Tamsulosin) trial prokázaly proti dosavadním názorům, že kombinovaná...

Denzitometrie urologických onemocnění

Densitometry of urological diseases

MUDr.Petr Hrdý, MUDr.Pavel Novosad

Urol. praxi, 2012; 13(4): 154-158

Denzitometrie je radiologická zobrazovací metoda stanovující hustotu kostního minerálu (bone mineral density, BMD) a obsah minerálu v kosti (bone mineral content, BMC). Dle osteologických standardů se měří obratlová těla L1 – L4 v anterioposteriorní projekci, dále proximální femur v oblasti krčku (NECK) a celkově (TOTAL). Diagnóza osteoporózy se stanovuje dle míry odchylky BMD od průměrné hodnoty u mladých zdravých jedinců, udává se jako tzv. T-score. Mezi nejčastější příčiny osteoporózy u pacientů v urologické ambulanci patří hypogonadizmus a androgen deprivační terapie pro karcinom prostaty. V prevenci osteoporózy je stále základní...

Metody náhrady ledvinné funkce - praktický postup u pacienta s chronickým onemocněním ledvin v predialýze

Methods of renal replacement therapy: practical approach in a predialysis patient with chronic kidney disease

MUDr.Ladislava Lyerová, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(4): 159-162

Po celém světě přibývá pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Pro tyto nemocné je důležitá včasná diagnostika a léčba. Měla by být upřednostňována snaha o zpomalení renální insufience a oddálení nutnosti náhrady renální funkce pomocí dietních opatření, antihypertenziv, hypolipidemik, vhodným výběrem medikace s redukcí dávek dle stupně ledvinného poškození, vyvarování se nefrotoxické medikace, zvažováním kontrastních vyšetření. Pacient by měl být odeslán do nefrologické ambulance včas k umožnění výběru vhodné metody náhrady renální funkce (RRT) a přípravy na ni. Včasné poučení nemocného by mělo nastat při MDRD pod 0,5 ml/s. Při MDRD...

Neonkologické pozdní následky terapie germinálních nádorů varlat

Noncancer late sequelae treatment for testicular germ cell tumours

MUDr.Tomáš Büchler, Ph.D., MUDr.Jana Grimová, MUDr.Pavla Umhöhová, MUDr.Lucie Žitňanská, prof.MUDr.Jitka Abrahámová, DrSc.

Urol. praxi, 2012; 13(4): 163-166

Testikulární germinální nádory (TGN) patří k malignitám s nejlepší prognózou. Terapie TGN ovšem vede ke zvýšenému riziku dlouhodobých zdravotních komplikací, jako je neurotoxicita, kardiotoxicita, endokrinopatie a problémy s fertilitou. Cílené vyhledávání a včasná léčba těchto komplikací může snížit morbiditu a mortalitu v této populaci.

Ve zkratce

Příčiny a možnosti léčby sexuálních dysfunkcí u mužů

Causes and treatment option sexual dysfunction in men

PhDr.Iveta Jonášová, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(4): 168-171

Autorka se snaží stručně podat přehled mužských sexuálních dysfunkcí a možnosti jejich léčby s větším přihlédnutím na psychickou stránku. Etiopatogeneze je často multifaktoriální, kdy se na vzniku podílejí faktory psychické, biologické i konstituční. Psychika muže, i když není primární příčinou poruchy, tak sekundárně působí na vývoj nemoci téměř vždycky, a je důležitým faktorem i v následné léčbě.

Sdělení z praxe

Radikální prostatektomie u pacientů s předoperačním PSA nad 20 ng/ml

Radical prostatectomy in patients with preoperative PSA above 20 ng/ml

doc.MUDr.Miloš Broďák, Ph.D., MUDr.Josef Košina, MUDr.Lukáš Holub, MUDr.Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Miroslav Louda, Ph.D., MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(4): 173-175

Radikální prostatektomie u pacientů s předoperačním PSA > 20 ng/ml může být spojená s horšími výsledky, včetně karcinomu specifické mortality. Publikovaná data z retrospektivních studií prokázala, že radikální prostatektomie může být vysoce efektivní u vybrané skupiny pacientů. Byl hodnocen soubor 22 pacientů, medián sledování byl 62 měsíců. Medián PSA byl 28 ng/ml. Všichni pacienti podstoupili radikální prostatektomii, 5 pacientů navíc prodělalo adjuvantní a 4 záchrannou radioterapii. Žádný z pacientů nezemřel a nebyly popsány žádné vzdálené metastázy po dobu sledování.

Primární leiomyosarkom ledviny

Primary leiomyosarcoma of the kidney

MUDr.David Jež, MUDr.Roman Staněk, MUDr.Tomáš Kokoř, MUDr.Veronika Kinčeková, MUDr.Josef Palas

Urol. praxi, 2012; 13(4): 177-178

Leiomyosarkom ledviny je vzácný maligní nádor. Ve světové literatuře je popisováno několik stovek případů. Sarkomy ledviny jsou méně časté, ale mají horší prognózu než sarkomy jiných orgánů urogenitálního traktu. Základem terapie je radikální nefrektomie. Onemocnění má tendenci k rychlé generalizaci a i přes agresivní léčbu je prognóza nemocných špatná. Prezentujeme kazuistiku 72leté pacientky s primárním leiomyosarkomem pravé ledviny, v době diagnózy bez metastatického rozsevu onemocnění. Byla provedena radikální nefrektomie, onemocnění však rychle progredovalo a nemocná zemřela 14 měsíců od stanovení diagnózy a zahájení léčby.

Pro sestry

Brusinky nejen v urologii

Cranberries not only in urology

Mgr.Nataša Sochorová, Stanislava Hilšerová, MUDr.Aleš Vidlář, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(4): 180-182

Brusinka je známá po staletí, jejím původním domovem je Severní Amerika, hodí se do slaných i sladkých jídel, ale popularitu jim zajistily spíše léčebné účinky.

Karta pro pacienty

Čistá intermitentní katetrizace

Mgr. Pavla Kordulová, MUDr. Lukáš Bittner, FEBU

Urol. praxi, 2012; 13(4): 186


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.