Urologie pro praxi, 2012, číslo 2

Slovo úvodem

Perspektivy a možnosti lékařské techniky

Ing. Martin Augustynek

Urol. praxi, 2012; 13(2): 51

Přehledné články

Léčba BHP v České republice v kontextu doporučených postupů EAU

Treatment of BHP in Czech Republic in context guidelines EAU

MUDr.Petr Hušek, MUDr.Jaroslav Pacovský, MUDr.Josef Košina, MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(2): 56-61

Léčba BHP v České republice by měla být prováděna dle doporučených postupů ČUS (Česká urologická společnost), respektive EAU (European Association of Urology). Nedodržování těchto postupů může být považováno za léčbu non lege artis.

Penilní blok - jednoduchá a účinná regionální anestezie penisu

Penile block: a simple and effective regional anaesthesia of the penis

MUDr.Lukáš Bittner, MUDr.Štěpánka Vítovská

Urol. praxi, 2012; 13(2): 62-63

Penilní blok je technicky a časově nenáročnou metodou regionální anestezie, která přináší vysokou míru účinnosti a bezpečnosti. Je vhodný i pro polymorbidní pacienty. Penilní blokáda zkracuje dobu hospitalizace, umožňuje provádět výkony ambulantně a snižuje pooperační spotřebu analgetik.

Biomechanický pohled na struktury ženského pánevního dna

Biomechanical perspective on the female pelvic floor structure

MUDr.Miroslav Krhovský

Urol. praxi, 2012; 13(2): 64-69

Rekonstrukční chirurgické výkony na ženském pánevním dnu zaznamenaly v posledních 20 letech významné změny. Příčinou těchto změn byl především komplexní pohled na malou pánev, způsobený podrobnými anatomickými studiemi, které si kladou za cíl nejen popsat jednotlivé pánevní struktury, ale dívají se na ně v širším kontextu jako na funkční součásti, které se vzájemně ovlivňují. Moderní metody si kladou za cíl přesné určení poškozených struktur. Jejich funkci se pak snaží cíleně obnovit, pokud možno miniinvazivním způsobem. Proto dnes, více než kdy jindy, je solidní znalost anatomie pánevního dna naprosto nezbytným požadavkem jednak pro úspěšné...

Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem

Renal cancer in children, adolescents and young adults. Differences in biology accross the age spectrum

MUDr.Viera Bajčiová, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(2): 70-74

Nádory ledvin se vyskytují v každém věku. Existují věkově specifické rozdíly nejen v histologickém typu nádoru, ale i epidemiologii, etiologii, patogenezi, biologických studiích a klinickém chování. Tyto věkově specifické rozdíly jsou rovněž patrné u stejného typu nádoru a ovlivňují prognózu a přežívání pacientů. Otázkou zůstává, jestli jsou současně platná doporučení léčebné strategie skutečně vhodná pro všechny věkové skupiny.

Vybrané názvosloví urodynamiky a mikčních symptomů dolních cest močových

Selected nomenclature for urodynamics and voiding lower urinary tract symptoms

MUDr.Jiří Klečka, Ph.D., prof.MUDr.Milan Hora, Ph.D., MUDr.Viktor Eret, MUDr.Petr Stránský, MUDr.Tomáš Ürge

Urol. praxi, 2012; 13(2): 75-78

Předložený text prezentuje vybrané definice mikčních symptomů a urodynamických pojmů a vyšetření, včetně projevů spojených s dysfunkcí dolních cest močových (LUTD). Definice jsou založeny na postulátech International Continence Society (ICS).

Ve zkratce

Komplikované infekce močového traktu u dospělých

Complicated urinary tract infections in adults

MUDr.Ladislava Lyerová, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(2): 79-84

Komplikované infekce močového traktu (IMT) se objevují u pacientů se strukturální či funkční abnormalitou v pohlavním či močovém ústrojí a u imunosuprimovaných nemocných. Řada rizikových faktorů může ukazovat na přítomnost komplikované IMT a může lékaři pomoci ve volbě vyšetření a léčby. Na komplikované případy je nutné také myslet u nemocných, kteří původně byli léčeni jako nekomplikované IMT, ale poté přichází s častými rekurencemi (relapsem, reinfekcí) či perzistencí infekce. Management komplikované infekce močového traktu musí být individuální a přizpůsobený variabilitě pacienta a infekčního mikroorganizmu. Odstranění komplikujících (rizikových)...

Sdělení z praxe

Role magnetické rezonanční spektroskopie v algoritmu vyšetření rebiopsie prostaty

Role of magnetic resonance spectroscopy in indicating prostate rebiopsy

MUDr.Markéta Matějková, MUDr.Jaromír Frydrych, MUDr.Jaroslav Všetička, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(2): 85-87

U pacientů s podezřením na karcinom prostaty je indikována punkční biopsie prostaty za účelem získání vzorků na histologické zpracování. Při negativním výsledku je nutné výkon opakovat, což nebývá příznivě vnímáno především pacienty, neboť se jedná o výkon ne-li bolestivý, pak jistě nepříjemný. Magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) přináší nový přístup k dalšímu terapeutickému postupu u pacientů, u nichž první biopsie prostaty přinesla negativní výsledek. Přinášíme vlastní dvouleté zkušenosti s použitím MRS při detekci nádoru prostaty.

Komplikace zavedených pigtail stentů u noncompliantních pacientů ze sociálně slabé vrstvy

Risk of complications of indwelling pigtail stents in non-compliant patients from socially deprived backgrounds

MUDr.Markéta Matějková, MUDr.Jaroslav Všetička, Ph.D.

Urol. praxi, 2012; 13(2): 88-89

Tři kazuistiky pacientů s podobným sociálním zázemím a společným faktorem – zkalcifikovaný ponechaný stent ošetřených během období květen – září 2011.

Právo v praxi

Právní aspekty ordinace léků po telefonu

Legal aspects of ordering medication by phone

JUDr.MUDr.Lubomír Vondráček, JUDr.Jan Vondráček

Urol. praxi, 2012; 13(2): 90

Autoři v krátkém pojednání ukazují rizika ordinace léků po telefonu a uvádějí skutečnosti, pro které ordinaci léků po telefonu nedoporučují.

Karta pro pacienty

Informace pro pacienty se zavedenou nefrostomií

Pavla Kordulová, MUDr. Lukáš Bittner

Urol. praxi, 2012; 13(2): 94


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.