Urologie pro praxi, 2011, číslo 4

Slovo úvodem

Imunologie třetího tisíciletí - je dnešní imunita jiná?

MUDr. Jaroslava Braunová

Urol. praxi, 2011; 12(4): 199

Přehledové články

Tromboprofylaxe urologických a onkourologických výkonů

LDUH.

MUDr.Michaela Matoušková, doc.MUDr.Miroslav Hanuš, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(4): 203-207

Rozšiřující se rozsah a radikalita operačních výkonů především u rizikových pacientů si stále více vynucuje adekvátní preventivní opatření v prevenci žilních komplikací. Urologická a především onkourologická operativa je zatížena vysokým rizikem výskytu hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Jejich riziko zavedení racionální tromboprofylaxe snižuje a zlepšuje prognózu pacienta. Rutinní používání vhodné tromboprofylaxe a její prolongování by mělo být zařazeno do standardních algoritmů péče o urologicky a onkourologicky nemocné.

Hodnocení změn prostatického specifického antigenu v čase

Evaluation of prostate specific antigen changes in time

MUDr.Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr.Ondřej Kaplan, MUDr.Oto Kőhler, CSc., MUDr.Jiří Kočárek, Ph.D., MUDr.Pavel Drlík

Urol. praxi, 2011; 12(4): 208-212

Prostatický specifický antigen (PSA) patří k nejvýznamnějším prognostickým faktorům karcinomu prostaty. Jedním z parametrů odvozených z PSA je čas zdvojení prostatického specifického antigenu (PSADT, PSA doubling time). PSADT vychází ze stejných údajů jako rychlost PSA, odpovídá relativním změnám PSA v čase a je definován jako čas potřebný ke zdvojnásobení jeho hladiny. I když se PSADT používá k předpovědi výsledků u karcinomu prostaty, je potřeba, aby lékaři znali metodiku jeho výpočtu. Jelikož je hodnocení PSADT založeno na předpokladu exponenciálního charakteru růstu nádoru, je potřeba u každého výpočtu provést logaritmickou analýzu údajů....

Brusinky a probiotika - prevence a adjuvantní léčba recidivujících uroinfekcí

Cranberry and probiotics - prevention and adjuvant therapy of recurrent urinary tract infections

MUDr.Marta Nováčková, MUDr.Roman Chmel

Urol. praxi, 2011; 12(4): 213-215

Přehledový článek shrnující dosavadní znalosti o alternativních terapeutických metodách – podávání brusinek a probiotik v léčbě a prevenci infekcí dolních močových cest. Pravidelné užívání brusinkových přípravků po dobu 6–12 měsíců snižuje počet recidiv infekcí dolních močových cest u žen mladšího a středního věku. Slibné výsledky jsou popisovány při podávání probiotik v prevenci a léčbě vaginálních infekcí, zejména bakteriální vaginózy. K validnímu zhodnocení vlivu probiotik na infekce močových cest je třeba dalšího výzkumu a rozsáhlejších studií.

Úskalí diagnostiky a léčby enurézy

Pitfalls of diagnosing and treating enuresis

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(4): 216-219

Se selháním léčby monosymptomatického nočního pomočování (MNE) se stále setkávají lékaři pečující o děti s touto formou inkontinence. Možný neúspěch terapie MNE je způsoben nejen multifaktoriální etiologií a neznalostí jednoznačné kauzální léčby, ale velmi často špatnou spoluprací s dítětem i s jeho rodinou a mnohdy i ne zcela správnou diagnostikou formy MNE. V článku jsou probrána některá možná pochybení ze strany rodičů i lékaře v diagnostickém a léčebném procesu.

Sexuálně přenosné infekce v urologii

Sexually transmitted infections in urology

MUDr.Lenka Páralová

Urol. praxi, 2011; 12(4): 220-227

Přehledový článek detailně zobrazuje rozdělení sexuálně přenosných onemocnění, zabývá se základní diferenciální diagnostikou nejčastějších obtíží, které pacienta přivádí do urologické nebo venerologické ambulance, a blíže popisuje jednotlivá onemocnění, která mají klinické projevy přímo v urogenitální oblasti.

Farmakoterapie a její úskalí v léčbě urgentní inkontinence a hyperaktivního močového měchýře

Pharmacotherapy and its pitfalls in the treatment of urgent incontinence and overactive bladder

MUDr.Miroslava Romžová, MUDr.Marie Hurtová, MUDr.Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(4): 229-233

Farmakoterapie je metodou první volby v léčbě hyperaktivního močového měchýře a urgentní inkontinence. Léky účinkují pomocí vazby aktivní lékové látky na buněčné a nervové receptory. Touto vazbou ovlivní cílový orgán. Většina receptorů je zastoupená v různě velkém množství v rozdílných orgánech a orgánových systémech. Následkem toho podávaný lék ovlivňuje současně více orgánových systémů, což vede ke vzniku žádoucího i nežádoucího efektu.

Fournierova gangréna v současné urologické praxi

Fournier gangrene in present urological practice

MUDr.Ivan Kolombo, FEBU, MUDr.Martina Poršová, MUDr.Richard Pabišta, MUDr.Jaroslav Porš, MUDr.Jiří Poněšický, MUDr.Přemysl Grubský, MUDr.Jan Zaplatílek, MUDr.Robert Šverma, MUDr.Leoš Gronka, MUDr.Milan Bartůněk

Urol. praxi, 2011; 12(4): 234-237

Fournierova gangréna je infekční nekrotizující fasciitida a gangréna měkkých tkání zevního genitálu, perinea a perianální oblasti. Jedná se o vzácný, nicméně i dnes velmi závažný typ polymikrobiální infekce, která je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou. V současnosti je možné podrobným vyšetřením odhalit příčinu a zdroj infekce až v 95 % případů. Infekce se obvykle šíří z oblasti anorekta, urogenitálního traktu či z oblasti kůže zevního genitálu. Terapie zahrnuje několik zásadních léčebných modalit. Již při prvních příznacích onemocnění je indikováno podání širokospektrých antibiotik (ATB) pokrývajících celé bakteriální spektrum včetně...

Kostní metastázy u karcinomu prostaty a ostatních urologických nádorů - 2. část

Bone metastasis in prostate cancer and other urological malignancies - 2nd part

MUDr.Otakar Čapoun

Urol. praxi, 2011; 12(4): 238-245

Léčba pokročilých urologických malignit vyžaduje multidisciplinární přístup s účastí urologa, klinického a radiačního onkologa, odborností rehabilitační, následné a sociální péče. Z onkourologických diagnóz metastazuje do skeletu nejčastěji karcinom prostaty. Primární léčba spočívá v androgenní deprivaci spolu s prevencí kostních komplikací, při progresi onemocnění v sekundární hormonální manipulaci nebo odejmutí antiandrogenů. Pro další fázi jsou vyhrazeny chemoterapeutické režimy. U pokročilého karcinomu ledviny je vhodná kombinace chirurgické a cílené systémové léčby. Pro jednotlivé diagnózy byly stanoveny statistické modely pro predikci...

Syndrom neklidných nohou a erektilní dysfunkce

Restless legs syndrome and erectile dysfunction

prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Urol. praxi, 2011; 12(4): 246-247

Syndrom neklidných nohou (RLS – restless legs syndrome) je somatosenzorická porucha, která není příliš často v praxi diagnostikována a léčena, ačkoli je častější než epilepsie a její prevalence se počítá na 5–15 % u dospělých osob. Způsobuje závažné problémy, které velice nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Jeho patofyziologie není zcela jasná, ale je řada dokladů o tom, že hypofunkce dopaminergní signalizace a nedostatek železa v centrální nervové soustavě je významným faktorem pro vznik potíží RLS. Dopaminergní systém se uplatňuje i ve fyziologii erekce. Bylo zjištěno, že muži se syndromem neklidných nohou trpí erektilní dysfunkcí...

Ve zkratce

Onemocnění močového měchýře a jeho léčba

Urinary bladder diseases and their therapy

MUDr.Ladislava Lyerová, CSc.

Urol. praxi, 2011; 12(4): 249-255

Patologie močového měchýře zahrnuje široké spektrum onemocnění od jasně definovaného anatomického poškození (například tumorem, úrazem, infekcí, postiridačním postižením) po obtížněji definovatelné funkční poruchy vyprazdňování (například enuréza, inkontinence). Onemocnění močového měchýře se projevují řadou nepříjemných symptomů (dyzurie, polakisurie, nykturie) a často změnou barvy moči (hematurie, pyurie). Nejčastější patologickou jednotkou postihující převážně ženy je infekční cystitida, jak akutní, tak recidivující či chronická. Více jak polovina žen se také ve svém životě setkává s určitou mírou inkontinence, nejčastěji stresové. Pokud...

Sdělení z praxe

Použití dotazníku IIEF 5 při hodnocení erektilní dysfunkce u pacientů s podezřením na karcinom prostaty

The use of IIEF-5 questionnaire in evaluating erectile dysfunction in patients suspected of having prostate cancer

MUDr.Marek Broul, MUDr.Jan Schraml

Urol. praxi, 2011; 12(4): 256-259

Karcinom prostaty (CaP) je třetím nejčastějším nádorem u mužů v České republice a vůbec nejčastějším nádorem u mužů v Evropské unii. Spolu s dostupností PSA testování dochází i k častějšímu záchytu časnějších stadií CaP u mladších mužů. Jako hlavní komplikace operační léčby CaP je únik moči a erektilní dysfunkce (ED). K hodnocení závažnosti ED se používá několik dotazníků. Jedním z nich je i International Index of Erectile Function a jeho pětiotázková verze IIEF 5 (International Index of Erectile Function). V naší práci jsme hodnotili dotazníky IIEF 5, které vyplňovali pacienti Centra robotické chirurgie KZ a.s. v Ústí nad Labem. Tento dotazník...

Pro sestry

Transsexualita a chirurgická konverze pohlaví

Transsexualism and sex conversion surgery

Mgr.Alena Kašajová

Urol. praxi, 2011; 12(4): 260-261

Tento článek stručně seznamuje s pohledem všeobecné sestry na problematiku transsexuality jako závažné poruchy sexuální identity a ukazuje možnosti její léčby.

Psychické problémy u detí v perioperačnom období

Psychological problems in children in perioperative period

PhDr.Iveta Ondriová, PhD., MUDr.Anna Sinaiová

Urol. praxi, 2011; 12(4): 262-264

Operácia je iatrogénnym zákrokom a významným zásahom do života dieťaťa, ako aj celej rodiny. Návšteva zdravotníckeho zariadenia vyvoláva u väčšiny detí neistotu, strach, nedôveru, pretože sa tu stretávajú s nevyhnutnými bolestivými zákrokmi a postupne získavajú nové, často negatívne skúsenosti. V poslednom období sa uplatňuje zásada spoločného prijatia matky s dieťaťom do nemocničného zariadenia, ako to deklaruje Charta práv hospitalizovaného dieťaťa. V mnohom závisí od druhu operácie, ako aj od prístupu sestry a celého zdravotníckeho tímu, ako dieťa zvládne operáciu samotnú a ako sa vyrovná s pooperačnými psychickými následkami.

Dobrá rada z praxe

Denní terapie erektilní dysfunkce - pro koho a s jakými riziky?

Daily therapy of erectile dysfunction - who is it for, what are the risks?

MUDr.Taťána Šrámková, Ph.D.

Urol. praxi, 2011; 12(4): 265-267

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. Inhibitory fosfodiesterázy 5 (I-PDE5) jsou prvním krokem v léčbě erektilní dysfunkce. Nízkodávkovaný tadalafil byl v klinických studiích dobře tolerovaný a účinný, představoval alternativu k běžně užívanému tadalafilu jednorázově před stykem. Pacienti i jejich sexuální partnerky preferovali denní užití tadalafilu, oceňovali především vysokou účinnost, bezpečnost a možnost spontánního sexuálního života.

Test

Autodidaktický test 4/2011

Urol. praxi, 2011; 12(4): 269-270


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.