Urologie pro praxi, 2012, číslo 3

Slovo úvodem

Práva a povinnosti lékařů

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(3): 95

Přehledné články

Novinky v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Innovation in the treatment of castration - resistant prostate cancer

MUDr.Otakar Čapoun

Urol. praxi, 2012; 13(3): 101-110

Karcinom prostaty je jedním z nejzávažnějších témat současné urologie. Až 20 % pacientů v průběhu léčby dospěje do fáze rezistentní na antiandrogenní léčbu i přes kastrační hodnoty testoteronu. V první linii pak následuje chemoterapie docetaxelem, při další progresi jsou k dispozici nové preparáty, jejichž cena však často převyšuje očekávaný přínos ve smyslu prodloužení přežití. Pacienti tak mají možnost vstoupit do řady klinických studií, testujících další účinné látky, ačkoliv účast v těchto protokolech může být velmi náročná. Cílem léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty musí být zajištění dostatečné kvality života, snížení bolesti...

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biological treatment of renal cell cancer

MUDr.Milada Zemanová, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(3): 111-116

Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících stadií spočívá v systémové terapii v kombinaci s cytoredukčními lokálními postupy. V minulosti podávané cytokiny mohou být dnes prospěšné u nemocných v dobré prognostické skupině, ale molekulárně cílená biologická léčba, zaměřená hlavně na klíčová místa defektní trasy VHL/HIF, prokázala významně lepší účinnost u pacientů všech prognostických skupin s delším přežitím ve srovnání s interferonem alfa. V současné době jsou registrovány k terapii první nebo druhé linie pokročilého a/nebo metastazujícího onemocnění tyrozinkinázové inhibitory receptorů...

Použití botulotoxinu v urologii

Use of botulinum toxin in urology

MUDr.Miroslava Romžová

Urol. praxi, 2012; 13(3): 117-118

Botulotoxin je neurotoxin produkovaný anaerobním rodem Clostridium. V minulosti jeden z nejobávanějších jedů. V současnosti je hojně zkoumán v medicíně a používán ve více jak 250 indikacích. Kromě očního lékařství, estetické chirurgie, gastroenterologie nebo neurologie se jeho pozitivní účinky využívají i urologii. Nejčastěji se jedná o léčbu neurogenní a non-neurogenní hyperaktivity detruzoru močového měchýře. V menší míře i u jiných indikací. Kromě svých nesporně pozitivních účinků je nutno ale myslet i na závažné nežádoucí účinky.

Erektilní dysfunkce a doplňky stravy

Erectile dysfunction and food supplements

MUDr.Radim Uzel, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(3): 119-120

Občasná nebo dlouhodobě trvající erektilní dysfunkce postihuje většinu mužské populace. Přestože v dnešní době jsou k dispozici účinné léky v podobě inhibitorů 5-fosfodiestrázy, zůstávají doplňky stravy stále důležitou součástí terapeutického spektra. Práce uvádí sedm u nás nejčastěji používaných přírodních látek, které působí prokazatelně pozitivně na erekční pohotovost. Tyto látky používané v různé kombinaci představují vlastně první terapeutický krok nezávislý na odborné preskripci. Použití doplňků stravy nepředstavuje tak nějaký obsoletní léčebný postup, nýbrž má plné uplatnění v moderním terapeutickém arzenálu. Použití doplňků stravy by...

Komentáře

Komentář k článku dr. Bajčiové „Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem“ Urol. praxi, 2012; 13(2): 70-74.

MUDr. Viktor Eret, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(3): 138

Sdělení z praxe

Intolerance spazmolytik při léčbě OAB

Intolerance to spasmolytic drugs in OAB treatment

MUDr.Martin Petzel, Ph.D., MUDr.Marcel Gärtner

Urol. praxi, 2012; 13(3): 122-124

Kazuistika je příkladem léčby inkontinence při hyperaktivitě močového měchýře (OAB wet). Popisuje postup dosažení uspokojivého efektu léčby OAB u pacientky s intolerancí řady anticholinergik. Anticholinergika mají často vyjádřené nežádoucí účinky (xerostomie, obstipace, dyspepsie, poruchy akomodace atd.), které mohou jejich použití limitovat. V posledních letech je léčba OAB ovlivněna vývojem nových léčiv, zejména retardovaných forem s výraznou redukcí těchto nežádoucích účinků.

Striktura uretry jako příčina sekundární hyperaktivity močového měchýře

Urethral stricture as a cause of secondary bladder overactivity

MUDr.Martin Petzel, Ph.D., MUDr.Marcel Gärtner

Urol. praxi, 2012; 13(3): 125-126

Kazuistika je příkladem léčby sekundárně vzniklé hyperaktivity močového měchýře (OAB) na podkladě subvezikální obstrukce způsobené strikturou utetry. Výrazného léčebného efektu bylo dosaženo chirurgickým řešením subvezikální obstrukce v kombinaci s následným podáváním uroselektivních spazmolytik.

Je denzita konkrementu při CT vyšetření prediktivním faktorem chemického složení?

Is stone density on CT examination a predictive factor for chemical composition?

MUDr.Jan Fogl, MUDr.Vladimír Šámal, MUDr.Jan Mečl, MUDr.Josef Šulc

Urol. praxi, 2012; 13(3): 127-129

Úvod: Moderní diagnostika urolitiázy v dnešní době využívá především spirálního CT vyšetření. Při vyšetření je možné kromě běžných morfologických dat zjistit také denzitu konkrementu. Práce se zabývá možnou korelací mezi denzitou konkrementu a jeho chemickým složením. Materiál a metoda: Autoři prezentují retrospektivní zhodnocení výsledků chemického složení konkrementů u 154 pacientů ze dvou pracovišť, kteří podstoupili operační léčbu urolitiázy nebo konkrementy spontánně vymočili. U všech pacientů jsme získali data denzity konkrementů z CT vyšetření provedených v době diagnostiky urolitiázy nebo v průběhu kontrolních vyšetření. Výsledky:...

Angiomyolipom a multicystický nefrom - častá i vzácná forma benigního nádoru ledviny

Angiomyolipoma and multicytic nephroma - frequent and rare type of benign renal tumor

MUDr.Jaroslav Kaňa

Urol. praxi, 2012; 13(3): 130-132

Benigní nádory ledvin tvoří zhruba šestinu všech renálních nádorů. Dřívější základní dělení podle původu na epitelové a mezenchymové je dnes přepracováno do zatím poslední klasifikace dle WHO z roku 2004. Autor předkládá dvě kazuistiky, v nichž jsou prezentovány častý angiomyolipom epitelového původu a mnohem vzácnější multicystický nefrom, jenž vychází z epitelu i mezenchymu.

Pro sestry

Hemokultura

Blood culture

Vladislava Šenkýřová

Urol. praxi, 2012; 13(3): 135-136

Hemokultura je mikrobiologické kultivační vyšetření krve na přítomnost bakterií, zahrnuje dvojici anaerobních a aerobních hemokultivačních lahviček, které byly naplněny při jedné venepunkci.

Právo v praxi

Nonkompliance a její právní aspekty

Noncompliance and its legal aspects

JUDr.MUDr.Lubomír Vondráček, JUDr.Jan Vondráček

Urol. praxi, 2012; 13(3): 137

Autoři v krátkém pojednání ukazují na právní problémy, které s sebou přináší poskytování zdravotní péče nespolupracujícím pacientům, a jejich možná řešení.


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.