Urologie pro praxi, 2012, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Urol. praxi, 2012; 13(1): 3

Přehledové články

Léčba refrakterní enurézy

Treatment of refractory enuresis

MUDr.Oldřich Šmakal, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(1): 8-9

Základní léčba monosymptomatického nočního pomočování desmopresinem nebo enuretickým alarmem má úspěch v neselektované skupině enuretických dětí v 60–80 %. U pacientů, kteří nereagují na léčbu první linie, musí být pečlivě přehodnocen dosavadní diagnostický a léčebný postup. Je potřebné vyřešit případnou obstipaci a obstrukci horních dýchacích cest. Pokud ani další zlepšení režimových opatření s korektním dodržováním základní léčby problémy nevyřeší, je doporučeno využít druhou linii léčby. Nejčastěji se podává kombinovaná léčba desmopresinem s anticholinergiky. Pokud nadále enuréza přetrvává, tak zahajujeme léčbu tricyklickými antidepresivy...

Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy

Causes and risk factors for developing urolithiasis

MUDr.Roman Sobotka, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc.

Urol. praxi, 2012; 13(1): 11-15

Litiáza patří mezi onemocnění s vysokou pravděpodobností recidiv, zvláště u pacientů, kteří mají přítomné predisponující (genetické či získané) faktory a nedodržují preventivní opatření ke snížení recidiv. Kromě již předem daných etnických a jiných lokoregionálních aspektů patří mezi nejdůležitější faktory tvorby litiázy objem a specifická hmotnost moči závislá na pravidelné a dostatečné hydrataci jedince, koncentraci litogenních faktorů a inhibitorů krystalizace v moči a hodnotě pH moči. Mezi nejdůležitější opatření v prevenci tvorby litiázy patří dostatečný příjem tekutin, omezení příjmu kuchyňské soli, redukce příjmu acidifikačních živočišných...

Roboticky asistovaná radikální prostatektomie z pohledu anesteziologa a intenzivisty

Robot assisted radical prostatectomy from the view of anesthesiologic and emergency care

MUDr.Václav Kokoška, MUDr.Jan Schraml, MUDr.Daniel Nalos, MUDr.David Bejšovec, MUDr.Věra Vondráková, MUDr.Miloš Bočan, MUDr.Marek Broul

Urol. praxi, 2012; 13(1): 17-21

Roboticky asistovaná radikální prostatektomie (da Vinci prostatektomie dVP) je v současnosti v ČR nejčastěji prováděnou roboticky asistovanou operací. Při nekomplikovaném průběhu výkonu mohou pacienti profitovat ze všech pooperačních výhod miniinvazivní chirurgické techniky. Poměrně dlouhá operace probíhá se založeným kapnoperitoneem a ve strmé Trendelenburgově poloze. Následné patofyziologické děje mohou být rizikem pro pacienty s přidruženými chorobami a významným omezením orgánových funkcí. Avšak při respektování kontraindikací, snaze o co nejlepší předoperační kompenzaci přidružených chorob, znalostech patofyziologických změn při dVP...

Sdělení z praxe

Automutilace za účelem laické konverze pohlaví u transsexuála s disociální poruchou osobnosti

A case of a transsexual patient with dissocial personality disorder -

MUDr.David Jež, MUDr.Roman Staněk, MUDr.Tomáš Kokoř

Urol. praxi, 2012; 13(1): 27-28

Referujeme kazuistiku transsexuála s nízkou psychosociální úrovní, opakovaně léčeného na našem oddělení pro poškozování zevního genitálu po pokusech o laickou konverzi pohlaví. V posledních dvou letech byly prováděny extrakce různých předmětů zavedených do arteficiální uretrostomie a močového měchýře při sexuálně motivovaných aktivitách.

Zkušenost s kombinovanou intrakavernózní léčbou těžké erektilní dysfunkce použitím trojkombinace vazoaktivních látek

Experience with combined intrecavernous therapy of erectile dysfunction - combination of three vasoactive drugs

PharmDr.Dalibor Černý, MUDr.Jiří Poněšický, FEBU, Mgr.Pavla Lerchová, Mgr.Hana Baštářová, MUDr.Ivan Kolombo, FEBU, PharmDr.Milada Halačová, Ph.D., MUDr.Michal Toběrný, MBA

Urol. praxi, 2012; 13(1): 30-32

Léčba erektilní dysfunkce (ED) u pacientů s poškozenou penilní inervací např. po radikální prostatektomii je stále aktuální otázkou u řady pacientů. Současná terapie (terapie 1. linie) erektilní dysfunkce je většinou založena na používání inhibitorů fosfodiesterázy V. (PDE5i), sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu, atd. Tato léčba, daná svým mechanizmem účinku, však vyžaduje aspoň částečně zachovalou penilní inervaci, která umožní přenos vzruchu při sexuální stimulaci. V tomto článku popisujeme případ 48letého pacienta po radikální prostatektomii pro karcinom, kdy se léčba samotnými inhibitory PDE5 neosvědčila, a proto bylo nutné zavést lokální...

Ionizující záření a karcinom ledviny

Ionizing radiation and renal cell cancer

Mgr.Kateřina Azeem, doc.MUDr.Helena Kollárová, Ph.D., doc.MUDr.Richard Reif, CSc., Ing.Hana Tomášková, Ph.D., MUDr.Dagmar Horáková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Janout, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(1): 34-38

Východiska: Karcinom ledviny (RCC) patří k 10 nejčastějším nádorovým onemocněním u nás i ve světě. Mezi hlavní rizikové faktory jeho vzniku patří kouření, obezita, hypertenze a rodinná dispozice. Jedním z dalších možných činitelů je expozice ionizujícímu záření. Materiál a metodika: Soubor zařazený do studie tvořilo 635 osob, z toho 300 případů a 335 kontrolních osob. Dotazem byla zjišťována expozice ionizujícímu záření, zaměřená na počet rtg vyšetření v souvislosti s pracovním zařazením, ozařování ze zdravotních důvodů a u žen pak i to, zda a kolikrát podstoupily mamografické vyšetření. Výsledky: Při hodnocení počtu rtg vyšetření z důvodu...

Pro sestry

Péče o komplikované urostomie

Care of complicated urostomies

Iva Pastrnková

Urol. praxi, 2012; 13(1): 39-40

Prezentujeme případ obézní pacientky s ureteroileostomií s následnou urinózní dermatitidou, komplikující používání stomických pomůcek.

Informace

Výroční konference Sdruženích ambulantních urologů

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urol. praxi, 2012; 13(1): 41-42

Brno, hotel International, 2.–3. 12. 2011

Zpráva ze sympozia 2nd Inovation in Urology Meeting, Milano

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Urol. praxi, 2012; 13(1): 43-44

Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

Urol. praxi, 2012; 13(1): 45-46

Číselník VZP – ZP; Metodika; Verze 830 (verze Číselníku: PZT_830), 1. 1. 2012

Karta pro pacienty

Informace pro pacienty se zavedeným stentem v močovodu

Pavla Kordulová, MUDr. Lukáš Bittner

Urol. praxi, 2012; 13(1): 50


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.