Urologie pro praxi, 2011, číslo 5

Slovo úvodem

První informace o pracovním setkání SAU, listopad 2011 a nástin další činnosti

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 275

Doba jedová

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 277

Přehledové články

Bolestivé syndromy v urologii a jejich léčba

Treatment of painful syndromes in urology

MUDr.Pavlína Nosková

Urol. praxi, 2011; 12(5): 282-286

Článek pojednává obecně o patofyziologii a možnostech léčby akutní a chronické bolesti zaměřené na oblast urologie. Chronické bolestivé stavy vyžadují multidisciplinární přístup s využitím dostupných možností farmakoterapie, psychoterapie, invazivních metod a rehabilitace, který je zajištěn spoluprací urologa a algeziologa.

Strategie léčby recidivujících cystitid u žen

Strategy of treatment for recurrent cystitis in women

MUDr.Michael Pešl, FEBU

Urol. praxi, 2011; 12(5): 288-291

Zhruba polovina žen během svého života prodělá alespoň jednu ataku akutní cystitidy. Až u třetiny z nich dojde k recidivě obtíží. Ta může být způsobena perzistencí infekce v důsledku zánětlivého ložiska, nebo reinfekcí jiným bakteriálním kmenem po delším časovém intervalu. U reinfekcí vystačíme s farmakoterapií, standardní metodou volby je dlouhodobá antibiotická profylaxe. Slibné výsledky byly prezentovány při použití Uro-Vaxomu. Důležitá jsou i režimová opatření. V případě perzistující uroinfekce je třeba nalézt a odstranit příčinu obtíží.

Komplikace spojené s radioterapií karcinomu prostaty, jejich prevence a léčba

Prostate cancer radiotherapy - related complications, their prevention and treatment

MUDr.Irena Čoupková, MUDr.Petr Čoupek, MUDr.Pavel Krupa, prof.MUDr.Pavel Šlampa, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 292-294

Radioterapie karcinomu prostaty je doprovázena urinární a gastrointestinální toxicitou. Rozlišujeme dva typy vedlejších účinků – časné (akutní) a pozdní (chronické). V průběhu léčby a těsně po jejím skončení je možno očekávat častější stolice, tenezmy, průjmy, enteroragii, polakisurii, dysurii, akutní močovou retenci a hematurii. Pozdní následky radioterapie vznikající za několik měsíců až let mají obraz postradiační proktitidy a cystitidy, mohou vzniknout striktury rekta a uretry, vředy, perforace střeva, píštěle a obstrukce. Poruchy erekce po zevním ozařování pro karcinom prostaty udává asi 40–50 % pacientů. V prevenci komplikací...

Léčba urologických komplikací spojených s ozářením karcinomu prostaty

Management of postactinic urinary complications after radiotherapy for prostate cancer

MUDr.Daniel Macík, MUDr.Michal Staník, doc.MUDr.Jan Doležel, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 295-297

Cílem práce je podat stručný přehled o nejčastějších urologických komplikacích, které lze očekávat během radioterapie a po radioterapii pro karcinom prostaty. Včetně jejich symptomatické konzervativní léčby a v případě jejího selhání uvést stručný nástin možností chirurgického řešení vážných postaktinických komplikací.

Gastrointestinální slizniční toxicita po radioterapii karcinomu prostaty

Gastrointestinal toxicity after radiation therapy for prostate cancer

MUDr.Milana Šachlová, CSc., Ph.D., MUDr.Martin Ondrák, Ph.D., MUDr.Ivo Novotný, CSc., Vlastimil Polko, DiS.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 298-300

Gastrointestinální toxicita je významným faktorem, který limituje eskalaci dávky záření při léčbě karcinomu prostaty. Gastrointestinální toxicita může zhoršovat kvalitu života pacientů po proběhlé kurativní radioterapii. Předkládáme přehled léčby těchto pacientů.

Anurie

Anuria

prof.MUDr.Miroslav Merta, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 302-305

Anurie je významný pokles denní diurézy nebo její úplné zastavení. Anurie je obvykle projevem selhání ledvin – akutně vzniklá anurie je projevem akutního selhání ledvin a může být reverzibilní, dlouhodobě či trvale přítomná anurie je projevem chronického selhání ledvin a je irreverzibilní. Jedná se o závažný stav, spojený s významnou morbiditou/mortalitou. Prognóza anurie při akutním selhání ledvin je úzce závislá na vyvolávající příčině, stupni poškození ledvin v době diagnózy a kvalitě poskytnuté léčby.

Ve zkratce

Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci

Postpartum incontinence, pregnancy and labour and their relation to female urinary incontinence

MUDr.Atanas Ivan Belkov, doc.MUDr.Martin Huser, Ph.D., MUDr.Marcela Pastorčáková, MUDr.Kateřina Sedláková

Urol. praxi, 2011; 12(5): 307-311

Cílem práce je přehled fyziologických změn ženského organismu v průběhu těhotenství a jejich dopad na kolekci a evakuaci moči. Konečným projevem těchto změn je fyziologická polakisurie. Dále jsou popsány rizikové faktory, které mohou vést, v průběhu těhotenství a porodu, ke vzniku močové inkontinence. Akcentován význam prevence a možnosti terapeutických postupů.

Sdělení z praxe

Hormonální léčba u nízce rizikového karcinomu prostaty?

Hormonal therapy and low risk prostate cancer?

MUDr.David Hradil, MUDr.Milan Král, Ph.D., MUDr.Igor Hartmann, doc.MUDr.Vladimír Študent, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(5): 313-314

Autor prezentuje případ pacienta, u kterého byl prokázan nízce rizikový lokalizovaný karcinom prostaty a byla zcela atypicky zahájena kombinovaná terapie (hormonální léčba s plánovanou kurativní radioterapií). Uvádíme zde možnosti léčby takového pacienta s přihlédnutím k současnému znění doporučení Evropské urologické společnosti.

Permanentní močový katétr jako rizikový faktor vzniku urologických komplikací po TEP kyčelního kloubu - retrospektivní analýza

Urethral catheter as a risk factor of urologic complications after total hip arthoplasty - the retrospective analysis

MUDr.Jana Amrichová, MUDr.Maroš Hrubina, MUDr.Jaromír Pangrác

Urol. praxi, 2011; 12(5): 315-318

Zhodnotili jsme soubor pacientů po TEP kyčelního kloubu se zaměřením se na urologické komplikace, kterých je 16 %. U mužů je incidence komplikací celkem 21,8 %, 11 mužů ze 124 podstoupilo po implantaci TEP jeden nebo více urologických výkonů. U žen je 11,5 % urologických komplikací. Dvě ženy ze 157 podstoupily další urologické výkony. Všichni pacienti měli po operaci zavedený permanentní močový katétr. Průměrná doba jeho zavedení je 5 dní, u pacientů s komplikacemi 6 dní. Delší doba zavedení katétru zvyšuje riziko výskytu urologických komplikací. Rizikový pacient je muž, starší 65 let s pozitivní urologickou anamnézou a katétrem zavedeným 6...

Pro sestry

Infekce močových cest u dětí

Urinary tract infections in children

Mária Čubáková, Mgr.Nataša Sochorová, MUDr.Aleš Vidlář

Urol. praxi, 2011; 12(5): 319-320

Infekce močových cest v dětském věku patří mezi jedny z nejčastějších onemocnění, zaujímají hned druhé místo po infekcích dýchacích cest. V novorozeneckém věku jsou tyto infekce častější u chlapců, ve školním věku převažují děvčata. Jakékoliv onemocnění močových cest znamená i možnost komplikací, a proto je na místě nutnost včasné diagnostiky a následné léčby. Infekce močových cest mohou být samostatnou chorobou, často však provázejí jiná onemocnění. Mohou probíhat lehce a odeznít bez následků, ale mohou vést ke zničení ledvinné tkáně (parenchymu) a závažnému poškození funkce a ledvinnému selhání.

Informace

Pioglitazon a mírné zvýšení rizika karcinomu močového měchýře Informace SÚKL

MUDr.Eva Jirsová

Urol. praxi, 2011; 12(5): 321-322

Evropská léková agentura (EMA) ukončila hodnocení rizika karcinomu močového měchýře ve vztahu k léčbě pioglitazonem. Dostupné údaje ukazují, že toto riziko je mírně zvýšené, nepřevyšuje však přínos léčby u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, pokud jim pioglitazon zajišťuje dobrou kompenzaci. Do SPC léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu (v ČR je to Actos a Competact) je přidána kontraindikace u pacientů s karcinomem močového měchýře současným nebo anamnestickým a nejasná makroskopická hematurie. Léčení pacienti mají ihned hlásit lékaři, pokud zjistí krev v moči nebo jiné příznaky, podezřelé z možnosti výskytu karcinomu měchýře (bolest...

Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

 

Urol. praxi, 2011; 12(5): 323-324

Číselník VZP – ZP; Metodika; Verze 810; 1. 7. 2011

Test

Autodidaktický test 5/2011

Urol. praxi, 2011; 12(5): 325-326


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.